MATEO 15:21-31 MARCOS 7:24-37

  • GIN-AYO NI JESUS ANG BATA SANG BABAYI NGA TAGA-FENICIA

  • GIN-AYO NIYA ANG TAWO NGA BUNGOL KAG APA

Pagkatapos pakamalauton ni Jesus ang mga Fariseo sang ila maiyaiyahon nga mga tradisyon, naghalin sia upod sa iya mga disipulo. Nagkadto sia sa mga rehiyon sang Tiro kag Sidon sa Fenicia, nga pila ka kilometro sa aminhan-katundan.

May nakita nga dalayunan si Jesus pero indi niya luyag nga mahibaluan ini sang mga tawo. Pero bisan didto natalupangdan gihapon sia. Nakita sia sang isa ka Griego nga babayi nga natawo sa sini nga lugar kag nagpakiluoy sa iya: “Ginuo, Anak ni David, maluoy ka sa akon. Malain ang kahimtangan sang akon anak nga babayi bangod ginsudlan sia sang demonyo.”—Mateo 15:22; Marcos 7:26.

Pagkatapos sini, ang mga disipulo ni Jesus nangabay sa iya: “Pahalina sia, kay padayon sia nga nagasunod sa aton kag nagasinggit.” Ginpaathag ni Jesus ang iya rason kon ngaa wala niya sia ginsapak: “Ginpadala ako para lang sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel.” Pero wala mangampo ang babayi. Nagpalapit sia kag nagluhod sa atubangan ni Jesus nga nagapakiluoy: “Ginuo, buligi ako!”—Mateo 15:23-25.

Para tilawan ang iya pagtuo, ginsambit ni Jesus ang negatibo nga pagtamod sang mga Judiyo sa mga tawo sa iban nga pungsod: “Indi husto nga kuhaon ang tinapay sang mga anak kag ihaboy sa mga totoy.” (Mateo 15:26) Ang pagsambit ni Jesus sa “mga totoy” nagapakita nga palangga niya ang mga indi Judiyo. Makita man ini sa iya pangguyahon kag malulo nga tingog.

Sa baylo nga maakig, gingamit sang babayi ang pagkamaynadampigan sang mga Judiyo kag mapainubuson nga nagsiling: “Huo, Ginuo, apang ang mga totoy nagakaon sang mga usik nga nagakahulog halin sa lamesa sang ila mga agalon.” Nahibaluan ni Jesus ang iya kaayo kag nagsiling: “Babayi, daku ang imo pagtuo; mahanabo ang imo luyag.” (Mateo 15:27, 28) Kag natabo gid ini bisan wala didto ang bata! Sang nagpauli ang babayi, nakita niya ang iya bata nga nagahigda sa hiligdaan nga nag-ayo na kay “ang demonyo nakagua na”!—Marcos 7:30.

Halin sa rehiyon sang Fenicia, nagkadto si Jesus kag ang iya mga disipulo sa ilaya sang Suba Jordan. Mahimo nagtabok sila sa Jordan sa aminhan sang Dagat sang Galilea kag nagkadto sa rehiyon sang Decapolis. Nagtaklad sila didto sa isa ka bukid, pero nakita sila sang kadam-an. Gindala nila kay Jesus ang mga tawo nga piang, baldado, bulag, kag apa. Ginpahamtang nila ini nga mga masakiton sa tiilan ni Jesus, kag gin-ayo niya sila. Natingala gid ang mga tawo kag ginhimaya nila ang Dios sang Israel.

Ginhatagan sing pinasahi nga igtalupangod ni Jesus ang isa ka tawo nga bungol kag may diperensia sa paghambal. Mahangpan mo kon ano ang ginabatyag niya sa tunga sang kadam-an. Mahimo nga natalupangdan ni Jesus nga ginakulbaan ini nga tawo, amo nga gindala niya sia palayo sa kadam-an. Sang sila na lang, ginpakita ni Jesus kon ano ang iya himuon sa iya. Ginbutang niya ang iya mga tudlo sa mga dulunggan sang tawo, kag nagdupla sia kag gintandog niya ang dila sang tawo. Nagtangla dayon si Jesus kag nagsiling sang Semitiko nga ekspresyon nga nagakahulugan “Magbukas ka.” Pagkatapos sini, nakabati na ang tawo kag makahambal na sia sing normal. Indi luyag ni Jesus nga mahibaluan ini sang mga tawo, kay gusto niya nga magtuo sila sa iya suno sa ila mismo nakita kag nabatian.—Marcos 7:32-36.

Ang gahom ni Jesus sa pag-ayo may daku nga epekto sa mga nakakita, kay “nahayanghag gid sila.” Nagsiling sila: “Makatilingala gid ang tanan niya nga ginhimo. Bisan ang bungol napabati niya kag ang apa napahambal niya.”—Marcos 7:37.