PARA makilala naton ang Mesias, gingiyahan ni Jehova nga Dios ang madamo nga propeta sang Biblia sa paghatag sang mga detalye parte sa pagkatawo, ministeryo, kag kamatayon sining ginsaad nga Manluluwas. Ini tanan nga tagna sang Biblia natabo kay Jesucristo. Makatilingala gid kay sibu ini kag detalyado. Bilang halimbawa, tun-an naton ang pila ka tagna nga nagasugid sang mga hitabo parte sa pagkatawo sang Mesias kag sang bata pa sia.

Gintagna ni propeta Isaias nga ang Mesias mangin kaliwat ni Hari David. (Isaias 9:7) Kag matuod gid nga natawo si Jesus sa kaliwatan ni David.—Mateo 1:1, 6-17.

Si Miqueas, isa pa ka propeta sang Dios, nagtagna nga ini nga bata mangin manuggahom kag matawo ini sa “Betlehem Efrata.” (Miqueas 5:2) Sang natawo si Jesus, duha ka banwa sa Israel ang ginatawag nga Betlehem. Ang isa malapit sa Nazaret sa naaminhan nga rehiyon sang pungsod, kag ang isa pa, malapit sa Jerusalem sa Juda. Ang Betlehem nga malapit sa Jerusalem ginatawag sadto nga Efrata. Natawo si Jesus sa sini nga banwa, suno gid sa gintagna!—Mateo 2:1.

Ang isa pa ka tagna sa Biblia nagasiling nga ang Anak sang Dios pagatawgon “halin sa Egipto.” Si Jesus gindala sa Egipto sang bata pa sia. Pero sang patay na si Herodes, nagbalik sila, gani natabo gid ang tagna.—Oseas 11:1; Mateo 2:15.

Sa tsart nga may tig-ulo nga “ Mga Tagna Parte sa Mesias,” ang mga bersikulo sa ubos sang “Tagna” may mga detalye parte sa Mesias. Palihug, ikumparar ini sa mga bersikulo sa ubos sang “Katumanan.” Kon himuon mo ini, magabakod pa gid ang imo pagtuo nga matuod ang ginasiling sang Pulong sang Dios.

Samtang ginausisa mo ini nga mga bersikulo, tandai nga ini nga mga tagna ginsulat ginatos ka tuig antes natawo si Jesus. Si Jesus nagsiling: “Matuman ang tanan nga ginsulat tuhoy sa akon sa Kasuguan ni Moises, sa sinulatan sang mga Manalagna, kag sa mga Salmo.” (Lucas 24:44) Pareho sang makita mo mismo sa imo Biblia, natuman gid ang tagsa ka detalye sini!