Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 86

Nagbalik ang Nadula nga Anak

Nagbalik ang Nadula nga Anak

LUCAS 15:11-32

  • ILUSTRASYON PARTE SA NADULA NGA ANAK

Sang ginsugid ni Jesus ang mga ilustrasyon parte sa nadula nga karnero kag sa nadula nga sensilyo nga drakma, mahimo ara pa sia sa Perea sa sidlangan sang Suba Jordan. Ginatudlo sini nga dapat kita magkalipay kon may makasasala nga maghinulsol kag magbalik sa Dios. Ginpakalain si Jesus sang mga Fariseo kag mga escriba kay gin-abiabi niya ini nga sahi sang mga tawo. Pero may natun-an bala sila sa duha ka ilustrasyon ni Jesus? Nahangpan bala nila kon ano ang ginabatyag sang aton Amay sa langit sa mahinulsulon nga mga makasasala? Naghatag pa gid si Jesus sang makatalandog nga ilustrasyon nga nagapadaku sining importante nga leksion.

Ang ilustrasyon amo ang parte sa amay nga may duha ka anak, nga ang manghod amo ang panguna nga karakter. Dapat may matun-an ang mga Fariseo kag mga escriba, pati na ang iban pa nga nagapamati sa ginasiling ni Jesus, parte sa sining manghod. Pero, dapat man talupangdon ang ginasugid ni Jesus parte sa amay kag sa magulang nga anak, kay may matun-an man kita sa ila mga panimuot. Gani talupangda sila nga tatlo samtang ginasugid ni Jesus ang ilustrasyon:

“May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki,” siling ni Jesus. “Ang manghod nagsiling sa iya amay, ‘Amay, ihatag sa akon ang akon parte sa imo pagkabutang.’ Gani ginpartida niya sa ila ang iya pagkabutang.” (Lucas 15:11, 12) Talupangda nga nagapangayo ining manghod sang iya palanublion indi tungod kay patay na ang iya amay. Buhi pa ang amay, pero gusto kuhaon sang anak ang iya bahin subong para mangin independiente sia kag makapagusto. Sa ano?

“Pagligad sang pila ka adlaw,” paathag ni Jesus, “gintipon sang manghod ang tanan niya nga pagkabutang kag naglakat sa malayo nga lugar kag didto gin-uyangan niya ang iya pagkabutang paagi sa patuyang nga pagkabuhi.” (Lucas 15:13) Sa baylo nga magpabilin sa pangamlig sang ila puluy-an, upod sa isa ka amay nga nagaatipan kag nagasagod sa iya kabataan, nagkadto sa iban nga lugar ining anak. Gingasto niya didto ang iya tanan nga palanublion para sundon ang iya seksuwal nga mga handum. Sang ulihi nagpamigado sia, subong sang padayon nga ginsaysay ni Jesus:

“Sang naubos niya gasto ang tanan niya nga kuarta, natabo ang tuman nga tiggulutom sa amo nga lugar, kag nagpamigado sia. Nagpakiluoy pa gani sia sa isa ka pumuluyo sa amo nga lugar nga hatagan sia sang trabaho kag ginpadala niya sia sa iya uma sa pagsagod sing mga baboy. Ginhandum pa niya nga kaunon ang mga bunga sang kahoy nga algarroba nga ginakaon sang mga baboy agod mabusog sia, apang wala sang naghatag sa iya sang bisan ano nga pagkaon.”—Lucas 15:14-16.

Suno sa Kasuguan sang Dios, ang mga baboy indi matinlo, pero dapat magtrabaho ining anak bilang manugsagod sang mga baboy. Nagutman sia, amo nga luyag na niya kan-on ang pagkaon sang mga sapat, sang mga baboy nga iya ginabantayan. Bangod sa iya inagihan kag kasakit, “nakamarasmas sia.” Ano ang iya ginhimo? Nagsiling sia sa iya kaugalingon: “Ang ginasuhulan nga mga tawo sang akon amay madamo sing pagkaon, samtang ako diri daw mapatay sa gutom! Makadto ako sa akon amay kag silingan ko sia: ‘Amay, nakasala ako sa langit kag sa imo. Indi na ako takus tawgon nga imo anak. Kabiga na lang ako nga isa sang imo ginasuhulan nga mga tawo.’” Gani nagpauli sia kag nagkadto sa iya amay.—Lucas 15:17-20.

Ano ang reaksion sang iya amay? Akigan bala niya ang iya anak kag basulon kay nagbiya sia sa ila puluy-an? Indi bala sia pagbatunon sang iya amay? Kon ikaw ang amay, ano ang imo reaksion? Paano kon imo ini anak?

 NAKITA ANG NADULA NGA ANAK

Ginlaragway ni Jesus kon ano ang ginbatyag kag ginhimo sang amay: “Samtang malayo pa [ang anak], nakita sia sang iya amay. Naluoy gid ang iya amay sa iya, gani nagdalagan sia kag ginhakos ang iya anak kag mapinalanggaon nga ginhalukan.” (Lucas 15:20) Bisan pa kon nabatian sang amay ang pagpatuyang sang iya anak, gin-abiabi niya sia liwat. Mahangpan bala sang mga lider sang mga Judiyo, nga nagapangangkon nga nakakilala kag nagasimba kay Jehova, kon ano ang ginabatyag sang aton Amay sa langit parte sa mahinulsulon nga mga makasasala? Mahangpan bala nila nga ginapakita ni Jesus ini man nga panimuot?

Mahimo nahantop sang amay nga naghinulsol ang iya anak kay masinulub-on ini. Bangod ang amay amo ang una nga nagtamyaw sing mahigugmaon sa anak, nangin mas mahapos sa anak nga itu-ad ang iya mga sala. Si Jesus nagsugid: “Kag ang anak nagsiling sa iya, ‘Amay, nakasala ako sa langit kag sa imo. Indi na ako takus tawgon nga imo anak.’”—Lucas 15:21.

Ginsugo sang amay ang iya mga ulipon: “Dali! dalha ninyo diri ang pinakamaayo nga malaba nga bayo, kag ipasuksok sa iya, kag suksuki man sia sang singsing kag sandalyas. Kag ihawa ninyo ang ginpatambok nga tinday nga baka, kag magkaon kita kag magselebrar, kay ining akon anak napatay apang nabuhi liwat; nadula sia kag nakita.” Dayon “nagkinasadya sila.”—Lucas 15:22-24.

Ang magulang nga anak yara sa latagon. Si Jesus nagsiling parte sa iya: “Sang nagpauli sia kag malapit na lang sa balay, nabatian niya ang musika kag sinaot. Gani gintawag niya ang isa sa mga alagad kag ginpamangkot kon ano ang natabo. Nagsabat sia, ‘Nag-abot ang imo utod, kag ang imo amay nag-ihaw sang ginpatambok nga tinday nga baka, bangod nagbalik sia sa iya nga maayo sing panglawas.’ Apang naakig sia kag indi sia magsulod. Gani naggua ang iya amay kag gin-uloulohan sia. Nagsiling sia sa iya amay, ‘Tan-awa bala, tinuig na ako nga nagapaulipon sa imo kag wala gid ako maglapas sa imo sugo. Apang bisan kaisa wala mo ako ginhatagan sing tinday  nga kanding agod magkinasadya kami sang akon mga abyan. Apang sang nag-abot ining imo anak nga nagpatuyang sang imo pagkabutang upod sa makihilawason nga mga babayi, gin-ihawan mo sia sang ginpatambok nga tinday nga baka.’”—Lucas 15:25-30.

Sin-o, kaangay sang magulang nga anak, ang nagpakalain kay Jesus bangod sang iya kaluoy kag atension sa ordinaryo nga mga tawo kag mga makasasala? Ang mga escriba kag mga Fariseo. Ang pagpakalain nila sa pag-abiabi ni Jesus sa mga makasasala amo ang rason kon ngaa ginsugid ini nga ilustrasyon. Siempre, ang bisan sin-o nga nagapakalain sa pagpakita sang Dios sang kaluoy dapat makatuon sa sini.

Gintapos ni Jesus ang iya ilustrasyon paagi sa pagsugid sa pangabay sang amay sa iya magulang nga anak: “Anak ko, kaupod mo ako pirme, kag ang tanan nga butang nga akon imo. Apang dapat kita magselebrar kag magkalipay, kay ang imo utod napatay apang nabuhi; nadula sia kag nakita.”—Lucas 15:31, 32.

Wala ginsugid ni Jesus kon ano ang ginhimo sang ulihi sang magulang nga anak. Pero pagkatapos sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus, ‘madamo nga saserdote ang nangin tumuluo.’ (Binuhatan 6:7) Mahimo nga nalakip sa sini ang mga nakabati mismo sa pagsugid ni Jesus sining makatalandog nga ilustrasyon parte sa nadula nga anak. Huo, posible nga sila mismo nakamarasmas, naghinulsol, kag nagbalik sa Dios.

Sugod sadto, mahangpan sang mga disipulo ni Jesus ang panguna nga mga leksion nga gintudlo niya sa sining maayo nga ilustrasyon, kag dapat nila ini iaplikar. Ang una nga leksion amo nga maalamon gid nga magpabilin sa seguridad sang katawhan sang Dios, nga ginaatipan sang aton Amay nga nagahigugma kag nagaaman sa aton, sa baylo nga magbiya bangod sa makasululay nga mga kinasadya “sa malayo nga lugar.”

Ang isa pa ka leksion amo nga kon ang bisan sin-o sa aton maglisa sa dalanon sang Dios, dapat mapainubuson kita nga magbalik sa aton Amay para matigayon liwat ang iya kahamuot.

Ang isa pa gid ka leksion amo ang kinatuhayan sang pagbaton kag pagpatawad sang amay kag sang kaakig kag indi pag-abiabi sang magulang nga anak. Wala sing duhaduha nga ang mga alagad sang Dios dapat magpatawad kag mag-abiabi sa isa nga nagtalang nga naghinulsol kag nagbalik sa ‘balay sang iya Amay.’ Dapat kita malipay nga ang aton utod nga ‘napatay nabuhi liwat’ kag ang ‘nadula nakita.’