• Napatay bala ang isa nga ginahigugma mo?

  • Nagapangalisud ka bala gihapon?

  • Nagakinahanglan ka bala sing bulig sa imo pagpangalisud?

  • May paglaum bala para sa mga patay?

  • Kon amo, ano ini?

  • Paano kita makapat-od?

Sa sining brosyur, ina nga mga pamangkot pagasabton sing makalulugpay gikan sa Biblia. Ginaagda namon ikaw nga basahon ini sing maayo.