MATEO 27:15-17, 20-30 MARCOS 15:6-19 LUCAS 23:18-25 JUAN 18:39–19:5

  • GINTINGUHAAN NI PILATO NGA HILWAYON SI JESUS

  • GINPANGAYO SANG MGA JUDIYO NGA BUY-AN SI BARABAS

  • GINYAGUTA KAG GINSAKIT SI JESUS

Si Pilato nagsiling sa mga tawo nga gusto ipapatay si Jesus: “Wala ako sing nakita nga basihan sang inyo mga panumbungon sa iya. Bisan si Herodes wala man sing nakita nga sala sa iya.” (Lucas 23:14, 15) Karon, naggamit si Pilato sang lain naman nga paagi para mahilway si Jesus paagi sa pagsiling sa mga tawo: “May kinabatasan . . . kamo nga dapat ko buy-an ang isa ka tawo sa tion sang Paskua. Gani luyag bala ninyo nga buy-an ko ang Hari sang mga Judiyo?”—Juan 18:39.

Nahibaluan ni Pilato ang parte sa bilanggo nga si Barabas, nga nakilal-an nga kawatan, rebelde, kag manugpatay. Gani namangkot si Pilato: “Sin-o bala ang luyag ninyo nga buy-an ko, si Barabas ukon si Jesus nga ginatawag nga Cristo?” Bangod sa sugyot sang puno nga mga saserdote, ginpangayo sang mga tawo nga buy-an si Barabas, kag indi si Jesus. Namangkot liwat si Pilato: “Sin-o sa duha ang luyag ninyo nga buy-an ko?” Nagsinggit ang mga tawo: “Si Barabas.”—Mateo 27:17, 21.

Dismayado si Pilato, gani namangkot sia: “Kon amo, ano ang himuon ko kay Jesus nga ginatawag nga Cristo?” Nagsinggit ang mga tawo: “Ibutang sia sa usok!” (Mateo 27:22) Makahuluya gid nga gusto nila ipapatay ang inosente nga tawo. Nakiluoy si Pilato: “Ngaa? Ano bala nga sala ang nahimo sini nga tawo? Wala ako sing nakita sa iya nga takus sa kamatayon; gani silutan ko sia kag buy-an.”—Lucas 23:22.

Wala sapayan sang mga pagtinguha ni Pilato, ang akig nga mga tawo nagsinggit sing tingob: “Ibutang sia sa usok!” (Mateo 27:23) Ginsugyot sang mga lider sang relihion ang mga tawo nga maakig kag gusto gid nga may mag-agay nga dugo! Dugo ini indi sang isa ka kriminal ukon manugpatay. Kundi dugo sang inosente nga tawo nga sang nagligad lang nga lima ka adlaw gin-abiabi sa Jerusalem bilang Hari. Kon ato didto ang mga disipulo ni Jesus, nagahipos lang sila kag indi gusto matalupangdan.

Nakita ni Pilato nga wala na sia sing mahimo. Daw magkinagamo pa ang mga tawo, gani nagkuha sia sang tubig kag nanghinaw sang iya kamot sa atubangan sang mga tawo. Nagsiling sia sa ila: “Wala ako sing salabton sa dugo sini nga tawo. Kamo ang manabat.” Pero wala gihapon nagbag-o ang luyag matabo sang mga tawo. Nagsiling pa sila: “Kami kag ang amon mga anak ang manabat sa iya dugo.”—Mateo 27:24, 25.

Ginpasulabi sang gobernador nga pahamut-an sila imbes himuon ang nahibaluan niya nga husto. Gani suno sa ila ginapangayo, ginbuy-an ni Pilato si Barabas sa mga tawo. Ginpakuha niya ang bayo ni Jesus kag ginpalatigo sia.

Pagkatapos nga ginsakit si Jesus, gindala sia sang mga soldado sa palasyo sang gobernador. Ginlibutan sia sang mga soldado kag ginsakit pa gid sing dugang. Naghimo sila sang daw korona nga tunukon kag ginsuksok ini sa iya ulo. Ginpauyat man sang mga soldado sa tuo nga kamot ni Jesus ang tabun-ak kag ginpasuksok sa iya ang kunop nga eskarlata nga ginasuksok sang mga harianon. Ginyaguta nila sia nga nagasiling: “Mabuhi ang Hari sang mga Judiyo!” (Mateo 27:28, 29) Ang mas malala kay ginaduplaan nila si Jesus kag padayon nga ginatampa. Ginkuha nila sa iya ang matig-a nga tabun-ak kag ginhampak ini sa iya ulo amo nga nagdalom na gid ang dulot sang tunok sang iya makahuluya nga “korona.”

Ang talalupangdon nga dignidad kag kabakod ni Jesus bisan sang tanan niya nga inagyan nagpadayaw kay Pilato amo nga nagtinguha sia liwat nga makalikaw sa iya responsibilidad, nga nagasiling: “Paguaon ko sia diri sa inyo agod mahibaluan ninyo nga wala ako sing nakita nga sala sa iya.” Ginahunahuna bala ni Pilato nga ang pagpakita kay Jesus nga may mga lagob kag dugo magapabag-o sa pensar sang mga tawo? Pagtindog ni Jesus sa atubangan sang wala sing kaluoy nga mga tawo, nagsiling si Pilato: “Yari ang tawo!”—Juan 19:4, 5.

Bisan pa ginsakit kag ginpilasan si Jesus, nagpakita sia sing dalayawon nga dignidad kag kakalma nga bisan si Pilato nakatalupangod kay ang iya ginsiling nagapakita nga may respeto sia kag kaluoy kay Jesus.