KON ang kabataan nagahimo sing maayo, nahamuot ang mga nagaatipan sa ila. Kon ang isa ka bata nga babayi ukon isa ka bata nga lalaki nagahimo sing maayo, nalipay ang iya amay sa pagsugid sa iban: “Anak ko ini.”

Pirme ginahimo ni Jesus ang nagapahamuot sa iya Amay. Gani ginapabugal sia sang iya Amay. Nadumduman mo bala kon ano ang ginhimo sang Amay ni Jesus sang isa ka adlaw sang si Jesus upod sa iya tatlo ka sumulunod?— Huo, naghambal ang Dios gikan sa langit agod sugiran sila: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga akon nahamut-an.”Mateo 17:5.

Nalipay pirme si Jesus nga himuon ang mga butang nga nagapahamuot sa iya Amay. Nahibaluan mo bala kon ngaa? Bangod ginahigugma gid niya ang iya Amay. Kon ang isa ka tawo nagahimo sing mga butang bangod obligado lamang sia nga himuon ini, daw mabudlay ini. Apang mas mahapos ini kon handa sia nga himuon ini. Nahibaluan mo bala kon ano ang buot silingon sang mangin handa?— Nagakahulugan ini nga luyag mo gid himuon ang isa ka butang.

Bisan sang wala pa magkari si Jesus sa duta, handa sia nga himuon ang bisan ano nga ginpahimo sang iya Amay. Amo sini bangod ginahigugma niya ang iya Amay, si Jehova nga Dios. Maayo gid ang kahimtangan ni Jesus sa langit upod sa iya Amay. Apang may pinasahi nga ipahimo ang Dios kay Jesus. Agod mahimo ini, dapat biyaan ni Jesus ang langit. Dapat sia matawo subong isa ka bata sa duta. Handa si Jesus nga himuon ini bangod amo ini ang luyag ni Jehova nga himuon niya.

Ano ang ginsugid ni anghel Gabriel kay Maria?

Agod matawo si Jesus nga isa ka bata sa duta, dapat nga may iloy sia. Nahibaluan mo bala kon sin-o sia?— Amo si Maria. Ginpadala ni Jehova ang iya anghel nga si Gabriel gikan sa langit agod hambalon si Maria. Ginsugiran sia ni Gabriel nga mabata sia sing lalaki. Ang bata  tawgon nga Jesus. Kag sin-o ang mangin amay sang bata?— Nagsiling ang anghel nga ang Amay sang bata amo si Jehova nga Dios. Amo kon ngaa si Jesus tawgon nga Anak sang Dios.

Ano sa banta mo ang ginbatyag ni Maria?— Nagsiling bala sia, “Indi ko luyag nga mangin iloy ni Jesus”? Indi, handa si Maria nga himuon ang luyag sang Dios. Apang paano ang Anak sang Dios sa langit matawo subong isa ka bata sa duta? Ngaa ang pagkabun-ag ni Jesus tuhay sa pagkabun-ag sang tanan nga bata? Nahibaluan mo bala?

Bueno, ginhimo sang Dios ang aton una nga mga ginikanan, sanday Adan kag Eva, agod nga makahirupay sila sa isa ka makalilipay nga paagi. Pagkatapos sini, may bata nga magatubo sa sulod sang tiyan sang iya iloy. Ginasiling sang mga tawo nga isa ini ka milagro! Napat-od ko nga magaugyon ka.

Naghimo karon ang Dios sing isa ka makadalayaw pa nga milagro. Ginkuha niya ang kabuhi sang iya Anak gikan sa langit kag ginsulod ini sa tiyan ni Maria. Wala pa gid ini mahimo sang Dios sang una, kag wala na niya mahimo liwat. Bangod sini nga milagro, si Jesus nagtubo sa tiyan ni Maria kaangay sang iban nga mga bata nga nagatubo sa sulod sang tiyan sang ila iloy. Pagkatapos sini, ginpamana ni Maria si Jose.

Sang nag-abot ang tion nga matawo si Jesus, si Maria kag si Jose nagaduaw sadto sa siudad sang Betlehem. Apang puno ini sing mga tawo. Wala bisan sing isa ka hulot para kay Maria kag kay Jose, gani napilitan  sila nga magtener sa isa ka duog nga ginaistaran sang mga sapat. Didto nagbata si Maria, kag si Jesus ginkulan sa isa ka pasungan, subong sang makita mo diri. Ang pasungan amo ang ginakan-an sang mga baka kag iban pa nga mga sapat.

Ngaa ginkulan si Jesus sa isa ka pasungan?

Makakulunyag nga mga butang ang natabo sang gab-i nga natawo si Jesus. Malapit sa Betlehem, isa ka anghel ang nagpakita sa pila ka manugbantay sang karnero. Ginsugiran niya sila nga si Jesus isa ka importante nga tawo. Ang anghel nagsiling: ‘Yari karon! ginapahayag ko sa inyo ang maayong balita nga magapahalipay sa mga tawo. Natawo karon ang isa ka bata nga magaluwas sa katawhan.’Lucas 2:10, 11.

Ano nga maayong balita ang ginsugid sang isa sining mga anghel sa mga manugbantay sang karnero?

Ginsugiran sang anghel ang mga manugbantay sang karnero nga makit-an nila si Jesus sa Betlehem, nga nakulan sa isa ka pasungan. Nian, sa hinali lamang, ang iban pa nga mga anghel sa langit nagbuylog sa una nga  anghel sa pagdayaw sa Dios. ‘Himaya sa Dios,’ amba sang mga anghel, “kag paghidait sa duta sa tunga sang mga tawo nga may maayong kabubut-on.”Lucas 2:12-14.

Sang maghalin ang mga anghel, nagkadto ang mga manugbantay sang karnero sa Betlehem kag nakita nila si Jesus. Ginsugiran nila si Jose kag si Maria sang tanan nga maayong butang nga nabatian nila. Mahanduraw mo bala kon daw ano ka malipayon si Maria nga nangin handa sia nga mangin iloy ni Jesus?

Sang ulihi, gindala ni Jose kag ni Maria si Jesus sa siudad sang Nazaret. Diri nagdaku si Jesus. Sang hamtong na sia, ginsugdan niya ang iya daku nga hilikuton sa pagpanudlo. Bahin ini sang hilikuton nga luyag ipahimo ni Jehova nga Dios sa iya Anak sa duta. Handa si Jesus nga himuon ini  nga hilikuton bangod ginahigugma gid ni Jesus ang iya langitnon nga Amay.

Antes ginsugdan ni Jesus ang iya hilikuton subong Daku nga Manunudlo, ginbawtismuhan sia ni Juan Bautista sa Suba Jordan. Nian isa ka makatilingala nga butang ang natabo! Sang pagbutwa ni Jesus sa tubig, naghambal si Jehova gikan sa langit, nga nagasiling: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.” (Mateo 3:17) Indi bala maayo ang pamatyag mo kon sugiran ka sang imo mga ginikanan nga palangga ka nila?— Mapat-od naton nga amo man ang ginbatyag ni Jesus.

Pirme ginhimo ni Jesus kon ano ang husto. Wala sia magpakunokuno kon sin-o sia. Wala sia magsiling sa mga tawo nga Dios sia. Ginsugiran ni anghel Gabriel si Maria nga tawgon si Jesus nga Anak sang Dios. Si Jesus mismo nagsiling nga sia Anak sang Dios. Kag wala sia magsiling sa mga tawo nga mas madamo ang iya nahibaluan sangsa iya Amay. Sia nagsiling: “Ang Amay daku pa sa akon.”Juan 14:28.

Bisan sang didto sa langit, ginhimo ni Jesus ang hilikuton nga luyag sang iya Amay. Wala sia magsiling nga himuon niya ini apang lain gali ang iya himuon. Palangga gid niya ang iya Amay. Gani nagpamati sia sa ginsiling sang iya Amay. Nian sang nagkari si Jesus sa duta, ginhimo niya ang ginpahimo sa iya sang iya langitnon nga Amay. Wala sia maghinguyang sing tion nga lain ang ginahimo. Amo kon ngaa nahamuot si Jehova sa iya Anak!

Indi bala nga luyag man naton pahamut-an si Jehova?— Kon amo, dapat naton ipakita nga nagapamati gid kita sa Dios, kaangay ni Jesus. Nagahambal sa aton ang Dios paagi sa Biblia. Indi mangin husto nga magpakunokuno kita nga nagapamati sa Dios kag dayon magpati kag maghimo sing mga butang nga supak sa Biblia, indi bala?— Kag dumduma, malipay kita nga pahamut-an si Jehova kon ginahigugma gid naton sia.

Basaha ining iban pa nga mga teksto sa Biblia nga nagapakita kon ano ang dapat naton mahibaluan kag tuuhan tuhoy kay Jesus: Mateo 7:21-23; Juan 4:25, 26; kag 1 Timoteo 2:5, 6.