JUAN 9:19-41

  • GINPATAWAG SANG MGA FARISEO ANG TAWO NGA BULAG ANAY

  • “BULAG” ANG MGA LIDER SANG RELIHION

Indi mabaton sang mga Fariseo nga gin-ayo ni Jesus ang bulag halin sa pagkabun-ag, gani ginpatawag nila ang mga ginikanan sini. Nahibaluan sang mga ginikanan nga posible sila “sikwayon sa sinagoga.” (Juan 9:22) Mahimo mabudlayan ang pamilya sa pinansial kag sa pagpakig-angot sa iban kon sikwayon sila sang pila ka Judiyo.

Duha ang pamangkot sang mga Fariseo: “Ini bala ang inyo anak nga ginasiling ninyo nga natawo nga bulag? Kon amo, paano nga nakakita sia karon?” Nagsabat ang mga ginikanan: “Anak namon sia kag natawo sia nga bulag. Apang wala kami makahibalo kon paano sia nakakita, ukon kon sin-o ang nag-ayo sang iya mga mata.” Bisan pa nga ginsugiran sila sang ila anak sang natabo, naghalong ang mga ginikanan sa ila sabat: “Pamangkuta ninyo sia. Yara na sia sa husto nga edad. Dapat sia ang maghambal para sa iya kaugalingon.”—Juan 9:19-21.

Gani ginpatawag liwat sang mga Fariseo ang tawo kag ginpahog sia nga may ebidensia kuno sila batok kay Jesus. “Himayaa ang Dios,” siling nila. “Nakahibalo kami nga ini nga tawo makasasala.” Ang bulag anay nagsabat sa ila panumbungon: “Kon sia makasasala wala ako makahibalo.” Pero nagsiling sia: “Isa lang ka butang ang akon nahibaluan, nga ako bulag anay apang makakita na karon.”—Juan 9:24, 25.

Bangod indi luyag sang mga Fariseo nga pabay-an ini, nagsiling sila: “Ano ang ginhimo niya sa imo? Paano niya gin-ayo ang imo mga mata?” Nagsabat ang tawo nga may kaisog: “Ginsugiran ko na kamo, apang wala kamo magpamati. Ngaa luyag ninyo mabatian ini liwat? Luyag man bala ninyo mangin mga disipulo niya?” Naakig ang mga Fariseo kag ginsilingan sia: “Ikaw disipulo sina nga tawo, apang kami mga disipulo ni Moises. Nakahibalo kami nga nagpakighambal ang Dios kay Moises, apang kon tuhoy sa sini nga tawo, wala kami makahibalo kon diin sia naghalin.”—Juan 9:26-29.

Natingala ang manugpakilimos, gani nagsiling sia: “Makatilingala gid nga wala kamo makahibalo kon diin sia naghalin, apang gin-ayo niya ang akon mga mata.” Dayon naghimo sia sing lohiko nga argumento sa kon sin-o ang ginapamatian kag ginakahamut-an sang Dios: “Nahibaluan naton nga ang Dios wala nagapamati sa mga makasasala, apang nagapamati sia kay bisan sin-o nga mahinadlukon sa Dios kag nagahimo sang iya kabubut-on. Halin sang una wala pa gid kita makabati nga may tawo nga nag-ayo sang mga mata sang isa ka tawo nga bulag halin sa pagkabun-ag.” Gani naghinakop sia: “Kon ini nga tawo indi halin sa Dios, wala gid sia sing mahimo.”—Juan 9:30-33.

Bangod indi madaug sang mga Fariseo ang pangatarungan sang manugpakilimos, ginpakalain nila sia, nga nagasiling: “Natawo ka nga puno sang sala, apang ginatudluan mo kami?” Gintabog nila sia.—Juan 9:34.

Sang mabalitaan ni Jesus ang natabo, ginpangita niya ang tawo kag ginpamangkot: “Nagatuo ka bala sa Anak sang tawo?” Nagsabat ang tawo nga gin-ayo: “Sin-o sia, Ginuo? Sugiri ako agod makatuo ako sa iya?” Direkta nga nagsiling si Jesus: “Nakita mo na sia kag sia ang nagapakighambal sa imo karon.”—Juan 9:35-37.

Nagsabat ang tawo: “Nagatuo ako sa iya, Ginuo.” May pagtuo kag pagtahod nga nagduko sia sa atubangan ni Jesus, kag nagsiling si Jesus: “Nagkari ako sa sini nga kalibutan sa paghukom sa mga tawo, agod ang mga indi makakita, makakita kag ang mga makakita mangin bulag.”—Juan 9:38, 39.

Ang mga Fariseo nga natabuan nga didto nakahibalo nga indi sila bulag. Pero kamusta ang ila ginapangangkon nga papel subong mga manugtuytoy sa espirituwal? Mainandamon sila nga namangkot: “Mga bulag man bala kami?” Nagsiling si Jesus: “Kon kamo mga bulag, wala kuntani kamo sing sala. Apang bangod nagasiling kamo, ‘Makakita kami,’ nakasala kamo.” (Juan 9:40, 41) Kon indi kuntani sila mga manunudlo sa Israel, indi katingalahan nga mahimo nila sikwayon si Jesus subong ang Mesias. Pero bangod sang ila ihibalo sa Kasuguan, serioso nga sala ang pagsikway nila sa iya.