Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 102

Nagsulod ang Hari sa Jerusalem nga Nagasakay sa Asno

Nagsulod ang Hari sa Jerusalem nga Nagasakay sa Asno

MATEO 21:1-11, 14-17 MARCOS 11:1-11 LUCAS 19:29-44 JUAN 12:12-19

  • NAGSULOD SI JESUS SA JERUSALEM SING MADINALAG-ON

  • GINTAGNA NGA MALAGLAG ANG JERUSALEM

Sang masunod nga adlaw, Domingo, Nisan 9, naghalin sa Betania si Jesus kag ang iya mga disipulo kag nagpakadto sa Jerusalem. Samtang nagapalapit sila sa Betfage, sa Bukid sang mga Olibo, ginsilingan ni Jesus ang iya duha ka disipulo:

“Magkadto kamo sa baryo nga yara sa unhan. Pagsulod ninyo didto, makita ninyo ang isa ka asno nga nagaid upod sang iya tinday. Hubari sila kag dalha sa akon. Kon may magpamangkot sa inyo, isiling ninyo, ‘Kinahanglan sila sang Ginuo.’ Kag sa gilayon ipadala niya sila.”—Mateo 21:2, 3.

Wala mahangpan sang mga disipulo nga ang mga instruksion ni Jesus nalakip sa tagna sang Biblia. Pero sang ulihi, nahangpan nila ang katumanan sang tagna ni Zacarias. Gintagna niya nga ang ginsaad sang Dios nga Hari magakadto sa Jerusalem nga ‘mapainubuson kag nagasakay sa asno, sa tinday nga lalaki sang asno nga babayi.’—Zacarias 9:9.

Sang nagkadto sa Betfage ang mga disipulo kag ginkuha ang tinday nga asno kag ang inang sini, ang mga tawo sa palibot namangkot: “Ngaa ginahubaran ninyo ang tinday nga asno?” (Marcos 11:5) Pero sang nabatian nila nga ang mga sapat para sa Ginuo, gintugutan nila ang mga disipulo nga dal-on ini kay Jesus. Ginbutang sang mga disipulo ang ila kunop sa asno kag sa tinday sini, pero nagsakay si Jesus sa tinday nga asno.

Nagdamo ang kadam-an samtang nagapadulong sa Jerusalem si Jesus. Madamo ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan. Ang iban nagladlad sang mga sanga sang mga kahoy ukon “sang mga sanga nga gin-utod nila sa higad sang dalan.” Nagsinggit sila: “Nagapangamuyo kami, luwasa sia! Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova! Pakamaayuhon ang nagakari nga Ginharian sang amon amay nga si David!” (Marcos 11:8-10) Naakig sa sini ang mga Fariseo sa kadam-an. Ginsilingan nila si Jesus: “Manunudlo, pahipusa ang imo mga disipulo.” Nagsabat si Jesus: “Nagasiling ako sa inyo, kon maghipos sila, ang mga bato magasinggit.”—Lucas 19:39, 40.

Samtang ginatan-aw ni Jesus ang Jerusalem, naghibi sia kag nagsiling: “Kon nahangpan mo lang kuntani ang mga butang nga magahatag sa imo sing paghidait, apang karon nalipdan ini sa imo mga mata.” Magabayad ang Jerusalem bangod sang ila hungod nga paglapas. Si Jesus nagtagna: “Palibutan ka sang imo mga kaaway sang mataliwis nga mga usok kag kibunon ka. Laglagon ka nila kag ang imo mga anak, kag wala gid sing mabilin sa imo bisan isa ka bato sa ibabaw sang isa ka bato.” (Lucas 19:42-44) Natuman ang ginsiling ni Jesus kay sang tuig 70 C.E., ginlaglag ang Jerusalem.

Sang nagsulod si Jesus sa Jerusalem, “nagkinagula ang mga tawo sa siudad, kag nagpamangkutanay: ‘Sin-o sia?’” Kag ang mga tawo nagsiling: “Sia ang manalagna nga si Jesus, nga halin sa Nazaret sang Galilea!” (Mateo 21:10, 11) Ang yara sa kadam-an nga nakakita sang ginbanhaw ni Jesus si Lazaro nagpanugid sa iban sini nga milagro. Nagalalain ang mga Fariseo nga wala gid sila sing mahimo. Nagsinilingay sila: “Ang bug-os nga kalibutan nagasunod na sa iya.”—Juan 12:18, 19.

Nagkadto si Jesus sa templo para magpanudlo subong sang iya pirme ginahimo kon nagakadto sia sa Jerusalem. Didto gin-ayo niya ang mga bulag kag mga piang. Sang nakita sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba ang iya ginhimo kag nabatian ang mga bata nga lalaki sa templo nga nagasinggit, “Nagapangamuyo kami, luwasa ang Anak ni David!” naakig sila. Ginpamangkot si Jesus sang mga lider sang relihion: “Nabatian mo bala ang ila ginasiling?” Nagsabat sia: “Wala gid bala ninyo mabasahi ini, ‘Paagi sa baba sang mga bata kag mga lapsag, dayawon ka’?”—Mateo 21:15, 16.

Gintan-aw ni Jesus ang mga butang sa templo. Gab-i na, gani nagbiya sia kag ang mga apostoles. Antes magsugod ang Nisan 10, naglakbay sia pabalik sa Betania, kag didto sia nagtener sang Domingo sang gab-i.