LUCAS 18:1-14

  • ILUSTRASYON PARTE SA BALO NGA BABAYI NGA WALA NAGAPANGAMPO

  • ANG FARISEO KAG ANG MANUGSUKOT SING BUHIS

Ginsugiran na ni Jesus ang iya mga disipulo sang ilustrasyon parte sa pagpadayon sa pagpangamuyo. (Lucas 11:5-13) Mahimo nga sa Samaria na sia ukon sa Galilea, kag ginpadaku niya liwat nga indi dapat mag-untat sa pagpangamuyo. Ginhimo niya ini sa isa pa ka ilustrasyon:

“Sa isa ka siudad may isa ka hukom nga wala sing kahadlok sa Dios kag wala sing pagtahod sa tawo. Sa sina man nga siudad, may isa ka balo nga babayi nga nagabalikbalik sa iya kag nagasiling, ‘Pat-ura nga makatigayon ako sing katarungan sa akon kasumpong sa kasuguan.’ Sa malawig nga tion indi niya luyag nga magbulig sa iya, apang sang ulihi naghunahuna sia, ‘Bisan pa wala ako nagakahadlok sa Dios ukon nagatahod sa kay bisan sin-o nga tawo, pat-uron ko nga makatigayon sing katarungan ining balo agod indi na sia magbalikbalik kag gamuhon ako kay natak-an na ako sa iya.’”—Lucas 18:2-5.

Ginpaathag ini ni Jesus, nga nagasiling: “Pamatii ninyo ang ginsiling sang hukom, bisan pa indi sia matarong! Kon amo, indi bala hatagan sang Dios sing katarungan ang iya mga pinili nga nagapanawag sa iya adlaw kag gab-i? Mangin mapailubon man sia sa ila.” (Lucas 18:6, 7) Gani ano ang ginatudlo ni Jesus parte sa iya Amay?

Indi buot silingon ni Jesus nga si Jehova nga Dios pareho sa indi matarong nga hukom. Amo ini ang iya punto: Kon ang indi matarong nga tawhanon nga hukom magasabat sa padayon nga pagpakiluoy, pat-od nga amo man sini ang himuon sang Dios. Matarong sia kag maayo kag magasabat kon ang iya katawhan indi mag-untat sa pagpangamuyo. Makita naton ini sa ginsiling pa ni Jesus: “Nagasiling ako sa inyo, hatagan [sila gilayon sang Dios] sing katarungan.”—Lucas 18:8.

Ang mga kubos kag imol masami nga indi makabaton sing hustisya, samtang ang mga gamhanan kag manggaranon masami nga ginapaboran. Pero indi amo sina sa Dios. Kon mag-abot ang eksakto nga tion, pat-uron niya nga ang mga malaut silutan kag ang iya mga alagad makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan.

Sin-o ang may pagtuo nga kaangay sa balo? Pila ang nagapati gid nga ‘hatagan sila gilayon sang Dios sing katarungan’? Bag-o lang gin-ilustrar ni Jesus nga dapat magpadayon sa pagpangamuyo. Gani parte sa pagtuo sa gahom sang pangamuyo, namangkot sia: “Kon mag-abot ang Anak sang tawo, makakita gid bala sia sini nga pagtuo sa duta?” (Lucas 18:8) Ginapahangop sini nga indi madamo ang may amo sini nga pagtuo kon mag-abot ang Cristo.

Ang pila nga nagapamati kay Jesus nagasalig sa ila pagtuo. Nagasalig sila sa ila kaugalingon nga matarong sila, samtang ginapakanubo nila ang iban. Ginpatuhuyan sila ni Jesus sa sini nga ilustrasyon:

“May duha ka tawo nga nagkadto sa templo agod magpangamuyo, ang isa Fariseo kag ang isa manugsukot sing buhis. Ang Fariseo nagtindog kag nagpangamuyo sing hipos, ‘O Dios ko, nagapasalamat ako sa imo nga indi ako kaangay sang iban nga tawo, nga nagapangilkil, indi matarong, makihilahion, ukon kaangay sining manugsukot sing buhis. Makaduha ako nagapuasa kada semana; kag nagahatag ako sang ikanapulo sang tanan ko nga natigayon.’”—Lucas 18:10-12.

Nakilala ang mga Fariseo sa ila pakitakita nga pagkamatarong. Ginahimo nila ini para dayawon sang iban. Sa masami, nagapuasa sila kon Lunes kag Huebes, sa mga adlaw nga masako ang mga tiendahan, para madamo ang makakita sa ila. Kag mauti nila nga ginahatag ang ikanapulo bisan sang magagmay nga mga tanom. (Lucas 11:42) Pila ka bulan antes sini, gintamay nila ang ordinaryo nga mga tawo paagi sa pagsiling: “Ina nga mga tawo wala makahibalo sang Kasuguan [suno sa pagtamod sang mga Fariseo], gani ginapakamalaut sila sang Dios.”—Juan 7:49.

Ginpadayon ni Jesus ang iya ilustrasyon: “Apang ang manugsukot sing buhis, nga nagatindog sa malayo, indi gani magtangla sa langit kundi nagpukpok sang iya dughan, nga nagasiling, ‘O Dios ko, maluoy ka sa akon nga makasasala.’” Huo, mapainubuson nga ginbaton sang manugsukot sing buhis ang iya mga kakulangan. Naghinakop si Jesus: “Nagasiling ako sa inyo, ini nga tawo nagpauli sa iya balay nga mas matarong sangsa sina nga Fariseo. Bangod ang nagapakataas sang iya kaugalingon paubson, apang ang nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.”—Lucas 18:13, 14.

Gani gin-athag ni Jesus nga dapat mangin mapainubuson. Mapuslanon ini nga laygay para sa iya mga disipulo, kay nagdaku sila sa katilingban nga para sa mga Fariseo nga nagapakamatarong sa kaugalingon, importante gid ang posisyon kag ranggo. Kag mapuslanon ini nga laygay para sa tanan nga sumulunod ni Jesus.