Cambodia

Ukraine

Kon nagatuon ka sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova, mahimo ginahandaan mo sing abanse ang inyo ginatun-an. Amo man sini ang dapat mo himuon antes ka magtambong sa miting sa kongregasyon. Makabenepisyo ka pa gid kon himuon mo ini sing regular.

Hibalua kon san-o kag diin ka magtuon. Ano ang pinakamaayo nga tion nga makakonsentrar ka sa pagtuon? Sa kaagahon bala, antes ka mag-obra, ukon sa gab-i kon tulog na ang imo kabataan? Bisan indi ka makapadugay sa pagtuon, magpat-od sing tion kon daw ano kalawig ka matuon, kag indi pagtuguti nga may magtublag sa imo. Mangita sing malinong nga lugar, kag patya ang radyo, telebisyon, kag cell phone. Makabulig sa imo ang pagpangamuyo antes sang pagtuon para madula sa imo hunahuna ang mga problema sina nga adlaw kag makakonsentrar ka sa pagtuon sa Pulong sang Dios.—­Filipos. 4:6, 7.

Markahi ang imo ginatun-an, kag maghanda sing komento. Hibalua anay ang pinakatema sang imo pagatun-an. Tan-awa ang tig-ulo sang artikulo ukon kapitulo, binagbinaga kon ano ang kaangtanan sang kada subtitulo sa tema, kag usisaa ang mga piktyur kag repaso nga mga pamangkot nga nagapadaku sang panguna nga mga punto. Dayon basaha ang mga parapo, kag pangitaa ang sabat sa mga pamangkot. Basaha ang ginsambit nga mga teksto, kag hibalua kon paano ini naangot sa imo ginatun-an. (Binuhatan 17:11) Kon makita mo ang sabat, kuriti ukon markahi ang mga tinaga nga makabulig sa imo nga madumduman ang sabat. Sa tion sang miting, puede ka magbayaw kag magkomento sing malip-ot.

Paagi sa pagtuon sa mga topiko nga ginabinagbinag kada semana sa mga miting, madugangan ang imo “talaguan sing bahandi” sang ihibalo sa Biblia.—Mateo 13:51, 52.

  • Paano ka makahanda sa mga miting?

  • Ano ang himuon mo para makakomento ka sa mga miting?