MATEO 16:13-27 MARCOS 8:22-38 LUCAS 9:18-26

  • GIN-AYO NI JESUS ANG BULAG

  • MAGABATON SI PEDRO SANG MGA YABI SANG GINHARIAN

  • GINTAGNA NI JESUS ANG IYA KAMATAYON KAG PAGKABANHAW

Nag-abot sa Betsaida si Jesus kag ang iya mga disipulo. May gindala ang katawhan nga bulag sa iya kag nagpakiluoy sila kay Jesus nga ayuhon sia.

Gin-uyatan ni Jesus ang kamot sang bulag kag gindala sia sa gua sang baryo. Ginduplaan niya ang mga mata sang bulag kag ginpamangkot sia: “May nakita ka na?” Ang tawo nagsabat: “May nakita ako nga mga tawo, apang daw mga kahoy sila nga nagalakat.” (Marcos 8:23, 24) Ginbutang ni Jesus ang iya mga kamot sa mga mata sang bulag, kag nakakita na sia. Ginpapauli niya dayon ang tawo nga makakita na kag ginsugo niya nga indi magsulod sa baryo.

Nagkadto dayon si Jesus kag ang iya mga disipulo pa aminhan sa rehiyon sang Cesarea Filipos. Malawig ini nga taklaron, nga mga 40 ka kilometro. Nagataas ang duog sing mga 350 ka metro halin sa nibel sang dagat, kag makita sa aminhan-sidlangan ang Bukid Hermon nga may niebe sa putukputukan sini. Mahimo pila ka adlaw ini nga paglakbay.

May tion nga nangamuyo si Jesus sing isahanon. Mga siam ukon napulo na lang ka bulan antes sia mapatay, kag nabalaka si Jesus sa iya mga disipulo. Madamo ang nagbiya sining karon lang, kag mahimo nga ang iban nagapalibog ukon napaslawan. Mahimo nagapalibog sila kon ngaa ginsikway niya ang gusto sang mga tawo nga mangin hari sia ukon ngaa wala sia maghatag sing tanda nga nagapamatuod kon sin-o gid sia.

Sang nagpalapit ang mga disipulo sa iya, namangkot si Jesus: “Suno sa mga tawo, sin-o ang Anak sang tawo?” Nagsabat sila: “Ang iban nagasiling si Juan nga Manugbawtismo, ang iban pa si Elias, kag ang iban pa gid si Jeremias ukon isa sa mga manalagna.” Huo, abi sang mga tawo si Jesus isa sa sini nga mga lalaki nga nabanhaw. Para mahibaluan ang ginahunahuna sang iya mga disipulo, namangkot si Jesus sa ila: “Apang sin-o ako suno sa inyo?” Nagsabat dayon si Pedro: “Ikaw ang Cristo, ang Anak sang buhi nga Dios.”—Mateo 16:13-16.

Nagsiling si Jesus nga malipayon si Pedro nga ginpahayag ini sang Dios sa iya, kag nagdugang: “Nagasiling man ako sa imo: Ikaw si Pedro, kag sa sini nga igang tukuron ko ang akon kongregasyon, kag indi ini madaug sang mga gawang sang Lulubngan.” Buot silingon ni Jesus nga sia mismo ang magatukod sang kongregasyon kag nga bisan ang Lulubngan indi makaulipon sang mga miembro sini kon magpabilin sila nga matutom sa duta. Nagsaad sia kay Pedro: “Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang Ginharian sang langit.”—Mateo 16:18, 19.

Wala ginhimo ni Jesus si Pedro nga pinakamataas sa mga apostoles, ukon himuon sia nga sadsaran sang kongregasyon. Si Jesus mismo ang Bato nga tukuran sang iya kongregasyon. (1 Corinto 3:11; Efeso 2:20) Pero si Pedro ang magabaton sang tatlo ka yabi. May pribilehiyo sia nga buksan, kon sa aton pa, ang kahigayunan sa grupo sang katawhan nga makasulod sa Ginharian sang langit.

Gamiton ni Pedro ang una nga yabi sa Pentecostes 33 C.E., nga nagapakita kon ano ang himuon sang mahinulsulon nga mga Judiyo kag mga proselita para maluwas. Gamiton niya ang ikaduha nga yabi sa pagbukas sing kahigayunan para sa tumuluo nga mga Samaritano nga makasulod sa Ginharian sang Dios. Nian sang 36 C.E., gamiton ni Pedro ang ikatlo nga yabi sa paghatag sina nga kahigayunan sa mga wala matuli nga mga Gentil, sanday Cornelio kag iban pa.—Binuhatan 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Nasubuan ang mga apostoles ni Jesus sa iya pagpaathag sang gintagna niya ang mga pag-antos nga iya atubangon sa Jerusalem pati ang iya kamatayon. Bangod wala nila mahangpan nga banhawon sia sa langitnon nga kabuhi, gindala sia ni Pedro sa higad kag ginsabdong: “Maluoy ka sa imo kaugalingon, Ginuo; indi gid ina matabo sa imo.” Pero nagtalikod si Jesus kag nagsabat: “Kadto ka sa likod ko, Satanas! Kasandaran ka sa akon kay ang imo panghunahuna indi iya sang Dios, kundi iya sang tawo.”—Mateo 16:22, 23.

Dayon gintawag ni Jesus ang iban pa luwas sa mga apostoles kag ginpaathag nga indi mahapos nga mangin iya sumulunod. Nagsiling sia: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos kag padayon nga magsunod sa akon. Kay ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kabuhi madula niya ini, apang ang bisan sin-o nga madula ang iya kabuhi tungod sa akon kag sa maayong balita magaluwas sini.”—Marcos 8:34, 35.

Huo, para matigayon sang mga sumulunod ni Jesus ang iya kahamuot, dapat sila mangin maisog kag masinakripisyuhon. Si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o nga nagakahuya sa akon kag sa akon mga pulong sa sining makihilahion kag makasasala nga kaliwatan, ikahuya man sia sang Anak sang tawo kon mag-abot sia sa himaya sang iya Amay kaupod ang balaan nga mga anghel.” (Marcos 8:38) Huo, kon magkari si Jesus, “ihatag niya sa tagsa ka tawo ang nagakadapat sa iya.”—Mateo 16:27.