JUAN 10:1-21

  • NAGHAMBAL SI JESUS PARTE SA MAAYO NGA MANUGBANTAY KAG SA MGA TORIL

Samtang padayon nga nagapanudlo si Jesus sa Judea, may ginpatalupangod sia nga mahapos mahanduraw sang iya mga tagpalamati—mga karnero kag mga toril. Pero malaragwayon ang iya ginapatuhuyan. Mahimo madumduman sang mga Judiyo ang ginsiling ni David: “Si Jehova ang akon Manugbantay. Indi ako pagkulangon. Ginapaluko niya ako sa madabong nga halalban.” (Salmo 23:1, 2) Sa isa pa ka salmo, si David nag-agda sa pungsod: “Magluhod kita sa atubangan ni Jehova nga aton Manunuga. Kay sia ang aton Dios, kag kita ang katawhan sa iya halalban.” (Salmo 95:6, 7) Huo, ang mga Israelinhon sa idalom sang Kasuguan madugay na nga ginapaanggid sa isa ka panong sang mga karnero.

Ining mga “karnero” yara sa “toril” kay natawo sila sa idalom sang Mosaikong Kasuguan nga katipan. Ang Kasuguan amo ang kudal nga nagapain sa ila sa malaut nga mga buhat sang katawhan nga wala malakip sa sining kahimusan. Pero ang pila ka Israelinhon nag-abuso sa panong sang Dios. Si Jesus nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang nagasulod sa toril nga wala nagaagi sa puertahan kundi nagataklas sa iban nga alagyan, ina sia isa ka kawatan kag manug-ati. Apang ang nagasulod paagi sa puertahan amo ang manugbantay sang mga karnero.”—Juan 10:1, 2.

Ang katawhan mahimo naghunahuna sang mga tawo nga nagapangangkon nga Mesias, ukon Cristo. Pareho sila sang mga kawatan kag mga manug-ati. Indi dapat magsunod ang mga tawo sa sining mga impostor. Sa baylo, dapat sundon nila “ang manugbantay sang mga karnero,” nga parte sa iya nagsiling si Jesus:

“Ginabuksan sia sang manugbantay sa puertahan, kag ang mga karnero nagapamati sa iya tingog. Ginatawag niya ang iya mga karnero sa ila ngalan kag ginatuytuyan niya sila pagua sa toril. Kon mapagua na niya ang tanan nga iya, nagauna sia sa ila, kag ang mga karnero nagasunod sa iya, kay kilala nila ang iya tingog. Indi gid sila magsunod sa isa ka estranghero kundi magapalagyo sila sa iya, kay indi nila kilala ang tingog sang mga estranghero.”—Juan 10:3-5.

Antes sini, si Juan nga Manugbawtismo, nga kaangay sang manugbantay sa puertahan, nagpakilala kay Jesus nga amo dapat ang sundon sang malaragwayon nga mga karnero sa idalom sang Kasuguan. Kag may pila ka karnero, sa Galilea kag diri mismo sa Judea, ang nakakilala sang tingog ni Jesus. Diin niya sila dalhon? Kag ano ang matabo kon sundon nila sia? Ang pila nga nagapamati sa sini nga ilustrasyon mahimo magpalibog, kay “wala sila makahangop kon ano ang buot silingon sini.”—Juan 10:6.

Si Jesus nagpaathag: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ako ang puertahan para sa mga karnero. Ang tanan nga nagkari kag nagsiling nga sila ang matuod nga manugbantay mga kawatan kag mga manug-ati; apang ang mga karnero wala magpamati sa ila. Ako ang puertahan; ang bisan sin-o nga magsulod paagi sa akon maluwas, kag magasulod sia kag magagua kag makakita sang halalban.”—Juan 10:7-9.

Maathag nga may bag-o nga ginatudlo si Jesus. Nahibaluan sang iya mga tagpalamati nga indi sia ang puertahan sa Kasuguan nga katipan, kay nagluntad na ini sing ginatos ka tuig. Gani ginasiling niya nga ang mga karnero nga ‘ginatuytuyan niya pagua’ magasulod sa isa pa ka toril. Ano ang mangin resulta?

Nagpaathag sing dugang si Jesus parte sa iya papel, nga nagasiling: “Nagkari ako agod makatigayon ang mga karnero sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ako ang maayo nga manugbantay; ang maayo nga manugbantay nagahatag sang iya kabuhi para sa mga karnero.” (Juan 10:10, 11) Sang nagligad, ginpalig-on ni Jesus ang iya mga disipulo: “Indi magkahadlok, diutay nga panong, kay ang Ginharian ginhatag sa inyo sang inyo Amay.” (Lucas 12:32) Sa pagkamatuod, ang “diutay nga panong” amo ang ginapakadto ni Jesus sa bag-o nga toril, “agod makatigayon [sila] sing kabuhi nga wala sing katapusan.” Daku gid nga pagpakamaayo nga mangin bahin sini nga panong!

Pero may ginsiling pa si Jesus: “May yara ako iban nga mga karnero, nga indi sa sini nga toril; dapat dalhon ko man sila, kag magapamati sila sa akon tingog, kag sila mangin isa ka panong nga may isa ka manugbantay.” (Juan 10:16) Ining “iban nga mga karnero” “indi sa sini nga toril.” Gani sa lain sila nga toril, kag tuhay sila sa “diutay nga panong” nga magapanubli sang Ginharian. Nagkalainlain ang destinasyon sining duha ka toril sang karnero. Pero ang mga karnero sa duha ka toril makabenepisyo sa papel ni Jesus. Sia nagsiling: “Ginahigugma ako sang Amay, bangod ginahatag ko ang akon kabuhi.”—Juan 10:17.

Madamo sa kadam-an ang nagsiling: “May demonyo sia. Buangbuang sia.” Pero ang iban nagpakita nga interesado sila sa pagpamati kag luyag nga sundon ang Maayo nga Manugbantay. Nagsiling sila: “Indi makahambal sing subong sina ang tawo nga ginsudlan sang demonyo. Mapaayo bala sang demonyo ang mga mata sang bulag?” (Juan 10:20, 21) Maathag nga ang ginapatuhuyan nila amo ang pag-ayo ni Jesus sadto sang tawo nga bulag halin sa pagkabun-ag.