NAHIBALUAN mo bala ang pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa iya mga sumulunod?— Kon indi, mahimo naton basahon ini sa Biblia, sa Mateo 6:9-13. Ang pangamuyo, nga ginatawag sang madamo nga Pangamuyo sang Ginuo, nagalakip sini nga mga pulong: “Pakariha ang imo ginharian.” Nahibaluan mo bala kon ano ang Ginharian sang Dios?—

Bueno, ang isa ka hari amo ang manuggahom sa isa ka pungsod ukon teritoryo. Kag ang iya gobierno ginatawag nga ginharian. Sa iban nga mga pungsod ang pangulo sang gobierno ginatawag nga presidente. Ano ang pagtawag sa Manuggahom sang gobierno sang Dios?— Ginatawag sia nga Hari. Amo kon ngaa ang gobierno sang Dios ginatawag nga Ginharian.

Nahibaluan mo bala kon sin-o ang ginpili ni Jehova nga Dios nga mangin Hari sa Iya gobierno?— Amo ang iya Anak nga si Jesucristo. Ngaa mas maayo sia sangsa bisan sin-o nga manuggahom nga mapili sang mga  tawo?— Bangod ginahigugma gid ni Jesus ang iya Amay nga si Jehova. Gani matarong pirme ang iya ginahimo.

Madugay pa antes natawo si Jesus sa Betlehem, ginsugid sang Biblia ang tuhoy sa iya pagkabun-ag kag nagsiling nga sia ang ginpili sang Dios nga mangin Manuggahom. Basahon naton ini, sa Isaias 9:6, 7, gikan sa King James Version. Ini nagasiling: “Natawo sa aton ang isa ka bata, ginhatag sa aton ang isa ka anak nga lalaki: kag ang gobierno mangin sa iya abaga: kag ang iya ngalan pagatawgon . . . Ang Prinsipe sang Paghidait. Wala sing katapusan ang pag-uswag sang iya gobierno kag sang paghidait.”—Italiko amon.

Nahibaluan mo bala kon ngaa ginatawag diri ang Manuggahom sa Ginharian sang Dios nga “Ang Prinsipe”?— Bueno, ini nga prinsipe anak sang hari. Kag si Jesus Anak sang Daku nga Hari nga si Jehova. Apang ginhimo man ni Jehova si Jesus nga Hari sang Iya gobierno, nga magagahom sa duta sa sulod sang isa ka libo ka tuig. (Bugna 20:6) Sang mabawtismuhan si Jesus, ginsugdan niya ang “pagbantala kag pagsiling: ‘Maghinulsol kamo, kay ang ginharian sang mga langit malapit na.’ ”Mateo 4:17.

Ngaa, sa banta mo, nagsiling si Jesus nga malapit na ang Ginharian?— Bangod ang Hari, nga magagahom sa langit sa ulihi, yara gid sa tunga nila! Amo kon ngaa si Jesus nagsiling sa mga tawo: “Ang ginharian sang Dios yara sa tunga ninyo.” (Lucas 17:21) Luyag mo bala nga malapit gid sa imo ang Hari nga gintangdo ni Jehova nga sarang mo sia gani matandog?—

Gani sugiri ako, anong importante nga hilikuton ang ginkari ni Jesus sa duta?— Ginsabat ni Jesus ini nga pamangkot, nga nagasiling: “Sa iban man nga mga siudad dapat ko ibantala ang maayong balita sang ginharian sang Dios, kay sa sining katuyuan ginpadala ako.” (Lucas 4:43) Nahibaluan ni Jesus nga indi niya mahimo ang tanan nga pagbantala kon sia lang isa. Gani, ano sa banta mo ang ginhimo niya?—

Ano nga hilikuton ang ginkari ni Jesus sa duta?

 May ginpaupod si Jesus nga mga tawo kag ginpakita sa ila kon paano himuon ang pagbantala nga hilikuton. Ang una nga ginhanas niya amo ang 12 nga ginpili niya subong mga apostoles. (Mateo 10:5, 7) Apang mga apostoles lamang bala niya ang ginhanas ni Jesus sa paghimo sini nga hilikuton? Indi, ang Biblia nagasiling nga ginhanas man ni Jesus ang madamo pa sa pagbantala. Sang ulihi, ginpadala niya nga una sa iya ang 70 pa ka disipulo nga tigduhaduha. Kag ano ang gintudlo nila sa mga tawo?— Si Jesus nagsiling: “Padayon nga isiling sa ila, ‘Ang ginharian sang Dios malapit na sa inyo.’ ” (Lucas 10:9) Sa sining paagi nakatuon ang mga tawo tuhoy sa gobierno sang Dios.

Sa Israel sang una, ang bag-o nga mga hari nagasulod sa siudad nga nagasakay sa isa ka polyino agod magpakita sa mga tawo. Amo sini karon ang ginhimo ni Jesus sa iya katapusan nga pagduaw sa Jerusalem. Kay man, si Jesus amo ang mangin Manuggahom sa Ginharian sang Dios. Luyag bala sang mga tawo nga mangin Hari nila si Jesus?—

Bueno, samtang nagasakay sia sa polyino, ginhumlad sang kalabanan sa kadam-an ang ila mga kunop sa dalan sa atubangan niya. Ang iban naman nag-utod sing mga sanga gikan sa mga kahoy kag ginbutang ini sa dalan. Paagi sa paghimo sini ginpakita nila nga luyag nila nga mangin Hari nila si Jesus. Nagsinggit sila: “Bulahan ang Isa nga nagakari subong Hari sa ngalan ni Jehova!” Apang indi tanan nalipay. Sa katunayan, ang iban nga relihiosong mga lider nagsiling pa gani kay Jesus, ‘Pahipusa ang imo mga disipulo.’Lucas 19:28-40.

Ngaa nagbag-o ang pensar sang mga tawo kag indi na nila luyag nga mangin Hari nila si Jesus?

Pagligad sang lima ka adlaw gindakop si Jesus kag gindala sa palasyo agod mag-atubang sa gobernador nga si Poncio Pilato. Nagsiling ang mga kaaway ni Jesus nga nagapakahari si Jesus kag batok sia sa gobierno sang Roma. Gani ginpamangkot ini ni Pilato kay Jesus. Ginpaathag ni Jesus nga wala sia sing tuyo nga agawon ang gobierno. Ginsilingan niya si Pilato: “Ang akon ginharian indi bahin sining kalibutan.”Juan 18:36.

Nian nagguwa si Pilato kag ginsingganan ang mga tawo nga wala sia sing nakita nga sala kay Jesus. Apang sini nga tion indi na luyag sang mga tawo nga mangin Hari nila si Jesus. Indi nila luyag nga hilwayon si  Jesus. (Juan 18:37-40) Sa tapos mahambal liwat si Jesus, napat-od ni Pilato nga wala sia sing sala. Gani, sa katapusan nga tion, gindala liwat si Jesus sa guwa, kag si Pilato nagsiling: “Tan-awa ninyo! Ang inyo hari!” Apang nagsinggit ang mga tawo: “Kuhaa sia! Kuhaa sia! Ilansang sia!”

Namangkot si Pilato: “Ilansang ko bala ang inyo hari?” Ang puno nga mga saserdote nagsabat: “Wala kami sing hari kundi si Cesar.” Hamak mo! Nahaylo sining malaut nga mga saserdote ang mga tawo nga sikwayon si Jesus!Juan 19:1-16.

Amo man sa karon. Ang matuod, indi luyag sang kalabanan nga mangin Hari nila si Jesus. Ayhan  nagasiling sila nga nagatuo sila sa Dios, apang indi nila luyag nga silingan sila sang Dios ukon ni Cristo kon ano ang dapat himuon. Luyag nila nga sila ang maggahom sa duta.

Kamusta naman kita? Sang matun-an naton ang tuhoy sa Ginharian sang Dios kag ang tanan nga matahom nga mga butang nga himuon sini, ano ang ginabatyag naton sa Dios?— Ginahigugma naton sia, indi bala?— Paano, nian, naton mapakita sa Dios nga ginahigugma naton sia kag nga luyag naton nga gamhan kita sang iya Ginharian?—

Ngaa nagpabawtismo si Jesus, kag paano ginpakita sang Dios nga nahamuot sia?

Mapakita naton sa Dios ang aton ginabatyag paagi sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Kag ano ang ginhimo ni Jesus agod ipakita nga ginahigugma niya si Jehova?— “Pirme ko ginahimo ang mga butang nga kalahamut-an sa iya,” paathag ni Jesus. (Juan 8:29) Huo, nagkari si Jesus sa duta ‘sa paghimo sang kabubut-on sang Dios’ kag sa “pagtapos sang iya buluhaton.” (Hebreo 10:7; Juan 4:34) Binagbinaga kon ano ang ginhimo ni Jesus antes sia magsugod sa pagbantala.

Nagkadto si Jesus kay Juan Bautista sa Suba Jordan. Pag-ubog nila sa tubig, gintum-oy ni Juan si Jesus sa idalom sang tubig kag ginpabutwa sia liwat. Nahibaluan mo bala kon ngaa ginbawtismuhan ni Juan si Jesus?—

Sa diin kita makapakighambal sa iban tuhoy sa Ginharian sang Dios?

Ginpangabay ni Jesus si Juan nga bawtismuhan sia. Apang paano naton mahibaluan nga luyag sang Dios nga mabawtismuhan si Jesus?— Mahibaluan naton ini bangod sang magbutwa si Jesus sa tubig, nabatian niya ang tingog  sang Dios gikan sa langit nga nagasiling: “Ikaw ang akon Anak, ang hinigugma; nahamuot ako sa imo.” Ginpadala pa gani sang Dios ang iya balaan nga espiritu sa dagway sang pating nga nagkunsad kay Jesus. Gani paagi sa pagpabawtismo, ginpakita ni Jesus nga luyag niya mag-alagad kay Jehova sa iya bug-os nga kabuhi, huo, tubtob sa walay katubtuban.Marcos 1:9-11.

Bata pa ikaw karon. Apang ano ang himuon mo pagdaku mo?— Ilugon mo bala si Jesus kag magpabawtismo man?— Dapat mo sia ilugon, kay ang Biblia nagasiling nga nagbilin sia sa imo sing “huwaran agod nga sundon [mo] sing maayo ang iya mga tikang.” (1 Pedro 2:21) Kon magpabawtismo ka, ginapakita mo nga luyag mo gid nga gamhan ka sang Ginharian sang Dios. Apang may dugang pa sa pagpabawtismo.

Dapat naton tumanon ang tanan nga gintudlo ni Jesus. Nagsiling si Jesus nga ‘indi kita dapat mangin bahin sang kalibutan.’ Ginatuman bala naton sia kon himuon man naton ang mga butang sa kalibutan? Si Jesus kag ang iya mga apostoles nagpalayo sa sini nga mga butang. (Juan 17:14) Ano sa baylo ang ginhimo nila?— Nagpakighambal sila sa mga tawo tuhoy sa Ginharian sang Dios. Amo ini ang importante nga hilikuton sa ila kabuhi. Mahimo man bala naton ini?— Huo, kag himuon naton ini kon serioso gid kita sa aton ginasiling kon ginapangamuyo naton nga magkari ang Ginharian sang Dios.

Tan-awa palihug ining iban pa nga mga kasulatan nga nagasugid sa aton kon ano ang mahimo naton agod mapakita naton nga luyag naton nga magkari ang Ginharian sang Dios: Mateo 6:24-33; 24:14; 1 Juan 2:15-17; kag 5:3.