MARCOS 3:13-19 LUCAS 6:12-16

  • ANG 12 KA APOSTOLES

Isa na ka tuig kag tunga sang ginpakilala ni Juan nga Manugbawtismo si Jesus subong Kordero sang Dios. Sang ginsugdan ni Jesus ang iya ministeryo, pila ka sinsero nga lalaki ang nangin disipulo niya, pareho nanday Andres, Simon Pedro, Juan, ayhan si Santiago (utod ni Juan), Felipe, kag Bartolome (ginatawag man nga Natanael). Sang ulihi, madamo pa ang nangin sumulunod sang Cristo.—Juan 1:45-47.

Handa na si Jesus sa pagpili sang iya mga apostoles. Mangin suod niya sila nga kaupod kag makabaton sing espesyal nga paghanas. Pero antes sia magpili, nagkadto si Jesus sa bukid, mahimo ang malapit sa Dagat sang Galilea nga indi malayo sa Capernaum. Bilog nga gab-i sia nangamuyo, mahimo agod hatagan sia sing kaalam kag pagpakamaayo sang Dios. Sang masunod nga adlaw, gintawag niya ang iya mga disipulo kag ginpili ang 12 sa ila subong mga apostoles.

Ginpili ni Jesus ang anom nga nasambit na, subong man si Mateo, nga gintawag niya halin sa balayaran sang buhis. Ang lima pa amo si Judas (nga ginatawag man Tadeo kag ang “anak ni Santiago”), si Simon nga Cananeo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, kag si Judas Iscariote.—Mateo 10:2-4; Lucas 6:16.

Nangin kaupod ni Jesus ining 12 sa paglakbay, kag kilala na niya sila sing maayo. Ang pila sa ila mga paryente niya. Ang mag-utod nga sanday Santiago kag Juan mahimo nga pakaisa niya. Kag kon husto ang ginasiling sang iban nga si Alfeo utod ni Jose, ang ginakabig nga amay ni Jesus, ti ang bata ni Alfeo, nga si apostol Santiago, pakaisa man ni Jesus.

Wala siempre mabudlayi si Jesus sa pagdumdom sang ngalan sang iya mga apostoles. Pero madumduman mo bala sila? Makabulig kon dumdumon naton nga may duha ka Simon, duha ka Santiago, kag duha ka Judas. Si Simon (Pedro) may utod nga si Andres, kag si Santiago (anak ni Zebedeo) may utod nga si Juan. Amo ini ang paagi nga madumduman ang walo ka apostoles. Ang apat pa nagalakip sa manugsukot sing buhis (Mateo), ang nagduhaduha sang ulihi (Tomas), ang gintawag sa idalom sang kahoy (Natanael), kag ang abyan ni Natanael (Felipe).

Onse sa ila ang taga-Galilea, ang gindak-an ni Jesus. Taga-Cana si Natanael. Sanday Felipe, Pedro, kag Andres halin anay sa Betsaida. Sang ulihi nagsaylo sanday Pedro kag Andres sa Capernaum, nga ginapuy-an ni Mateo. Sanday Santiago kag Juan nagapuyo sa Capernaum ukon malapit sa sini, kag may negosyo sila nga pagpangisda malapit didto. Si Judas Iscariote, nga nagluib sang ulihi kay Jesus, daw amo lang ang apostol nga taga-Judea.