MALIPAY ka bala kon mahimo mo ang tanan nga luyag mo? May mga tion bala nga ginahandum mo nga kuntani wala sing maghambal sa imo kon ano ang himuon? Sugiri ako sing matuod kon ano ang ginahunahuna mo.—

Ngaa dapat ka mamati sa mga tigulang?

Apang ano ang mas maayo para sa imo? Maalamon gid bala nga himuon ang tanan nga luyag mo? Ukon mas maayo bala ang resulta kon tumanon mo ang imo amay kag iloy?— Ang Dios nagasiling nga dapat mo tumanon ang imo mga ginikanan, gani pat-od nga may maayo ini nga rason. Tan-awon naton kon mahangpan naton ang rason.

Pila na ang edad mo?— Nahibaluan mo bala kon pila na ang edad sang imo amay?— Pila na ang edad sang imo iloy ukon sang imo lola ukon sang imo lolo?— Mas madugay na sila nga nagakabuhi sangsa imo. Kag samtang nagadugay ang pagkabuhi sang isa ka tawo, kapin ang iya tion sa pagtuon sang mga butang. Kapin ang iya mabatian, makita kag mahimo kada tuig. Gani makatuon ang mga lamharon gikan sa mga may edad.

May kilala ka bala nga manghod sa imo?— Mas madamo bala ang nahibaluan mo sangsa iya?— Ngaa subong sini?— Bangod mas madugay  ka na nga nagakabuhi sangsa iya. Mas madamo na ang imo tion sa pagtuon sang mga butang sangsa isa nga manghod sa imo.

Sin-o ang mas madugay na nga nagakabuhi sangsa imo ukon sa akon ukon sa bisan sin-o nga tawo?— Si Jehova nga Dios. Mas madamo ang iya nahibaluan sangsa imo kag sa akon man. Kon may ipahimo sia sa aton nga bisan ano, mapat-od naton nga amo gid ini ang husto nga himuon, bisan pa mabudlay ini himuon. Nahibaluan mo bala nga bisan gani ang Daku nga Manunudlo binudlayan isa ka bes sa pagtuman?—

Sang isa ka tion ginpangabay sang Dios si Jesus nga himuon ang isa ka mabudlay gid nga butang. Ginpangamuyo ini ni Jesus, subong sang makita naton diri. Sia nangamuyo: “Kon luyag mo, kuhaa ining tagayan sa akon.” Sa iya pagpangamuyo sini, ginpakita ni Jesus nga indi pirme mahapos himuon ang kabubut-on sang Dios. Apang paano gintapos ni Jesus ang iya pangamuyo? Nahibaluan mo bala?—

Ano ang matun-an naton sa pangamuyo ni Jesus?

Gintapos ini ni Jesus paagi sa pagsiling: ‘Indi ang akon kabubut-on, kundi ang imo ang matuman.’ (Lucas 22:41, 42) Huo, luyag niya nga himuon ang kabubut-on sang Dios, indi ang iya. Kag ginhimo niya ang luyag sang Dios sa baylo sang ginahunahuna niya nga amo ang maayo gid.

Ano ang natun-an naton gikan sa sini?— Natun-an naton nga husto pirme nga himuon ang ginasiling sang Dios, bisan pa mahimo nga indi ini mahapos himuon. Apang may natun-an pa kita. Nahibaluan mo bala kon ano ini?— Natun-an naton nga ang Dios kag si Jesus indi isa ka persona, subong sang ginasiling sang iban. Si Jehova nga Dios mas madugay na nga nagakabuhi kag mas madamo sing nahibaluan sangsa iya Anak nga si Jesus.

Kon ginatuman naton ang Dios, ginapamatud-an naton nga ginahigugma naton sia. Ang Biblia nagasiling: “Amo ini ang kahulugan sang gugma  sa Dios, nga sundon naton ang iya mga sugo.” (1 Juan 5:3) Gani nakita mo na, dapat naton tumanon ang Dios. Indi bala nga luyag mo nga tumanon sia?—

Kuhaon naton ang aton Biblia kag tan-awon naton kon ano ang ginapahimo sang Dios sa kabataan. Basahon naton ang ginasiling sang Biblia sa Efeso kapitulo 6, bersikulo 1, 2, kag 3. Ini nagasiling: “Mga kabataan, magmatinumanon kamo sa inyo mga ginikanan nga nahiusa sa Ginuo, kay ini matarong: ‘Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy’; nga amo ang nahaunang sugo nga may saad: ‘Agod nga magmaayo sa imo kag magkabuhi ka sing malawig sa duta.’”

Gani nakita mo na, si Jehova nga Dios mismo ang nagasugo sa imo nga dapat ka mangin matinumanon sa imo amay kag iloy. Ano ang kahulugan sang ‘pagpadungog’ sa ila? Nagakahulugan ini nga dapat mo sila tahuron. Kag nagasaad ang Dios nga kon tumanon mo ang imo mga ginikanan, “magmaayo sa imo.”

Paistoryaha ako sa imo tuhoy sa mga tawo nga naluwas bangod nangin matinumanon sila. Ini nga mga tawo nagapuyo sang una sa daku nga siudad sang Jerusalem. Ang kalabanan sa ila wala mamati sa Dios, gani ginpaandaman sila Jesus nga laglagon sang Dios ang ila siudad. Ginsugiran man sila ni Jesus kon paano sila maluwas kon ginahigugma nila ang matarong. Sia nagsiling: ‘Kon makita ninyo ang Jerusalem nga nalibutan sang mga hangaway, mahibaluan ninyo nga ang paghapay sa iya malapit na. Nian tion na ina nga magguwa kamo sa Jerusalem kag magpalagyo sa mga bukid.’Lucas 21:20-22.

Paano ang pagtuman sa sugo ni Jesus nagluwas sa sini nga mga tawo?

Bueno, subong sang ginsiling gid ni Jesus, nag-abot ang mga hangaway kag ginsalakay ang Jerusalem. Ang mga hangaway sang Roma nagkampo sa palibot sini. Nian sa kon ano man nga rason, naghalin ang mga soldado. Nagdumdom ang kalabanan nga tawo nga nagligad na ang katalagman. Gani nagpabilin sila sa siudad. Apang ano ang ginsiling ni Jesus nga dapat nila himuon?— Ano kuntani ang himuon mo kon nagakabuhi ka sadto sa Jerusalem?— Ang mga nagpati gid kay Jesus nagbiya sang ila mga puluy-an kag nalagyo sa mga bukid malayo sa Jerusalem.

 Sa bug-os nga tuig, wala sing natabo sa Jerusalem. Sang ikaduha nga tuig, wala gihapon sing natabo. Kag sang ikatlo nga tuig, wala pa gid sing natabo. Mahimo nagdumdom ang mga tawo nga ang mga nagbiya sa siudad mga buangbuang. Apang nian sang ikap-at nga tuig, nagbalik ang mga Romanong hangaway. Nagkampo sila liwat sa palibot sang Jerusalem. Atrasado na karon nga malagyo. Sini nga tion ginlaglag sang mga hangaway ang siudad. Ang kalabanan nga tawo sa sulod sini napatay, kag ang nabilin gindala nga mga bilanggo.

Apang ano ang natabo sa mga nagtuman kay Jesus?— Naluwas sila. Malayo sila sa Jerusalem. Gani wala sila maano. Ang pagkamatinumanon nag-amlig sa ila.

Kon matinumanon ka, magaamlig man bala ini sa imo?— Ayhan singganan ka sang imo mga ginikanan nga indi gid maghampang sa dalan. Ngaa ginasiling nila ini?— Bangod basi maipit ka. Apang sa pila ka adlaw  mahimo nga magsiling ka: ‘Wala sing mga salakyan karon. Indi ako maano. Ang iban nga kabataan nagahampang sa dalan, kag wala ko gid sila makita nga nahalitan.’

Ngaa dapat ka magtuman bisan wala ka sing makita nga katalagman?

Amo sini ang ginbatyag sang kalabanan nga tawo sa Jerusalem anay. Sang maghalin ang mga Romanong hangaway, daw wala na sing katalagman. Ang iban nagpabilin sa siudad. Gani nagpabilin man sila. Ginpaandaman sila, apang wala sila mamati. Subong resulta, napatay sila.

Binagbinagon naton ang isa pa ka halimbawa. Natilawan mo na bala nga maghampang sing posporo?— Mahimo nga daw makalilipay tan-awon kon ibag-id mo ang palito kag magsiga ini. Apang makatalagam ang paghampang sing posporo. Ang bug-os nga balay mahimo masunog, kag mahimo ka mapatay!

Dumduma, indi tuman na nga magtuman ka kon kaisa lamang. Apang, kon pirme ka magtuman, magaamlig gid ini sa imo. Kag sin-o ang nagasugo sa inyo nga “Mga kabataan, magmatinumanon sa inyo mga ginikanan”?— Amo ang Dios. Kag, dumduma, ginasiling niya ini bangod ginahigugma niya ikaw.

Basaha ining mga kasulatan nga nagapakita sang importansia sang pagkamatinumanon: Hulubaton 23:22; Manugwali 12:13; Isaias 48:17, 18; kag Colosas 3:20.