JUAN 7:11-32

  • NAGPANUDLO SI JESUS SA TEMPLO

Nangin bantog si Jesus sugod sang nabawtismuhan sia. Linibo ka Judiyo ang nakakita sang iya mga milagro, kag naglapnag ang mga balita sa iya mga buhat. Amo nga ginapangita sia subong sang madamo sa Kapiestahan sang mga Tabernakulo (ukon, mga Payagpayag) sa Jerusalem.

Lainlain ang opinyon parte kay Jesus. “Maayo sia nga tawo,” siling sang iban. Ang iban naman nagsiling: “Indi sia maayo. Ginapatalang niya ang mga tawo.” (Juan 7:12) Kalabanan sining hinuringhuring natabo sang nahauna nga mga adlaw sang kapiestahan. Pero wala sing may kaisog nga mangapin kay Jesus sa publiko kay nahadlok ang tanan kon ano ang reaksion sang mga lider sang mga Judiyo.

Sang tungatunga na sang kapiestahan, nagpakita si Jesus sa templo. Madamo ang nagdayaw sa iya tumalagsahon nga ikasarang sa pagtudlo. Wala sia makaeskwela sa rabiniko nga mga eskwelahan, gani nagpalibog ang mga Judiyo: “Paano ini nga tawo may amo sina nga ihibalo kag kaalam sa Kasulatan, kay wala gani sia makaeskwela?”—Juan 7:15.

“Ang akon ginatudlo wala naghalin sa akon,” paathag ni Jesus, “kundi sa nagpadala sa akon. Kon ang bisan sin-o luyag maghimo sang Iya kabubut-on, makahibalo sia kon bala ang akon ginatudlo halin sa Dios ukon ang akon ginahambal halin lang sa akon.” (Juan 7:16, 17) Ang panudlo ni Jesus suno sa Kasuguan sang Dios, gani maathag nga luyag niya nga himayaon ang Dios, indi ang iya kaugalingon.

Nian nagsiling si Jesus: “Indi bala nga ginhatag ni Moises sa inyo ang Kasuguan? Apang wala sing bisan isa sa inyo ang nagatuman sa Kasuguan. Ngaa nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon?” Ang pila sa kadam-an, nga mahimo mga bisita sa gua sang siudad, wala makahibalo sini. Daw indi sila magpati nga may luyag magpatay sa isa ka manunudlo pareho niya. Gani naghinakop sila nga may diperensia si Jesus amo nga nakasiling sia sing subong sina. “May demonyo ka,” siling nila. “Sin-o bala ang nagatinguha sa pagpatay sa imo?”—Juan 7:19, 20.

Ang matuod, sang nagligad nga isa ka tuig kag tunga, luyag patyon si Jesus sang mga lider sang mga Judiyo pagkatapos nga ginpaayo niya ang tawo sa Adlaw nga Inugpahuway. Naggamit subong si Jesus sang makapahunahuna nga pangatarungan kag ginpadayag ang ila pagkadimakatarunganon. Ginpatalupangod niya nga sa idalom sang Kasuguan, ang bata nga lalaki tulion sa ikawalo nga adlaw, bisan pa Adlaw nga Inugpahuway. Nian namangkot sia: “Kon ginatuli ang isa ka tawo sa adlaw nga inugpahuway agod indi malapas ang Kasuguan ni Moises, maakig bala kamo sa akon bangod gin-ayo ko sing bug-os ang isa ka tawo sa adlaw nga inugpahuway? Untati ninyo ang paghukom suno sa inyo nakita, kundi maghukom kamo sing matarong.”—Juan 7:23, 24.

Ang mga pumuluyo sang Jerusalem nga nakahibalo sang sitwasyon nagsiling: “Indi bala amo ini ang tawo nga ginatinguhaan nila [mga manugdumala] nga patyon? Apang, yari sia nga nagahambal sa mga tawo, kag wala sila nagapamatok sa iya. Nakahibalo ayhan ang mga manugdumala nga sia amo ang Cristo?” Ti ngaa wala nagapati ang mga tawo nga si Jesus amo ang Cristo? “Nakahibalo gid kita kon diin naghalin ini nga tawo; apang kon ang Cristo na ang magkari, wala sing makahibalo kon diin sia magahalin,” siling nila.—Juan 7:25-27.

Didto mismo sa templo, si Jesus nagsabat: “Kilala ninyo ako kag nakahibalo kamo kon diin ako naghalin. Kag wala ako magkari sa akon kaugalingon lang nga luyag, apang ang Isa nga nagpadala sa akon matuod, kag indi ninyo sia kilala. Kilala ko sia, kay tiglawas niya ako, kag inang Isa ang nagpadala sa akon.” (Juan 7:28, 29) Bangod sa iya ginsiling, may nagtinguha nga dakpon si Jesus para prisuhon ukon patyon. Pero wala ini mahimo kay indi pa tion nga mapatay sia.

Pero madamo ang nagtuo kay Jesus. Naglakat sia sa tubig, ginpakalma niya ang hangin, milagruso nga ginpakaon niya ang linibo paagi sa pila ka tinapay kag isda, gin-ayo ang balatianon, ginpalakat ang lupog, gin-ayo ang bulag kag ang aruon, kag nagbanhaw pa gani. Huo, may rason sila sa pagpamangkot: “Kon mag-abot ang Cristo, magahimo bala sia sang mas madamo nga milagro sangsa nahimo sini nga tawo?”—Juan 7:31.

Sang mabatian sang mga Fariseo nga nagahambal sining mga butang ang kadam-an, nagsugo sila kag ang puno nga mga saserdote sang mga opisyal para dakpon si Jesus.