Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 42

Ginsaway ni Jesus ang mga Fariseo

Ginsaway ni Jesus ang mga Fariseo

MATEO 12:33-50 MARCOS 3:31-35 LUCAS 8:19-21

  • GINSUGID NI JESUS ANG ‘TANDA NI JONAS’

  • MAS SUOD SA MGA DISIPULO SANGSA PAMILYA

Ginasumbong sang mga escriba kag mga Fariseo nga nagatabog si Jesus sing mga demonyo indi paagi sa gahom sang Dios, gani mahimo mapasipalahan nila ang balaan nga espiritu. Gani, sin-o ang ila dampigan—ang Dios ukon si Satanas? Si Jesus nagsiling: “Kon ang imo kahoy maayo, ang bunga sini maayo man; kon ang imo kahoy malain, ang bunga sini malain man. Ang kahoy makilala sa bunga sini.”—Mateo 12:33.

Binuang gid ang pagsumbong nga ang maayo nga buhat sang pagtabog sang mga demonyo resulta sang pag-alagad ni Jesus kay Satanas. Subong ginpaathag ni Jesus sa iya Sermon sa Bukid, kon maayo ang bunga, maayo man ang kahoy kag indi malain. Gani ano ang ginapakita sang bunga sang mga Fariseo, sang ila wala pulos nga panumbungon kay Jesus? Nga malain sila. Ginsilingan sila ni Jesus: “Kaliwat sang mga man-ug, paano kamo makahambal sang maayo nga mga butang, kay malaut kamo? Kay sa kabuganaan sang tagipusuon nagahambal ang baba.”—Mateo 7:16, 17; 12:34.

Huo, makita sa aton ginahambal ang kahimtangan sang aton tagipusuon kag amo ang basihan sa paghukom. Gani nagsiling si Jesus: “Nagasiling ako sa inyo nga sa Adlaw sang Paghukom ang tagsa ka tawo manabat tungod sa iya ginahambal nga wala sing pulos; kay paagi sa imo ginahambal ipahayag ka nga matarong, kag paagi sa imo ginahambal pakamalauton ka.”—Mateo 12:36, 37.

Walay sapayan sang mga milagro ni Jesus, nangayo pa gid sing dugang nga pamatuod ang mga escriba kag mga Fariseo: “Manunudlo, luyag namon makakita sang isa ka tanda halin sa imo.” Nakita man nila sing personal ang iya mga milagro ukon wala, madamo na sing nakasaksi sa iya ginahimo. Gani makasiling si Jesus sa mga lider sang mga Judiyo: “Ang isa ka malaut kag makihilahion nga kaliwatan padayon nga nagapangita sang isa ka tanda, apang wala sing tanda nga ihatag sa sini nga kaliwatan luwas sa tanda ni Manalagna Jonas.”—Mateo 12:38, 39.

Wala na sila ginpalibog ni Jesus kon ano ang iya buot silingon: “Subong nga si Jonas nagpabilin sa tiyan sang daku nga isda sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i, magapabilin man ang Anak sang tawo sa lulubngan sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i.” Gintulon si Jonas sang tuman ka daku nga isda pero nakagua sia subong nga daw ginbanhaw. Gani gintagna ni Jesus nga mapatay sia kag pagligad sang tatlo ka adlaw pagabanhawon sia. Sang natabo ini, ang mga lider sang mga Judiyo nagsikway sang ‘tanda ni Jonas,’ kag wala sila naghinulsol kag nagbag-o. (Mateo 27:63-66; 28:12-15) Sa kabaliskaran, “ang mga taga-Ninive” naghinulsol sang ginbantalaan sila ni Jonas. Gani pakamalauton nila ini nga kaliwatan. Nagsiling man si Jesus nga pakamalauton man sila paagi sa halimbawa sang rayna sang Sheba. Gusto niya mabatian ang kaalam ni Solomon kag nagdayaw sa sini. Karon nagsiling si Jesus, “ang isa nga labaw pa kay Solomon yari diri.”—Mateo 12:40-42.

Ginpaanggid ni Jesus ang kahimtangan sining malaut nga kaliwatan sa tawo nga ginguaan sang indi matinlo nga espiritu. (Mateo 12:45) Bangod wala ginbutangan sang tawo ang bakante sing maayo nga mga butang, ang malaut nga espiritu nagbalik upod ang pito pa ka espiritu nga mas malaut sangsa iya kag ginsudlan sia. Sing kaanggid, ang pungsod sang Israel natinluan na kag nagbag-o—pareho sang tawo nga ginguaan sang indi matinlo nga espiritu. Pero ginsikway sang pungsod ang mga manalagna sang Dios, asta nga ginpamatukan nila ang isa nga may espiritu gid sang Dios, si Jesus. Ginapakita sini nga ang kahimtangan sang pungsod mas malain sangsa una.

Samtang nagahambal si Jesus, nag-abot ang iya iloy kag mga utod kag nagtindog sa kilid sang kadam-an. Ang pila nga nagapungko malapit sa iya nagsiling: “Ang imo iloy kag ang imo mga utod yara sa gua, kag luyag nila nga makita ka.” Ginpakita dayon ni Jesus kon daw ano sia kasuod sa iya mga disipulo, nga daw matuod niya nga mga utod nga lalaki kag babayi, kag mga iloy. Ginatudlo ang iya mga disipulo, sia nagsiling: “Ini sila nga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini amo ang akon iloy kag akon mga utod.” (Lucas 8:20, 21) Gani ginpakita niya nga bisan ano ka suod ang iya kaangtanan sa iya mga paryente, mas suod pa ang iya kaangtanan sa iya mga disipulo. Makapaumpaw gid sa aton nga may amo kita sini nga kasuod sa aton espirituwal nga mga kauturan, ilabi na kon ang iban nagaduhaduha ukon nagapakahuya sa aton kag sa aton maayo nga mga buhat!