LUCAS 19:11-28

  • ANG ILUSTRASYON NI JESUS PARTE SA NAPULO KA MINA

Bisan pa Jerusalem ang kadtuan ni Jesus, mahimo nga yara gihapon sia sa balay ni Zaqueo upod sa iya mga disipulo. Nagapati sila nga madali na lang tukuron “ang Ginharian sang Dios” kag si Jesus ang Hari. (Lucas 19:11) Sayop ang ila paghangop sa sini, kag wala man nila mahangpan nga dapat mapatay si Jesus. Gani naghatag sia sing ilustrasyon para mahangpan nila nga madugay pa ang Ginharian.

Nagsiling sia: “May isa ka dungganon nga tawo nga magalakbay sa malayo nga lugar agod mangin hari kag dayon magabalik sia.” (Lucas 19:12) Malawig ini nga paglakbay. Maathag nga si Jesus amo ang “dungganon nga tawo” nga magalakbay “sa malayo nga lugar,” sa langit, diin hatagan sia sang iya Amay sing gahom agod mangin hari.

Sa ilustrasyon, antes maglakat ang “dungganon nga tawo,” gintawag niya ang napulo ka ulipon kag ginhatagan ang kada isa sing isa ka pilak nga mina kag ginsilingan sila: “Magnegosyo kamo tubtob magbalik ako.” (Lucas 19:13) Ang literal nga pilak nga mga mina malahalon nga mga kuarta. Ang isa ka mina katumbas sang sueldo sang mamumugon sa ulumhan sa sulod sang sobra sa tatlo ka bulan.

Mahimo mahantop sang mga disipulo nga kaangay sila sang napulo ka ulipon sa ilustrasyon, kay ginpaanggid na sila ni Jesus sa mga mangangani. (Mateo 9:35-38) Siempre, wala niya sila ginpangabay nga mangani sing uyas. Sa baylo, ang alanyon nagalakip sa iban pa nga disipulo nga magasulod sa Ginharian sang Dios. Gingamit sang mga disipulo ang ila mga ginapanag-iyahan para makapatubas sing dugang nga manunubli sang Ginharian.

Ano pa ang ginsiling ni Jesus sa sini nga ilustrasyon? Nagsiling sia nga ang mga kasimanwa “indi luyag sa [dungganon nga tawo]. Gani nagpadala sila sang mga embahador sa lugar nga ginkadtuan niya agod magsiling, ‘Indi namon luyag nga ini nga tawo mangin hari namon.’” (Lucas 19:14) Nahibaluan sang mga disipulo nga wala ginabaton sang mga Judiyo si Jesus—ang pila gani sa ila luyag nga patyon sia. Pagkatapos mapatay si Jesus kag magkadto sa langit, ginpakita sang mga Judiyo sa kabilugan ang ila pagtamod sa iya paagi sa paghingabot sa iya mga disipulo. Maathag nga ginpakita sining mga manugpamatok nga indi nila luyag si Jesus nga mangin Hari.—Juan 19:15, 16; Binuhatan 4:13-18; 5:40.

Pero, paano gingamit sang napulo ka ulipon ang ila mga mina asta nga mabaton sang “dungganon nga tawo” ang “pagkahari” kag magbalik? Si Jesus nagsiling: “Sang nabaton na niya ang pagkahari, nagbalik sia kag ginpatawag ang mga ulipon nga ginhatagan niya sing kuarta agod hibaluon kon pila ang ila naginansia. Gani ang nahauna nagpalapit kag nagsiling, ‘Ginuo, ang imo mina nakaginansia sing napulo ka mina.’ Nagsiling sia sa iya, ‘Dalayawon gid ang ginhimo mo, maayo nga ulipon! Bangod nangin matutom ka sa gamay nga butang, hatagan ko ikaw sing awtoridad sa napulo ka siudad.’ Ang ikaduha nag-abot kag nagsiling, ‘Ginuo, ang mina nga ginhatag mo sa akon nakaginansia sing lima ka pilo.’ Nagsiling man sia sa iya, ‘Magdumala ka sa lima ka siudad.’”—Lucas 19:15-19.

Kon nahantop sang mga disipulo nga kaangay sila sang mga ulipon nga naggamit sang tanan nila nga ginapanag-iyahan sa pagtudlo sa iban agod mangin disipulo, makasalig sila nga kahamut-an sila ni Jesus kag padyaan niya sila bangod sang ila kapisan. Siempre indi palareho ang kahimtangan sa kabuhi, mga kahigayunan, ukon ikasarang sang mga disipulo ni Jesus. Pero si Jesus, nga nakabaton sang “pagkahari,” magakilala kag magapakamaayo sang ila matutom nga pagpanikasog sa pagtudlo sa iban agod mangin disipulo.—Mateo 28:19, 20.

Pero talupangda ang tuhay nga natabo sa konklusion sang ilustrasyon ni Jesus: “Apang ang isa pa ka ulipon nag-abot kag nagsiling, ‘Ginuo, yari ang imo mina. Ginputos ko ini sa tela. Kay nahadlok ako sa imo bangod estrikto ka; ginakuha mo ang wala mo ginpatago, kag ginaani mo ang wala mo ginsab-ug.’ Nagsiling sia sa iya, ‘Malaut nga ulipon, hukman ko ikaw tungod sa imo ginsiling. Indi bala nahibaluan mo nga estrikto ako nga tawo kag ginakuha ko ang wala ko ginpatago kag ginaani ang wala ko ginsab-ug? Gani ngaa wala mo ginpatago ang akon kuarta sa bangko? Agod pag-abot ko, makuha ko ini nga may saka.’ Nagsiling sia sa mga nagatindog sa malapit, ‘Kuhaa ninyo ang mina sa iya kag ihatag ini sa ulipon nga may napulo ka mina.’”—Lucas 19:20-24.

Napierde ini nga ulipon bangod wala sia magpangabudlay para padamuon ang manggad sang ginharian sang iya agalon. Ginapaabot sang mga apostoles nga magagahom si Jesus sa Ginharian sang Dios. Gani suno sa iya ginsiling parte sa sining katapusan nga ulipon, posible nga nahangpan nila nga kon magtinamad sila, indi sila makasulod sa sina nga Ginharian.

Ang ginsiling ni Jesus dapat magpahulag sa mainunungon nga mga disipulo nga dugangan ang ila mga panikasog. Naghinakop sia: “Nagasiling ako sa inyo, ang may yara, hatagan sing dugang, apang ang wala, bisan ang yara sa iya kuhaon pa.” Nagdugang sia nga ang iya mga kaaway, nga indi luyag nga ‘maghari sia sa ila,’ pagapatyon. Nian nagpadayon sa paglakat si Jesus pa Jerusalem.—Lucas 19:26-28.