LUCAS 24:13-49 JUAN 20:19-29

  • NAGPAKITA SI JESUS SA DALAN PA EMAUS

  • SULITSULIT NGA GINBUKSAN NIYA ANG KASULATAN SA IYA MGA DISIPULO

  • WALA NA NAGDUHADUHA SI TOMAS

Sang Domingo, Nisan 16, nasubuan gid ang mga disipulo. Indi nila mahangpan kon ngaa wala sing unod ang lulubngan. (Mateo 28:9, 10; Lucas 24:11) Sang hapon na sina nga adlaw, si Cleopas kag ang isa pa ka disipulo naghalin sa Jerusalem pakadto sa Emaus, nga mga 11 ka kilometro ang kalayuon.

Samtang nagalakat sila, ginaistoryahan nila ang natabo. Dayon may nag-entra sa ila nga estranghero. Namangkot sia: “Ano ang ginabaisan ninyo samtang nagalakat kamo?” Nagsabat si Cleopas: “Dumuluong ka bala sa Jerusalem amo nga wala ka makahibalo sang mga nagakatabo didto?” Namangkot ang estranghero: “Tuhoy sa ano?”—Lucas 24:17-19.

“Tuhoy kay Jesus nga Nazaretnon,” siling nila. “Naglaum kami nga sia amo na ang magaluwas sang Israel.”—Lucas 24:19-21.

Ginsugid ni Cleopas kag sang iya kaupod sa iya ang natabo sa sina nga adlaw. Nagsiling sila nga may pila ka babayi nga nagkadto sa lulubngan ni Jesus pero wala na ini sing unod kag ini nga mga babayi nakasaksi sing indi kinaandan nga hitabo—nakita nila ang mga anghel nga nagsiling nga buhi si Jesus. Ginsugid nila nga may iban pa nga nagkadto sa lulubngan kag “nakita nila nga matuod ang ginsiling sang mga babayi.”—Lucas 24:24.

Maathag nga nagpalibog ang duha ka disipulo kon ano ang kahulugan sang natabo. Ang estranghero nagsabat nga may awtoridad para tadlungon ang sayop nila nga panghunahuna nga nagaapektar na sa ila tagipusuon: “O mga buangbuang kag matig-a sing tagipusuon! Ngaa wala kamo dayon nagapati sa tanan nga ginhambal sang mga manalagna? Indi bala kinahanglan nga ang Cristo mag-antos sini agod himayaon sia?” (Lucas 24:25, 26) Dayon ginpaathag niya sa ila ang madamo nga rekord sang Kasulatan tuhoy sa Cristo.

Sang ulihi, malapit na sila sa Emaus. Gusto pa mamati sang duha ka disipulo, gani ginsilingan nila ang estranghero: “Diri ka na lang anay sa amon, kay sirom na.” Nagpasugot sia kag nagkaon sia upod sa ila. Sang nangamuyo ang estranghero, gintipiktipik ang tinapay, kag ginhatag sa ila, nakilala nila sia, pero nadula sia sa ila panulok. (Lucas 24:29-31) Karon nahibaluan na nila nga buhi gid man si Jesus!

Nag-istoryahanay dayon ang duha ka disipulo sa ila naeksperiensiahan: “Indi bala natandog gid ang aton tagipusuon sang ginabuksan niya sa aton ang Kasulatan samtang nagalakat kita sa dalan?” (Lucas 24:32) Nagdalidali sila balik sa Jerusalem diin nakita nila ang mga apostoles kag ang iban pa nga kaupod nila. Antes pa masugid nanday Cleopas ang natabo, nabatian nila ang iban nga nagasiling: “Matuod gid nga nabanhaw ang Ginuo, kag nagpakita sia kay Simon!” (Lucas 24:34) Dayon ginsugid sang duha nga nagpakita sa ila si Jesus. Huo, nangin saksi man sila.

Karon ang tanan nakibot. Nagpakita sa ila si Jesus! Daw imposible ini kay gintrangkahan nila ang mga puertahan sang kuarto bangod nahadlok sila sa mga Judiyo. Pero nagatindog si Jesus sa tunga nila. Kalmado sia nga nagsiling: “Kabay pa nga may paghidait kamo.” Pero hinadlukan sila. Kaangay sang una, “naghunahuna sila nga nakakita sila sang anghel.”—Lucas 24:36, 37; Mateo 14:25-27.

Para pamatud-an ni Jesus nga wala sila ginamatamata ukon nagahanduraw lamang, kundi may unod gid sia, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag mga tiil nga nagasiling: “Ngaa hinadlukan kamo, kag ngaa nagapangduhaduha kamo? Tan-awa ninyo ang akon mga kamot kag mga tiil, kay ako gid ini; tanduga ninyo ako kag tan-awa, kay ang espiritu wala sing unod kag mga tul-an apang ako may yara subong sang nakita ninyo.” (Lucas 24:36-39) Nalipay gid sila kag natingala pero daw indi sila makapati sa ila nakita.

Para ipakita pa gid sa ila nga matuod sia, namangkot sia: “May pagkaon bala kamo diri?” Ginbaton niya ang sinugba nga isda kag ginkaon ini. Dayon sia nagsiling: “Amo ini ang ginhambal ko sa inyo sang kaupod pa ninyo ako [antes ako napatay], agod matuman ang tanan nga ginsulat tuhoy sa akon sa Kasuguan ni Moises, sa sinulatan sang mga Manalagna, kag sa mga Salmo.”—Lucas 24:41-44.

Ginbuligan ni Jesus si Cleopas kag ang kaupod sini nga mahangpan ang Kasulatan, kag ginpaathag niya ini karon sa tanan nga nagatipon didto: “Ang Kasulatan nagasiling nga ang Cristo magaantos kag mabanhaw sa ikatlo nga adlaw, kag paagi sa iya ngalan, ang paghinulsol ibantala halin sa Jerusalem tubtob sa tanan nga pungsod agod mapatawad ang mga sala. Mangin mga saksi kamo sini nga mga butang.”—Lucas 24:46-48.

Sa pila ka rason, wala si apostol Tomas didto. Pagkasunod nga mga inadlaw, ang iban malipayon nga nagsugid sa iya: “Nakita namon ang Ginuo!” Si Tomas nagsiling: “Kon indi ko makita kag matandog ang agi sang mga lansang sa iya mga kamot kag kon indi ko matandog ang iya kilid, indi gid ako magpati.”—Juan 20:25.

Pagligad sang walo ka adlaw, nagtipon liwat ang mga disipulo sa balay nga natrangkahan ang mga puertahan, pero sa sini nga tion ara si Tomas. Nagpakita si Jesus nga may tawhanon nga lawas kag nagtamyaw sa ila: “Kabay nga may paghidait kamo.” Gintulok ni Jesus si Tomas kag nagsiling: “Tanduga ang akon mga kamot, kag tan-awa ini. Tanduga ang akon kilid, kag indi ka na magduhaduha kundi magpati ka na.” Si Tomas nagsiling: “Ginuo ko kag Dios ko!” (Juan 20:26-28) Huo, karon wala na sia nagaduhaduha nga buhi si Jesus subong gamhanan nga espiritu nga tinuga nga representante ni Jehova nga Dios.

“Nagpati ka na bala bangod nakita mo ako?” siling ni Jesus. “Malipayon ang mga nagapati bisan pa wala sila makakita.”—Juan 20:29.