MATEO 25:14-30

  • GINSUGID NI JESUS ANG ILUSTRASYON PARTE SA MGA TALANTON

Samtang kaupod pa ni Jesus ang iya apat ka apostoles sa Bukid sang mga Olibo, ginsugiran niya sila sang isa pa ka ilustrasyon. Pila ka adlaw antes sini, sang didto sia sa Jerico, ginsugid niya ang ilustrasyon parte sa mga mina para ipakita nga madugay pa mag-abot ang Ginharian. Ang pila ka bahin sini pareho sa isugid niya nga ilustrasyon. Bahin ini sang iya sabat sa pamangkot parte sa iya presensia kag sa hingapusan sang sistema sang mga butang. Ginapadaku sini nga dapat mangin mapisan ang iya mga disipulo sa gintugyan niya sa ila.

Nagsiling si Jesus: “Kay ang Ginharian kaangay sang isa ka tawo nga magalakbay sa iban nga pungsod. Gani, gintawag niya ang iya mga ulipon kag gintugyan sa ila ang iya mga pagkabutang.” (Mateo 25:14) Bangod ginpaanggid na anay ni Jesus ang iya kaugalingon sa isa ka tawo nga naglakbay sa iban nga pungsod “agod mangin hari,” nahangpan dayon sang mga apostoles nga si Jesus amo ang “tawo” nga ginsambit niya.—Lucas 19:12.

Antes maglakbay ang tawo sa ilustrasyon, ginbilin niya sa iya mga ulipon ang malahalon nga mga pagkabutang. Sa tatlo ka tuig kag tunga nga pagministeryo ni Jesus, ginbantala niya ang maayong balita sang Ginharian sang Dios kag ginhanas ang iya mga disipulo sa sini nga hilikuton. Magabiya na sia subong nga nagasalig nga padayunon nila ang hilikuton diin ginhanas niya sila.—Mateo 10:7; Lucas 10:1, 8, 9; ipaanggid ang Juan 4:38; 14:12.

Sa ilustrasyon, paano ginhatag sang tawo ang iya mga pagkabutang? Nagsiling si Jesus: “Ginhatagan niya ang isa sing lima ka talanton, ang isa sing duha, kag ang isa pa gid sing isa. Ang kada isa sa ila suno sa iya ikasarang, dayon naglakbay sia sa iban nga pungsod.” (Mateo 25:15) Ano ang himuon sini nga mga ulipon sa gintugyan sa ila? Mangin mapisan bala sila sa paggamit sini para sa ila agalon? Ginsugiran ni Jesus ang mga apostoles:

“Ang isa nga nakabaton sing lima ka talanton naglakat kag nagnegosyo dayon, kag nakaginansia sia sing lima pa. Amo man ang ginhimo sang isa nga nakabaton sing duha, kag nakaginansia sia sing duha pa. Apang ang ulipon nga nakabaton sing isa lang naglakat kag nagkutkot sa duta, kag ginlubong ang kuarta sang iya agalon.” (Mateo 25:16-18) Ano ang matabo pagbalik sang agalon?

“Pagligad sang malawig nga tion,” padayon ni Jesus, “nag-abot ang agalon kag nakighusay sa mga ulipon.” (Mateo 25:19) Ginhimo sang nahauna nga duha ka ulipon ang bug-os nila nga masarangan, “ang kada isa sa ila suno sa iya ikasarang.” Mapisan sila kag maukod, kag ginpadamo nila ang gintugyan sa ila. Gindoble ini sang nakabaton sang lima ka talanton, amo man ang nakabaton sang duha ka talanton. (Sang una, dapat mag-obra ang isa ka trabahador sing mga 19 ka tuig para masuelduhan sang isa ka talanton.) Ginkomendahan sang agalon ang kada isa sa ila: “Dalayawon gid ang ginhimo mo, maayo kag matutom nga ulipon! Bangod matutom ka sa diutay nga mga butang, itangdo ko ikaw sa madamo pa nga butang. Magkalipay ka upod sa imo agalon.”—Mateo 25:21.

Pero lain ang ulipon nga nakabaton sang isa lang ka talanton. Nagsiling sia: “Agalon, nahibaluan ko nga ikaw estrikto gid nga tawo. Ginaani mo ang wala mo ginsab-ug kag ginatipon mo ang wala mo ginpahanginan. Gani hinadlukan ako kag naglakat kag ginlubong ang imo talanton sa duta. Yari ang imo talanton.” (Mateo 25:24, 25) Wala gid niya ginpatago ang kuarta sa bangko para may mabaton nga saka ang iya agalon. Daw pareho lang nga wala niya ginsunod ang luyag sang iya agalon.

Nagakaigo gid nga gintawag sia sang agalon nga “malaut kag uyaya nga ulipon.” Ginkuha sa iya ang talanton kag ginhatag sa ulipon nga mapisan. Ginsiling sang agalon ang iya pagsulundan: “Ang may yara hatagan sing dugang pa, kag magabugana sia. Apang ang wala, bisan ang yara sa iya kuhaon pa.”—Mateo 25:26, 29.

Madamo sing mapamalandungan ang mga disipulo ni Jesus bisan sa sini nga ilustrasyon. Mahangpan nila nga importante gid ang gintugyan sa ila ni Jesus—ang hamili nga pribilehiyo sa pagtudlo sa iban para mangin disipulo. Kag ginapaabot niya nga mangin mapisan sila sa sini nga pribilehiyo. Wala ginhunahuna ni Jesus nga dapat palareho ang mahimo nila sa pagbantala nga iya ginsugo sa ila. Ginpakita sa ilustrasyon nga dapat himuon sang kada isa ang bug-os niya nga masarangan “suno sa iya ikasarang.” Nagakahulugan ini nga wala mahamuot si Jesus kon “uyaya” ang isa kag indi niya paghimuon ang bug-os niya nga masarangan sa pagpauswag sang pagkabutang sang Agalon.

Pero nalipay gid ang mga apostoles sa sini nga pasalig: “Ang may yara hatagan sing dugang pa”!