Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 106

Duha ka Ilustrasyon Parte sa mga Ulubasan

Duha ka Ilustrasyon Parte sa mga Ulubasan

MATEO 21:28-46 MARCOS 12:1-12 LUCAS 20:9-19

  • ILUSTRASYON PARTE SA DUHA KA ANAK

  • ILUSTRASYON PARTE SA MGA AGSADOR SA ULUBASAN

Sa templo, bag-o lang ni Jesus ginpalibog ang ulo sang puno nga mga saserdote kag ang mga gulang sang katawhan, nga namangkot sa iya kon ano ang iya awtoridad sa paghimo sang mga butang. Naghipos sila sa sabat ni Jesus. Naghatag sia dayon sing ilustrasyon nga nagbuyagyag kon ano sila nga sahi sang mga tawo.

Si Jesus nagsiling: “Ang isa ka tawo may duha ka anak. Nagpalapit sia sa magulang kag nagsiling, ‘Anak, kadto ka karon sa ulubasan kag mag-obra.’ Nagsabat sia, ‘Indi ako magkadto,’ apang sang ulihi naghinulsol sia kag nagkadto. Ginpalapitan niya ang manghod kag amo man ang ginsiling niya. Nagsabat sia, ‘Huo, Tay,’ apang wala sia magkadto. Sin-o sa duha ang naghimo sang kabubut-on sang ila amay?” (Mateo 21:28-31) Maathag ang sabat—ang magulang nga anak amo ang naghimo sang ulihi sang kabubut-on sang iya amay.

Gani ginsilingan ni Jesus ang mga nagapamatok sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang mga manugsukot sing buhis kag ang makihilawason nga mga babayi magauna sa inyo sa Ginharian sang Dios.” Sang primero, ang mga manugsukot sing buhis kag ang makihilawason nga mga babayi wala mag-alagad sa Dios. Pero pareho sang magulang nga anak, naghinulsol sila sang ulihi kag nag-alagad na sa iya. Sa kabaliskaran, ang mga lider sang relihion pareho sang manghod nga anak, kay nagapangangkon sila nga nagaalagad sa Dios pero wala maghimo sini. Si Jesus nagsiling: “Si Juan [nga Manugbawtismo] nagkari sa inyo sa pagtudlo sang dalan sang pagkamatarong, apang wala kamo magpati sa iya. Apang, ang mga manugsukot sing buhis kag ang makihilawason nga mga babayi nagpati sa iya. Kag bisan nakita ninyo ini, wala magbag-o ang inyo hunahuna kag wala kamo magpati sa iya.”—Mateo 21:31, 32.

May isa pa ka ilustrasyon si Jesus. Sa sini nga tion, ginpakita niya nga indi lang ang pagpangindi sang mga lider sang relihion nga alagaron ang Dios ang ila sala kundi nga malaut gid sila. “May isa ka tawo nga nagtanom sang mga ubas sa iya ulubasan,” siling ni Jesus. “Ginkudalan niya ini kag nagkutkot sia sing buho para linasan sang ubas. Dayon nagpatindog sia sing torre, kag ginpaagsa ang ulubasan sa mga mangunguma. Kag naglakat sia sa iban nga pungsod. Sang tion na sa pagpamupo, ginpakadto niya ang isa ka ulipon sa mga agsador agod kuhaon ang iya parte sa patubas sang ulubasan. Apang, gindakop nila sia kag ginbunal kag ginpalakat nga wala sing dala. Ginpakadto niya liwat sa ila ang isa pa ka ulipon, apang ginlampusan nila sia sa ulo kag ginpakahuy-an. Kag ginpakadto niya ang isa pa gid, apang ginpatay nila sia. Madamo pa ang ginpakadto niya, apang ang iban ginbunal nila kag ang iban pa ginpatay nila.”—Marcos 12:1-5.

Nahangpan bala sang nagapamati kay Jesus ang ilustrasyon? Ti, mahimo nga madumduman nila ang ginsiling sang Dios paagi kay Isaias: “Ako si Jehova sang mga kasuldadusan, kag ang Israel ang akon ulubasan; ang mga taga-Juda ang akon pinalangga nga talamnan sang ubas. Nagpaabot ako sing katarungan, apang sa baylo, paglapas sang kasuguan.” (Isaias 5:7) Pareho sa sini ang ilustrasyon ni Jesus. Ang tag-iya sang duta amo si Jehova, kag ang ulubasan amo ang pungsod sang Israel, nga nakudalan kag gin-amligan sang Kasuguan sang Dios. Nagpadala si Jehova sing mga manalagna para tudluan ang iya katawhan kag buligan sila nga magpamunga sing maayo.

Pero ang “mga agsador” nagsakit kag nagpatay sa “mga ulipon” nga ginpakadto sa ila. Si Jesus nagpaathag: “Sang ulihi, ginpakadto [sang tag-iya sang ulubasan] ang iya anak nga hinigugma. Sia ang katapusan nga ginpakadto niya sa ila. Naghunahuna sia, ‘Tahuron nila ang akon anak.’ Apang ang mga agsador nagsiling, ‘Amo ini ang manunubli. Kari kamo, patyon naton sia, agod mangin aton ang palanublion.’ Gani gindakop nila sia kag ginpatay.”—Marcos 12:6-8.

Namangkot dayon si Jesus: “Ano ang himuon sang tag-iya sang ulubasan?” (Marcos 12:9) Ang mga lider sang relihion nagsabat: “Bangod malaut sila, pamatyon niya sila kag ipaagsa ang ulubasan sa iban nga mga agsador, nga magahatag sa iya sang iya parte kon pamupuon na ang bunga sini.”—Mateo 21:41.

Gani indi hungod nga ginhambal nila ang paghukom sa ila, kay lakip sila sa “mga agsador” sa “ulubasan” ni Jehova nga amo ang pungsod sang Israel. Ang mga bunga nga ginpaabot ni Jehova sa sining mga agsador nagalakip sa pagtuo sa iya Anak, ang Mesias. Gintulok ni Jesus ang mga lider sang relihion kag nagsiling: “Wala gid bala ninyo mabasahi ini nga kasulatan: ‘Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod nangin ang pinakaimportante nga pamusod nga bato. Ginhimo ini ni Jehova, kag makatilingala ini sa aton mga mata’?” (Marcos 12:10, 11) Gin-athag dayon ni Jesus ang iya punto: “Gani nagasiling ako sa inyo, ang Ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa isa ka pungsod nga nagapatubas sang mga bunga sini.”—Mateo 21:43.

Nahibaluan sang mga escriba kag sang puno nga mga saserdote nga ‘sila ang ginatumod ni Jesus sa iya ilustrasyon.’ (Lucas 20:19) Gani luyag na gid nila sia patyon, ang matuod nga “manunubli.” Pero nahadlok sila sa kadam-an, nga nagakabig kay Jesus nga manalagna, amo nga wala nila sia ginpatay sa sini nga tion.