Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 111

Nangayo sing Tanda ang mga Apostoles

Nangayo sing Tanda ang mga Apostoles

MATEO 24:3-51 MARCOS 13:3-37 LUCAS 21:7-38

  • NANGAYO SING TANDA ANG APAT KA DISIPULO

  • MGA KATUMANAN SANG UNANG SIGLO KAG SANG ULIHI

  • DAPAT KITA MANGIN ALISTO

Manugtapos na ang Nisan 11 sang Martes sang hapon. Manugtapos naman ang masako nga hilikuton ni Jesus sa duta. Nagatudlo sia kon adlaw sa templo, kag nagatener sia sa gua sang siudad kon gab-i. Madamo ang interesado kag “aga pa nagakadto sa templo sa pagpamati sa iya.” (Lucas 21:37, 38) Pero natapos na ini, kag si Jesus nagapungko sa Bukid sang mga Olibo upod sa iya apat ka apostoles—sanday Pedro, Andres, Santiago, kag Juan.

Nagkadto ining apat sa iya nga silahanon lang. Nabalaka sila parte sa templo kay nagtagna si Jesus nga wala sing bato diri nga mabilin sa ibabaw sang isa ka bato. Pero may ginahunahuna pa gid sila. Ginpalig-on sila sadto ni Jesus: “Maghanda . . . kamo, bangod sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ang Anak sang tawo magaabot.” (Lucas 12:40) Naghambal man sia parte “sa adlaw nga ipahayag ang Anak sang tawo.” (Lucas 17:30) Ang iya bala mga ginhambal may kaangtanan sa iya ginsiling bag-o lang parte sa templo? Luyag gid ini mahibaluan sang mga apostoles. “Sugiri kami,” siling nila, “san-o bala ini matabo, kag ano bala ang tanda sang imo presensia kag sang hingapusan sang sistema sang mga butang?”—Mateo 24:3.

Mahimo ginahunahuna nila ang katapusan sang templo nga makita nila sa malapit lang. Subong man, namangkot sila parte sa presensia sang Anak sang tawo. Mahimo nadumduman nila ang ilustrasyon ni Jesus parte sa “isa ka dungganon nga tawo” nga ‘naglakbay agod mangin hari kag dayon nagbalik.’ (Lucas 19:11, 12) Kag nagapalibog man sila kon ano ang matabo sa “hingapusan sang sistema sang mga butang.”

Sa detalyado nga sabat ni Jesus, naghatag sia sing tanda para mahibaluan kon san-o matapos ang sistema sang mga butang sang mga Judiyo sadto, lakip ang templo sini. Pero may ginhatag pa gid sia. Ini nga tanda magabulig sa mga Cristiano sa palaabuton nga mahibaluan nila kon nagakabuhi na sila sa tion sang iya “presensia” kag kon malapit na sila sa katapusan sang bug-os nga sistema sang mga butang sa duta.

Samtang nagaligad ang tinuig, nakita sang mga apostoles ang katumanan sang tagna ni Jesus. Huo, madamo sa iya gintagna ang natabo sang ila tion. Gani, wala makibot ang alisto nga mga Cristiano nga nagkabuhi 37 ka tuig sang ulihi, sang 70 C.E., sang mag-abot ang kalaglagan sang sistema sang mga Judiyo kag sang templo sini. Pero, indi tanan nga gintagna ni Jesus natabo gid asta sang 70 C.E. Gani, ano ang mangin tanda sang iya presensia sa iya paggahom sa Ginharian? Padayon nga ginsugid ni Jesus ang sabat sa mga apostoles.

Nagtagna si Jesus nga ‘makabati sila sang mga inaway sa nagkalainlain nga lugar’ kag “magailinaway ang mga pungsod kag subong man ang mga ginharian.” (Mateo 24:6, 7) Nagsiling man sia nga “may mabaskog nga mga linog, kag sa nagkalainlain nga lugar may kakulang sa pagkaon kag mga balatian.” (Lucas 21:11) Si Jesus nagpaandam sa iya mga disipulo: “Dakpon kamo kag hingabuton sang mga tawo.” (Lucas 21:12) Magagua ang butig nga mga manalagna kag magapatalang sang madamo. Magadamo ang kalautan, kag ang gugma sang madamo nga tawo magabugnaw. Dugang pa, nagsiling sia nga ang “maayong balita sang Ginharian ibantala sa bug-os nga duta subong panaksi  sa tanan nga pungsod, kag dayon magaabot ang katapusan.”—Mateo 24:14.

Bisan pa natuman ang pila ka bahin sang tagna ni Jesus sang ginlaglag ang Jerusalem sang mga Romano kag antes sini, may ginlakip bala si Jesus nga mas daku nga katumanan sa palaabuton? Nakita mo bala ang pamatuod nga nagakatuman ang importante nga tagna ni Jesus sa moderno nga tion?

Ginlakip ni Jesus sa tanda sang iya presensia ang pagtuhaw sang “makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang kahapayan.” (Mateo 24:15) Sang 66 C.E., ining makangilil-ad nga butang amo ang “kasuldadusan” sang Roma, upod ang ila idolatroso nga mga bandera, ukon mga insinya. Ginlibutan sang mga Romano ang Jerusalem kag ginguba nila ang pila ka bahin sang mga pader sini. (Lucas 21:20) Gani, “ang makangilil-ad nga butang” nagatindog sa kon diin indi dapat, sa ginakabig sang mga Judiyo nga “balaan nga lugar.”

Nagtagna pa si Jesus: “Magaabot ang dakung kapipit-an nga wala pa gid matabo halin sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, kag indi na gid ini matabo liwat.” Sang 70 C.E., ginlaglag sang mga Romano ang Jerusalem. Ining paglaglag kag pagsakop sa “balaan nga siudad” sang mga Judiyo, lakip ang templo sini, isa ka dakung kapipit-an, kag linibolibo ang napatay. (Mateo 4:5; 24:21) Mas daku gid ini sa bisan ano nga kalaglagan nga naeksperiensiahan na sang siudad kag sang mga Judiyo, kag gintapos sini ang organisado nga sistema sang pagsimba sang mga Judiyo sa sulod sang mga siglo. Gani ang mas ulihi nga katumanan sang gintagna ni Jesus pat-od gid nga makahaladlok.

PAGSALIG SA DIOS SA TION SANG GINTAGNA NGA MGA ADLAW

Wala pa matapos ang paghambalanay ni Jesus kag sang iya mga apostoles parte sa tanda sang iya presensia sa iya paggahom sa Ginharian kag sa katapusan sang sistema sang mga butang. Ginpaandaman niya sila parte sa pagsunod sa “butig nga mga Cristo kag butig nga mga manalagna.” May mga pagtinguha, siling niya, “agod patalangon, kon mahimo, bisan ang mga pinili.” (Mateo 24:24) Pero ining mga pinili indi mapatalang. Makita ang butig nga mga Cristo. Pero ang presensia ni Jesus indi makita.

Nagapatuhoy sa mas daku nga kapipit-an nga matabo sa katapusan sining sistema sang mga butang, si Jesus nagsiling: “Ang adlaw magadulom, kag ang bulan indi na magsanag, kag ang mga bituon magakalahulog halin sa langit, kag ang gamhanan nga mga butang sa langit magatay-ug.” (Mateo 24:29) Sang nabatian sang mga apostoles ining makahaladlok nga pinamulong, wala sila makahibalo kon ano gid ang matabo, pero pat-od nga makakilibot ini.

Ano ang epekto sini sa mga tawo? Si Jesus nagsiling: “Ang mga tawo magakapunaw sa kahadlok kag sa pagpaabot sa mga butang nga mahanabo sa duta, kay ang gamhanan nga mga butang sa langit magatay-ug.” (Lucas 21:26) Ang matuod, ginalaragway ni Jesus ang pinakamalain nga kahimtangan nga maeksperiensiahan sang mga tawo.

Sing makalilipay, gin-athag ni Jesus sa mga apostoles nga indi tanan magapangasubo kon ‘ang Anak sang tawo magakari nga may gahom kag daku nga himaya.’ (Mateo 24:30) Ginpakita na niya nga magapasilabot ang Dios “tungod sa mga pinili.” (Mateo 24:22) Gani ano dapat ang reaksion sining matutom nga mga disipulo sa sining makakilibot nga mga hitabo nga ginpaathag ni Jesus? Ginpalig-on niya ang iya mga sumulunod: “Kon magsugod nga mahanabo ini, magtindog kamo kag ihangad ang inyo ulo, bangod malapit na ang pagtubos sa inyo.”—Lucas 21:28.

Pero paano mahibaluan sang mga disipulo ni Jesus nga nagakabuhi sa gintagna nga tion nga malapit na ang katapusan? Nagsugid si Jesus sing ilustrasyon parte sa kahoy nga higuera: “Kon ang bag-o nga mga sanga sini magapanalingsing na, mahibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw. Subong man, kon makita ninyo ini tanan, mahibaluan ninyo nga malapit na sia sa mga puertahan. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ini nga kaliwatan indi gid magtaliwan tubtob mahanabo ini tanan.”—Mateo 24:32-34.

Gani kon makita sang iya mga disipulo nga nagakatuman ang madamo nga bahin sang tanda, dapat  nila mahibaluan nga malapit na ang katapusan. Ginlaygayan ni Jesus ang mga disipulo nga buhi sa sinang importante nga tion:

“Tuhoy sina nga adlaw kag oras, wala gid sing nakahibalo bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang. Kay ang presensia sang Anak sang tawo kaangay sang adlaw ni Noe. Kay kaangay sang panahon sang wala pa ang Baha, ang mga tawo nagakaon kag nagainom, nagapangasawa kag nagapamana, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka, kag wala gid sila magtalupangod tubtob nga nag-abot ang Baha kag nag-anod sa ila tanan, kaangay man sini ang matabo sa presensia sang Anak sang tawo.” (Mateo 24:36-39) Ang hitabo nga ginpaanggid ni Jesus—ang Baha sang adlaw ni Noe—may epekto sa bug-os nga kalibutan.

Pat-od gid nga narealisar sang mga apostoles nga nagapamati kay Jesus sa Bukid sang mga Olibo nga dapat sila mangin alisto. Si Jesus nagsiling: “Mag-andam kamo nga ang inyo tagipusuon indi gid mabug-atan sang sobra nga pagkaon kag sobra nga pag-inom kag mga kabalaka sa kabuhi, kag ina nga adlaw magaabot sa inyo sing hinali subong sang siod. Kay magaabot ini sa tanan nga nagaistar sa bug-os nga duta. Gani, magpadayon kamo nga nagamata kag nagaampo sa tanan nga tion agod magmadinalag-on kamo sa pagpalagyo sa sining tanan nga butang nga mahanabo kag sa pagtindog sa atubangan sang Anak sang tawo.”—Lucas 21:34-36.

Ginpakita liwat ni Jesus nga ang iya ginatagna indi lang limitado ang kasangkaron. Wala sia nagatagna parte sa mga hitabo nga mahanabo sa pila ka dekada kag ang maapektuhan amo lamang ang siudad sang Jerusalem ukon ang pungsod sang mga Judiyo. Kundi ang ginapatuhuyan niya amo ang mga hitabo nga magaabot “sa tanan nga nagaistar sa bug-os nga duta.”

Nagsiling sia nga ang iya mga disipulo dapat mangin alisto, mabinantayon, kag handa. Ginpadaku ni Jesus ini nga paandam paagi sa isa pa ka ilustrasyon: “Hibalua ninyo ang isa ka butang: Kon ang tagbalay nakahibalo kon ano nga oras sa gab-i magaabot ang kawatan, kuntani magabantay gid sia agod indi pagsudlon sang kawatan ang iya balay. Bangod sini maghanda man kamo, kay sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ang Anak sang tawo magaabot.”—Mateo 24:43, 44.

Nagpadayon si Jesus sa pagpalig-on sa iya mga disipulo. Ginpasalig niya sila nga kon matuman ang iya tagna, may “ulipon” nga alisto kag aktibo. Ginsugid ni Jesus ang isa ka kahimtangan nga mahapos mahangpan sang iya mga apostoles: “Sin-o gid bala ang matutom kag mainandamon nga ulipon nga gintangdo sang iya agalon sa pagdumala sa iya panimalay, sa paghatag sa ila sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tion? Malipayon yadto nga ulipon nga sa pag-abot sang iya agalon, masapwan sia nga nagahimo sang iya buluhaton! Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, tangduan niya sia sa pagdumala sa tanan niya nga pagkabutang.” Pero kon ang “ulipon” magpalambo sing malain nga panimuot kag magsakit sa iban, silutan sia sang agalon “sing mabug-at gid.”—Mateo 24:45-51; ipaanggid ang Lucas 12:45, 46.

Pero wala ginasiling ni Jesus nga may mga sumulunod sia nga magapalambo sang malain nga panimuot. Kon amo, ano nga leksion ang gusto itudlo ni Jesus sa iya mga disipulo? Luyag niya sila nga magpabilin nga alisto kag aktibo, subong sang iya pa gid ginpaathag sa isa pa ka ilustrasyon.

Magtuon sing Dugang Pa

ANG LALANTAWAN—TULUN-AN NGA EDISYON

“Sugiri Kami, San-o Mahanabo Ining mga Butang?”

Ano ang pagbag-o sa aton paghangop parte sa katumanan sang mga hitabo sa tagna ni Jesus sa Mateo kapitulo 24 kag 25?

Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

Nagakabuhi Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”?

Binagbinaga kon paano ang ginahimo kag batasan sang mga tawo sa palibot naton nangin ebidensia nga nagakabuhi kita subong sa “katapusan nga mga adlaw” nga gintagna sang Biblia.

ANG BIBLIA—ANO ANG MENSAHE SINI?

Ang Tagna ni Jesus Parte sa Matabo sa Bug-os nga Kalibutan

Ano ang buot silingon sang tanda nga ginsugid ni Jesus sa iya mga apostoles?