MAY nagpahimo na bala sa imo sing isa ka butang nga malain?— Ginhangkat ka bala niya nga himuon ini? Ukon nagsiling bala sia nga makalilipay ini kag indi gid malain nga himuon ini?— Kon himuon ini sa aton sang isa ka tawo, nagatinguha sia nga sulayon kita.

Ano ang dapat naton himuon kon ginasulay kita? Mapasulay bala kita kag himuon ang malain?— Indi ini magapahamuot kay Jehova nga Dios. Apang nahibaluan mo bala kon sin-o ang malipay sa sini?— Huo, si Satanas nga Yawa.

Si Satanas kaaway sang Dios, kag si Satanas kaaway man naton. Indi naton sia makita bangod espiritu sia. Apang makita niya kita. Sang isa ka adlaw nakighambal ang Yawa kay Jesus, ang Daku nga Manunudlo, kag ginsulay sia. Hibaluon ta kon ano ang ginhimo ni Jesus. Nian mahibaluan naton kon ano ang husto nga himuon kon ginasulay kita.

Ano mahimo ang nadumduman na ni Jesus sang ginbawtismuhan sia?

Handum ni Jesus nga himuon pirme ang kabubut-on sang Dios. Ginpakita niya ini sang magpabawtismo sia sa Suba Jordan. Ginsulay ni Satanas si Jesus pagkatapos gid sang Iya bawtismo. Ang Biblia nagasiling nga “ang mga langit nabuksan” kay Jesus. (Mateo 3:16) Mahimo ini magkahulugan nga nadumduman na karon ni Jesus ang tanan tuhoy sa iya kabuhi anay sa langit upod sa Dios.

Pagkatapos sang iya bawtismo nagkadto si Jesus sa kahanayakan agod pamalandungan ang mga butang nga nadumduman na niya. Kap-atan ka adlaw kag gab-i ang  naglipas. Sa sining bug-os nga tion wala sing ginkaon si Jesus, gani gutom na gid sia. Sa amo sini nga tinion nga ginsulay ni Satanas si Jesus.

Paano gingamit sang Yawa ang mga bato sa pagsulay kay Jesus?

Ang Yawa nagsiling: “Kon ikaw ang anak sang Dios, sugua ining mga bato nga mangin mga tinapay.” Manamit gid ang iban nga tinapay! Apang mahimo bala ni Jesus nga tinapay ang mga bato?— Huo. Ngaa? Bangod si Jesus, nga Anak sang Dios, may pinasahi nga gahom.

Himuon mo bala nga tinapay ang bato kon ginpangabay ka sang Yawa nga himuon ini?— Gutom si Jesus. Gani indi bala husto kuntani nga himuon ini sing makaisa lang?— Nahibaluan ni Jesus nga malain nga gamiton ang iya gahom sa sining paagi. Ginhatag sa iya ni Jehova ini nga gahom agod buyukon ang mga tawo palapit sa Dios, indi agod gamiton ini para sa iya kaugalingon.

Sa baylo, ginsiling ni Jesus kay Satanas ang nasulat sa Biblia: “Ang tawo mabuhi, indi lamang sa tinapay, kundi sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba ni Jehova.” Nahibaluan ni Jesus nga ang paghimo sing nagapahamuot kay Jehova mas importante sangsa pagkaon.

Apang nagtinguha liwat ang Yawa. Gindala niya si Jesus sa Jerusalem kag ginpatindog sia sa isa ka mataas nga bahin sang templo. Nian si Satanas nagsiling: ‘Kon ikaw anak sang Dios, lukso ka paidalom. Kay nasulat na nga amligan ka sang mga anghel sang Dios.’

Ngaa ginsiling ini ni Satanas?— Ginsiling niya ini agod sulayon si Jesus sa paghimo sing  binuang nga butang. Apang sa liwat wala mamati si Jesus kay Satanas. Ginsingganan niya si Satanas: “Nasulat na, ‘Indi mo pagtilawan si Jehova nga imo Dios.’ ” Nahibaluan ni Jesus nga sayop nga tilawan si Jehova paagi sa pagbutang sang iya kabuhi sa katalagman.

Apang, wala gihapon mag-untat si Satanas. Masunod nga gindala niya si Jesus sa isa ka mataas gid nga bukid. Didto ginpakita niya sa iya ang tanan nga ginharian, ukon gobierno, sang kalibutan kag ang ila himaya. Nian nagsiling si Satanas kay Jesus: “Ining tanan nga butang ihatag ko sa imo kon magyaub ka kag maghimo sing isa ka buhat sang pagsimba sa akon.”

Hunahunaa ang gintanyag sang Yawa. Iya gid bala ni Satanas ining tanan nga ginharian ukon gobierno sang tawo?— Bueno, wala ginpanghiwala ni Jesus nga si Satanas ang tag-iya sini. Namatok kuntani si Jesus kon indi si Satanas ang tag-iya sini. Huo, si Satanas gid ang manuggahom sang tanan nga pungsod sang kalibutan. Ginatawag pa gani sia sang Biblia nga “manuggahom sining kalibutan.”Juan 12:31.

Ngaa natanyag ni Satanas kay Jesus ining tanan nga ginharian?

Ano ang himuon mo kon pangakuan ka sang Yawa sing isa ka butang kon magsimba ka sa iya?— Nahibaluan ni Jesus nga sayop nga simbahon ang Yawa bisan ano pa ang matigayon Niya. Gani si Jesus nagsiling: ‘Palayo ka, Satanas! Kay ang Biblia nagasiling nga si Jehova nga imo Dios ang dapat mo simbahon kag sia lamang ang imo alagdon.’Mateo 4:1-10; Lucas 4:1-13.

Ano ang himuon mo kon ginasulay ka?

May mga pagsulay man sa aton. Nahibaluan mo bala kon ano ang pila sini?— Yari ang isa ka halimbawa. Mahimo nga magluto ang imo iloy sing manamit nga pie ukon cake subong panam-is. Ayhan singganan ka niya nga indi ini pagkaunon tubtob indi pa oras sang pagkaon. Apang gutom ka na gid, gani mahimo nga masulay ka nga kaunon ini. Tumanon mo bala ang imo iloy?— Luyag ni Satanas nga indi mo pagtumanon ang imo iloy.

Dumduma si Jesus. Gutom man sia kaayo. Apang nahibaluan niya nga mas importante nga pahamut-an ang Dios sangsa pagkaon. Ginapakita  mo nga kaangay ka ni Jesus kon himuon mo ang ginasiling sang imo iloy.

Ayhan suguon ka sang iban nga kabataan nga tunlon ang pila ka pildoras. Ayhan singganan ka nila nga magaayo gid ang imo pamatyag. Apang ini nga mga pildoras mahimo nga mga droga. Mahimo ka magmasakit kag mapatay pa gani. Ukon ayhan hatagan ka sing sigarilyo, nga nagaunod man sing mga droga, kag hangkaton ka nga yupyupon ini. Ano ang himuon mo?—

 Dumduma si Jesus. Gintinguhaan ni Satanas nga hayluhon si Jesus nga ibutang sa katalagman ang iya kabuhi paagi sa pagsugo sa iya nga maglukso gikan sa templo. Apang wala ini paghimua ni Jesus. Ano ang himuon mo kon hangkaton ka nga himuon ang isa ka makatalagam nga butang?— Si Jesus wala mamati kay Satanas. Indi ka man dapat mamati kay bisan sin-o nga nagatinguha sa pag-impluwensia sa imo nga maghimo sing malain nga mga butang.

Ngaa sayop ang maggamit sing mga imahen sa pagsimba?

Sa pila ka adlaw mahimo nga suguon ikaw nga maghimo sing isa ka buhat sang pagsimba sa isa ka imahen, butang nga siling sang Biblia indi naton dapat himuon. (Exodo 20:4, 5) Ayhan bahin ini sang isa ka seremonya sa eskwelahan. Ayhan singganan ka nga indi ka na makaeskwela kon indi mo paghimuon ini. Ano ang himuon mo?—

Mahapos himuon ang husto kon ang tanan nagahimo sini. Apang ang paghimo sing husto mabudlay kon ginaimpluwensiahan kita sang iban nga himuon ang malain. Mahimo magasiling sila nga indi gid man tuman kalain ang ila ginahimo. Apang ang importante nga pamangkot amo, Ano ang ginasiling sang Dios nahanungod sini? Sia ang nakahibalo sang labing maayo.

Gani bisan ano man ang isiling sang iban, indi gid naton dapat paghimuon ang mga butang nga siling sang Dios malain. Sa amo mapahalipay naton pirme ang Dios, kag indi gid naton mapahamut-an ang Yawa.

Dugang pa nga impormasyon kon paano pamatukan ang pagsulay nga maghimo sing malain ang masapwan sa Salmo 1:1, 2; Hulubaton 1:10, 11; Mateo 26:41; kag 2 Timoteo 2:22.