MATEO 22:41–23:24 MARCOS 12:35-40 LUCAS 20:41-47

  • KAY SIN-O ANAK ANG CRISTO?

  • GINBUYAGYAG NI JESUS ANG SALIMPAPAW NGA MGA NAGAPAMATOK

Wala mapamatud-an sang nagapamatok nga mga lider sang relihion nga sala si Jesus ukon masiod sia kag matugyan sa mga Romano. (Lucas 20:20) Subong, samtang yara si Jesus sa templo sang Nisan 11, ginbaliskad niya ang sitwasyon kag ginpakilala ang iya kaugalingon. Namangkot sia: “Ano bala ang masiling ninyo tuhoy sa Cristo? Kay sin-o sia anak?” (Mateo 22:42) Nahibaluan sang tanan nga ang Cristo, ukon ang Mesias, magahalin sa kaliwatan ni David. Amo ini ang ila sabat.—Mateo 9:27; 12:23; Juan 7:42.

Namangkot si Jesus: “Kon amo, ngaa si David nga gintuytuyan sang balaan nga espiritu nagtawag sa iya nga Ginuo, kag nagsiling, ‘Si Jehova nagsiling sa akon Ginuo: “Pungko ka sa akon tuo tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil”’? Gani, kon gintawag sia ni David nga Ginuo, paano nga sia anak niya?”—Mateo 22:43-45.

Naghipos ang mga Fariseo, kay nagalaum sila sang isa ka kaliwat ni David nga magaluwas sa ila sa paggahom sang Roma. Pero gingamit ni Jesus ang ginsiling ni David nga narekord sa Salmo 110:1, 2 kag ginpadaku nga ang Mesias indi lang tawo nga manuggahom. Ginuo sia ni David, kag pagkatapos magpungko sa tuo sang Dios, magagahom sia. Ang sabat ni Jesus nagpahipos sa mga nagapamatok sa iya.

Madamo ang nagapamati pati ang mga disipulo. Ginpaandaman dayon sila ni Jesus parte sa mga escriba kag mga Fariseo. ‘Gintangdo nila ang ila kaugalingon nga magbulos kay Moises’ sa pagtudlo sa Kasuguan sang Dios. Ginsugo ni Jesus ang iya mga tagpalamati: “Tumana ninyo ang tanan nila nga ginasiling, apang indi ninyo pag-iluga ang ila ginahimo, kay lain ang ila ginahimo sa ila ginahambal.”—Mateo 23:2, 3.

Naghatag dayon si Jesus sang mga halimbawa sang ila pagkasalimpapaw: “Ginapalapad nila ang mga kahonkahon nga may unod nga kasulatan nga ginabutang nila sa ila agtang kag butkon subong pangamlig.” Ang pila ka Judiyo may mga kahonkahon nga may malip-ot nga mga dinalan sang Kasuguan. Ginpadakuan sang mga Fariseo ang ila mga kahonkahon para daw makugi sila sa Kasuguan kon tan-awon. Subong man, “ginapalaba nila ang plekos sang ila mga bayo.” Ang mga Israelinhon nagabutang sing mga plekos ukon gawaygaway sa ila mga bayo, pero ginapalaba pa gid sang mga Fariseo ang ila mga plekos. (Numeros 15:38-40) Ginahimo nila ini para “ipakita sa mga tawo.”—Mateo 23:5.

Bisan ang mga disipulo ni Jesus naapektuhan sang handum nga mangin prominente, gani ginlaygayan niya sila: “Indi kamo magpatawag nga Rabbi, kay isa lang ang inyo Manunudlo, kag kamo tanan mag-ulutod. Indi man kamo magtawag nga amay bisan kay sin-o sa duta, kay isa lang ang inyo Amay nga yara sa langit. Indi man kamo magpatawag nga mga lider, kay isa lang ang inyo Lider kag sia amo ang Cristo.” Gani paano dapat tamdon sang mga disipulo ang ila kaugalingon kag paano sila dapat maggawi? Ginsilingan sila ni Jesus: “Ang labaw sa inyo mangin alagad ninyo. Ang nagapakataas sang iya kaugalingon paubson, kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.”—Mateo 23:8-12.

Dayon, ginsiling ni Jesus nga makaluluoy ang salimpapaw nga mga escriba kag mga Fariseo: “Makaluluoy kamo nga mga escriba kag mga Fariseo, kamo nga mga salimpapaw! Kay ginatakpan ninyo ang puertahan sang Ginharian sang langit sa mga tawo; kamo mismo wala nagasulod, kag wala man ninyo ginatugutan ang mga luyag magsulod.”—Mateo 23:13.

Ginpakamalaut ni Jesus ang mga Fariseo bangod wala nila ginpabaloran ang mas importante sa pagtamod ni Jehova, kag makita ini sa ila mga talaksan nga wala sing sadsaran. Halimbawa, nagsiling sila: “Kon ang bisan sin-o magpanumpa sa templo, indi kinahanglan nga tumanon niya ini; apang kon ang bisan sin-o magpanumpa sa bulawan sang templo, kinahanglan tumanon gid niya ini.” Gani ginpakita nila nga bulag sila sa moral, kay ginpakahamili nila ang bulawan sa templo sangsa katunayan nga sa templo sila nagasimba kay Jehova kag puede mangin suod sa iya. Kag “ginapatumbayaan [nila] ang mas importante nga mga sugo sang Kasuguan may kaangtanan sa katarungan, kaluoy, kag katutom.”—Mateo 23:16, 23; Lucas 11:42.

Gintawag ni Jesus ining mga Fariseo nga ‘mga bulag nga manugtuytoy, nga nagasala sang hamlok apang nagatulon sang kamelyo!’ (Mateo 23:24) Ginasala nila ang hamlok sa ila alak kay indi ini matinlo nga sapatsapat suno sa kasuguan. Pero ang pagpatumbaya nila sang mas importante nga mga sugo sang Kasuguan nangin kaangay sa pagtulon sa mas daku nga kamelyo, nga indi man matinlo suno sa kasuguan.—Levitico 11:4, 21-24.