Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 19

Gintudluan ang Samaritana

Gintudluan ang Samaritana

JUAN 4:3-43

  • GINTUDLUAN NI JESUS ANG SAMARITANA KAG ANG IBAN PA

  • PAGSIMBA NGA NAHAMUT-AN SANG DIOS

Sang nagapabalik na si Jesus kag ang iya mga disipulo sa Galilea halin sa Judea, nagpaaminhan sila nga nagaagi sa distrito sang Samaria. Kapoy sila sa ila pagpanglakaton. Sang manug-udto na, nagdulog sila malapit sa siudad sang Sicar para magpahuway sa bubon nga mahimo ginkutkot ni Jacob ukon ginpakutkot niya nga may bayad mga siniglo ang nagligad. Makita ini subong malapit sa siudad sang Nablus.

Samtang nagapahuway si Jesus malapit sa bubon, nagkadto ang iya mga disipulo sa malapit nga siudad para magbakal sang pagkaon. Sang nakahalin na sila, may Samaritana nga nagsag-ub. Si Jesus nagsiling sa iya: “Paimna ako.”—Juan 4:7.

Wala nagaupdanay ang mga Judiyo kag Samaritano kay grabe ang ila pag-ihig-ihig. Gani nakibot nga namangkot ang babayi: “Ngaa nagapangayo ka sa akon sang mainom, samtang Judiyo ka kag ako Samaritana?” Si Jesus nagsabat: “Kon nahibaluan mo lang ang wala bayad nga dulot sang Dios kag kon kilala mo ang nagasiling sa imo, ‘Paimna ako,’ nagpangayo ka kuntani sa iya, kag hatagan niya ikaw sing tubig nga nagahatag sing kabuhi.” “Ginuo,” sabat niya, “wala ka sing timba kag madalom ang bubon. Gani, diin ka makuha sining tubig nga nagahatag sing kabuhi? Labaw ka pa bala sa amon katigulangan nga si Jacob, nga naghatag sa amon sini nga bubon kag sia mismo kag ang iya mga anak kag mga kasapatan nag-inom sa sini?”—Juan 4:9-12.

“Ang tanan nga nagainom sini nga tubig uhawon liwat,” siling ni Jesus. “Ang bisan sin-o nga nagainom sang tubig nga akon ihatag sa iya indi na gid pag-uhawon, kay ang tubig nga akon ihatag sa iya mangin tuburan sang tubig sa sulod niya nga nagaibwal agod maghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 4:13, 14) Bisan nakapoy na si Jesus, gusto niya gihapon makapaambit sang nagahatag kabuhi nga mga mensahe sang kamatuoran sa Samaritana.

Nagsiling dayon ang babayi: “Ginuo, hatagi ako sini nga tubig, agod indi na ako pag-uhawon kag indi na ako magbalikbalik diri sa pagsag-ub.” Daw ginbag-o ni Jesus ang topiko kag nagsiling sa iya: “Lakat ka, tawga ang imo bana kag magbalik diri.” Nagsiling sia: “Wala ako sing bana.” Pero nakibot gid sia sa nahibaluan ni Jesus sang ginsilingan sia: “Husto ang imo ginsiling nga wala ka sing bana. Kay lima na ang imo nangin bana, kag ang ginapuyo mo karon indi mo bana.”—Juan 4:15-18.

Nahangpan dayon sang babayi ang ikasarang ni Jesus, kay nakasiling sia: “Ginuo, nahantop ko nga ikaw isa ka manalagna.” Ginpakita niya dayon nga may interes sia sa espirituwal nga mga butang. Paano? Sia nagpadayon: “Ang amon mga katigulangan [nga mga Samaritano] nagsimba sa sini nga bukid [Bukid Gerizim, nga malapit lang], apang nagasiling kamo [nga mga Judiyo] nga sa Jerusalem lang dapat magsimba ang mga tawo.”—Juan 4:19, 20.

Pero ginpaathag ni Jesus nga indi importante kon diin ka nagasimba. Sia nagsiling: “Magaabot ang tion nga magasimba kamo sa Amay, indi sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem.” Ginsilingan niya dayon ang babayi: “Karon, nagsugod na ang tion nga ang matuod nga mga sumilimba magsimba sa Amay sa espiritu kag kamatuoran, kay amo ini nga  sahi sang mga sumilimba ang ginapangita sang Amay nga magasimba sa iya.”—Juan 4:21, 23, 24.

Ang importante sa Amay indi sa kon diin nagasimba ang iya mga sumilimba kundi kon paano sila nagasimba sa iya. Nagdayaw ang babayi. “Nakahibalo ako nga magakari ang Mesias, nga ginatawag nga Cristo,” siling niya. “Pag-abot niya, ipahayag niya sa amon ang tanan nga butang.”—Juan 4:25.

Ginsiling dayon ni Jesus ang importante nga kamatuoran: “Ako nga nagapakighambal sa imo, amo sia.” (Juan 4:26) Hunahunaa ina! May babayi nga nagsag-ub lang sang udtong-adlaw. Pero ginpabaloran sia ni Jesus. Prangka nga ginsugid niya sa babayi ang wala niya ginasugid sa iban—nga sia ang Mesias.

MADAMO NGA SAMARITANO ANG NAGTUO

Nagbalik na ang mga disipulo ni Jesus halin sa Sicar nga may pagkaon. Nakita nila sia gihapon sa bubon ni Jacob, pero may ginaistorya na sia nga Samaritana. Sang mag-abot sila, naghalin ang babayi kag ginbiyaan niya ang iya tibod kag nagkadto sa siudad.

Sang didto na sia sa Sicar, ginsugid sang babayi sa mga tawo ang ginsugid ni Jesus sa iya. Kumbinsido sia nga nagsiling: “Dali kamo, tan-awa ninyo ang tawo nga nagsugid sa akon sang tanan nga ginhimo ko.” Dayon para mapukaw ang ila igtalupangod, namangkot sia: “Sia ayhan ang Cristo?” (Juan 4:29) Interesado gid ang mga tawo sa sini nga pamangkot halin pa sang tion ni Moises. (Deuteronomio 18:18) Bangod sini, nagkadto ang mga tagasiudad kay Jesus.

Sa amo man nga tion, gin-agda sang mga disipulo si Jesus nga magkaon sang ila dala. Pero nagsabat sia: “May pagkaon ako nga wala ninyo mahibalui.” Natingala ang mga disipulo, kag nagpinamangkutanay sila: “May nagdala ayhan sa iya sang pagkaon?” Ang paathag ni Jesus importante gid para sa tanan niya nga sumulunod: “Ang akon pagkaon amo ang paghimo sang kabubut-on sang nagpadala sa akon kag ang pagtapos sang iya buluhaton.”—Juan 4:32-34.

 Ang ginapatuhuyan ni Jesus nga buluhaton indi ang pagpangani kay apat pa ka bulan ang tig-alani. Sa baylo, ang ginapatuhuyan ni Jesus amo ang espirituwal nga pagpangani, subong sang iya ginpakita: “Tuluka ninyo kag tan-awa ang kaumhan. Maputi na ini kag alanihon na. Ang mangangani nagabaton na sang suhol kag nagatipon sang patubas para sa kabuhi nga wala sing katapusan, gani ang manugsab-ug kag ang mangangani magakasadya sing magkaupod.”—Juan 4:35, 36.

Mahimo narealisar na ni Jesus ang epekto sang iya pagpakigsugilanon sa Samaritana. Madamo sa Sicar ang nagtuo na sa iya bangod sa ginsiling sang babayi, kay nagsiling ini sa mga tawo: “Ginsugid niya sa akon ang tanan nga ginhimo ko.” (Juan 4:39) Gani sang nagkadto sila sa bubon halin sa Sicar, ginpangabay nila si Jesus nga magpabilin anay para makahambalanay pa sila. Ginbaton ni Jesus ang pangagda kag nagpabilin sa Samaria sing duha ka adlaw.

Samtang nagapamati ang mga Samaritano kay Jesus, madamo ang nagtuo sa iya. Ginsilingan nila ang babayi: “Nagapati na kami indi bangod sa imo ginsiling; kay kami mismo nakabati, kag nahibaluan namon nga ini nga tawo amo gid ang manluluwas sang kalibutan.” (Juan 4:42) Maayo gid nga halimbawa ang Samaritana kon paano kita makapanaksi parte sa Cristo, nga nagapukaw sang interes para mabaton sang aton mga tagpalamati ang dugang nga impormasyon.

Dumduma nga apat pa ka bulan antes sang tig-alani—maathag nga tig-alani sang sebada, nga ginahimo sa sina nga duog kon tigpamulak. Gani mahimo nga Nobiembre na ini ukon Disiembre. Buot silingon nga pagkatapos sang Paskua sang 30 C.E., naghinguyang si Jesus kag ang iya mga disipulo sing walo ka bulan ukon kapin pa sa Judea, nga nagatudlo kag nagapangbawtismo. Nagpakadto na sila dayon sa aminhan sa ila ginapuy-an sa Galilea. Ano ang kahimtangan didto?