Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 132

“Matuod Gid nga Ini nga Tawo Amo ang Anak sang Dios”

“Matuod Gid nga Ini nga Tawo Amo ang Anak sang Dios”

MATEO 27:45-56 MARCOS 15:33-41 LUCAS 23:44-49 JUAN 19:25-30

  • NAPATAY SI JESUS SA USOK

  • TUMALAGSAHON NGA MGA HITABO SANG NAPATAY SI JESUS

Udto na ukon “ikan-om nga oras.” Makatilingala nga “nagdulom ang bug-os nga duta tubtob sang ikasiam nga oras,” ukon mga alas tres sang hapon. (Marcos 15:33) Ang makahaladlok nga kadulom indi bangod sa solar eclipse. Nagakatabo lang ini kon lati ang bulan, pero tion sang Paskua, gani ugsad ang bulan. Kag ini nga kadulom mas malawig sangsa pila ka minuto nga eclipse. Gani ang Dios ang nagpahanabo sini nga kadulom!

Hunahunaa kon ano ang epekto sini sa mga nagayaguta kay Jesus. Sang nagdulom ang palibot, nagpalapit ang apat ka babayi sa usok sang pag-antos. Sila amo ang iloy ni Jesus, si Salome, si Maria Magdalena, kag si Maria nga iloy ni apostol Santiago nga mas bataon.

Tupad ni apostol Juan ang nagahibi nga iloy ni Jesus “malapit sa usok sang pag-antos.” Ginatan-aw ni Maria ang anak nga ginbun-ag niya kag ginpadaku nga nagaantos sang grabe nga kasakit. Para sa iya, daw ginabuno sia sing “isa ka malaba nga espada.” (Juan 19:25; Lucas 2:35) Pero bisan grabe na nga kasakit ang ginabatyag ni Jesus, ginapensar gihapon niya ang kaayuhan sang iya iloy. Nanikasog sia nga magtango kay Juan kag magsiling sa iya iloy: “Babayi, yari ang imo anak!” Nagtango sia kay Maria, kag nagsiling kay Juan: “Yari ang imo iloy!”—Juan 19:26, 27.

Ginasalig ni Jesus ang iya iloy, nga maathag nga balo na, sa apostol nga palangga gid niya. Nahibaluan ni Jesus nga ang iya mga utod, ang iban pa nga anak ni Maria, wala pa nagatuo sa iya. Gani ginsiguro niya nga maamanan sing pisikal kag espirituwal nga mga kinahanglanon ang iya iloy. Maayo gid nga halimbawa!

Sang masanag na ang palibot, si Jesus nagsiling: “Ginauhaw ako.” Gani natuman ang kasulatan. (Juan 19:28; Salmo 22:15) Nabatyagan ni Jesus nga daw ginkuha na sang iya Amay ang pangamlig sa iya agod matilawan sing bug-os ang iya integridad. Nagsinggit ang Cristo nga mahimo sa Aramaiko nga dialekto sang mga taga-Galilea: “Eli, Eli, lama sabachthani?” nga nagakahulugan, “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?” Sala ang paghangop sang pila nga nagatindog malapit sa iya kag nagsiling: “Pamatii ninyo! Ginatawag niya si Elias.” Ang isa sa ila nagdalagan kag gintusmog ang espongha sa maaslom nga alak, gintakod ini sa punta sang tabun-ak, kag ginpainom si Jesus. Pero nagsiling ang iban: “Pabay-i ninyo sia! Tan-awon naton kon makari si Elias sa pagpapanaug sa iya.”—Marcos 15:34-36.

Dayon nagsinggit si Jesus: “Natuman na!” (Juan 19:30) Huo, natapos niya ang tanan nga ginpahimo sa iya sa duta sang iya Amay. Sa katapusan, si Jesus nagsiling: “Amay, ginatugyan ko sa imo ang akon espiritu.” (Lucas 23:46) Gani gintugyan ni Jesus kay Jehova ang iya puersa sang kabuhi, nga nagasalig nga ipasag-uli ini sang Dios sa iya. May bug-os nga pagsalig sa Dios nga nagduko ang Cristo kag napatay.

Dayon naglinog sing mabaskog, amo nga naglitik ang mga igang. Tama gid ini kabaskog nga nabuksan ang mga lulubngan sa gua sang Jerusalem kag nagtalabog ang mga bangkay. Ang mga nagaalagi nga nakakita sang mga bangkay nagsulod sa “balaan nga siudad” kag ginsugid ang ila nasaksihan.—Mateo 12:11; 27:51-53.

Sang napatay si Jesus, ang malaba kag madamol nga kurtina nga nagaseparar sang Balaan sa Labing Balaan sa templo sang Dios napihak halin sa ibabaw paidalom. Ining tumalagsahon nga hitabo nagapamatuod sang kaakig sang Dios sa mga nagpatay sa iya Anak kag nagakahulugan ini nga ang alagyan pakadto sa Labing Balaan, sa langit mismo, posible na.—Hebreo 9:2, 3; 10:19, 20.

Bangod sini, hinadlukan gid ang mga tawo. Ang opisyal sang mga soldado nga nagapanguna sa pagpatay kay Jesus nagsiling: “Matuod gid nga ini nga tawo amo ang Anak sang Dios.” (Marcos 15:39) Mahimo nga ara sia sang ginbista si Jesus sa atubangan ni Pilato sang ginsumbong ini nga nagapangangkon nga anak sang Dios. Kumbinsido na sia nga si Jesus matarong, kag matuod gid nga Anak sia sang Dios.

Ang iban, nga nahalawhaw sining tumalagsahon nga hitabo, nagpauli nga “ginapukpok ang ila dughan” bangod sa tuman nga kasubo kag kahuya. (Lucas 23:48) Nalakip sa mga nagatan-aw halin sa malayo amo ang mga babayi nga disipulo nga nakaupod ni Jesus sa paglakbay. Nasubuan man sila sa sining talalupangdon nga mga hitabo.