JUAN 9:1-18

  • GIN-AYO ANG MANUGPAKILIMOS NGA BULAG HALIN SA PAGKABUN-AG

Sa Jerusalem gihapon si Jesus sang Adlaw nga Inugpahuway. Samtang nagalakat sila sang iya mga disipulo sa siudad, nakita nila ang manugpakilimos nga bulag halin sa pagkabun-ag. Namangkot ang mga disipulo kay Jesus: “Rabbi, sin-o ang nakasala amo nga natawo sia nga bulag, sia ukon ang iya mga ginikanan?”—Juan 9:2.

Nahibaluan sang mga disipulo nga wala sing indi makita nga kalag ang tawo nga nagluntad antes pa sia mabun-ag, pero nagapalibog gihapon sila kon bala mahimo makasala ang isa samtang yara sa taguangkan sang iya iloy. Nagsabat si Jesus: “Indi tungod sa sala sini nga tawo ukon sa sala sang iya mga ginikanan nga nabulag sia, apang paagi sini makita sang mga tawo ang mga buhat sang Dios.” (Juan 9:3) Gani indi ang nahimo nga sala sang tawo ukon sang iya mga ginikanan ang gintunaan sang iya pagkabulag. Sa baylo, bangod sang sala ni Adan, nangin indi himpit ang tanan nga tawo kag sa amo may mga depekto, pareho sang pagkabulag. Pero ang pagkabulag sang tawo naghatag sing kahigayunan kay Jesus nga ipakita ang mga buhat sang Dios, subong sang iya ginhimo sa iban nga tion sang gin-ayo niya ang mga tawo nga may balatian.

Ginpadaku ni Jesus nga hilingagawon ang paghimo sini nga mga buhat. “Dapat naton himuon ang mga buhat sang Isa nga nagpadala sa akon samtang adlaw pa,” siling niya. “Kay kon gab-i na indi na kita makapangabudlay. Samtang yari ako sa kalibutan, ako ang kapawa sang kalibutan.” (Juan 9:4, 5) Huo, sa indi madugay mapaidalom si Jesus sa kadulom sang lulubngan nga wala sia sing mahimo. Pero subong, sia pa ang tuburan sang kapawa sa kalibutan.

Pero ayuhon bala ni Jesus ang tawo, kag kon himuon niya ini, paano? Nagdupla si Jesus sa duta kag naghimo sang lunang. Ginhamlit niya ini sa mga mata sang bulag kag nagsiling: “Magkadto ka kag manghilam-os sa punong sang Siloam.” (Juan 9:7) Nagtuman ang tawo. Sang ginhimo niya ini, nakakita na sia! Handurawa ang kalipay niya nga makakita na sia sa una nga higayon!

Natingala ang mga kaingod kag ang iban nga nakakilala sa iya nga bulag. “Indi bala amo ini ang tawo nga nagapungko kag nagapakilimos anay?” pamangkot nila. “Amo ina sia,” sabat sang iban. Pero indi makapati ang iban amo nga nagsiling sila: “Indi ina sia. Magkaanggid lang sila.” Nagsiling mismo ang tawo: “Ako ini.”—Juan 9:8, 9.

Gani ginpamangkot nila sia: “Paano ka nakakita?” Nagsabat sia: “Ang tawo nga si Jesus naghimo sang lunang kag ginhamlit ini sa akon mga mata kag nagsiling sia sa akon, ‘Magkadto ka sa Siloam kag magpanghilam-os.’ Gani nagkadto ako didto kag nanghilam-os kag dayon nakakita na ako.” Namangkot dayon sila: “Diin na sia?” Nagsabat ang manugpakilimos: “Wala ako makahibalo.”—Juan 9:10-12.

Gindala sia sang mga tawo sa mga Fariseo, nga gusto man makahibalo kon paano sia nakakita. Nagsiling sia sa ila: “Ginhamlitan niya sing lunang ang akon mga mata, kag pagpanghilam-os ko, nakakita na ako.” Natural lamang nga magkalipay kuntani ang mga Fariseo upod sa gin-ayo nga manugpakilimos. Pero ang pila sa ila nagpakamalaut kay Jesus. “Ini nga tawo indi halin sa Dios,” siling nila, “kay wala niya ginatuman ang Adlaw nga Inugpahuway.” Pero nagsiling ang iban: “Paano ang isa ka tawo nga makasasala makahimo sang mga milagro kaangay sini?” (Juan 9:15, 16) Gani nabahinbahin sila.

Bangod nagasumpakilay ang ila pagtamod, ginpamangkot nila ang tawo nga makakita na: “Ano ang masiling mo tuhoy sa iya, kay gin-ayo niya ang imo mga mata?” Nagatuo gid sia kay Jesus, gani nagsabat sia: “Isa sia ka manalagna.”—Juan 9:17.

Wala magpati ang mga Judiyo. Mahimo naghunahuna sila nga nagkonsabuhay si Jesus kag ang tawo para tuntuhon ang katawhan. Naghinakop sila nga ang isa ka paagi nga matadlong ini amo ang pagpamangkot sa mga ginikanan sang manugpakilimos kon bala bulag gid ini anay.