ANO ang Adlaw sang Paghukom para sa imo? Madamo ang nagapati nga ang binilyon ka kalag isaisa nga magaatubang sa trono sang Dios. Didto, hukman ang tagsa ka indibiduwal. Ang iban padyaan sing paraiso sa langit, kag ang iban silutan sang wala katapusan nga pagpaantos. Pero lain ang ginatudlo sang Biblia parte sa sini nga hut-ong sang tion. Ginatudlo sang Pulong sang Dios nga ini nga tion indi makahaladlok, kundi tion ini sang paglaum kag pagpasag-uli.

Sa Bugna 20:11, 12, mabasa naton ang paglaragway ni apostol Juan sa Adlaw sang Paghukom: “Nakita ko ang daku kag puti nga trono kag ang Isa nga nagapungko sa sini. Nagpalagyo halin sa iya ang duta kag ang langit, kag wala na sila makita. Kag nakita ko ang mga patay, ang mga kadalagkuan kag mga kubos, nga nagatindog sa atubangan sang trono, kag ginbukad ang mga linukot. Apang may isa pa ka linukot nga ginbukad; amo ini ang  linukot sang kabuhi. Ang mga patay ginhukman pasad sa mga butang nga nasulat sa mga linukot suno sa ila mga buhat.” Sin-o ang ginalaragway diri nga Hukom?

Si Jehova nga Dios amo ang supremo nga Hukom sang mga tawo. Pero may gintugyanan sia sang aktual nga paghukom. Sa Binuhatan 17:31, si apostol Pablo nagsiling nga “nagtalana [ang Dios] sing isa ka adlaw agod hukman niya ang kalibutan sing matarong paagi sa isa ka tawo nga gintangdo niya.” Ining gintangdo nga Hukom amo ang ginbanhaw nga si Jesucristo. (Juan 5:22) Pero san-o magasugod ang Adlaw sang Paghukom? Daw ano ini kalawig?

Ginapakita sang libro sang Bugna nga ang Adlaw sang Paghukom magasugod pagkatapos sang inaway nga ginatawag Armageddon, kon malaglag na ang sistema ni Satanas sa duta. * (Bugna 16:14, 16; 19:19–20:3) Pagkatapos sang Armageddon, si Satanas kag ang iya mga demonyo prisuhon sa kadadalman sa sulod sang isa ka libo ka tuig. Sina nga tion, ang 144,000 nga kaupod nga mga manunubli mangin mga hukom kag magagahom “subong mga hari upod sa Cristo sa sulod sang 1,000 ka tuig.” (Bugna 14:1-3; 20:1-4; Roma 8:17) Ang Adlaw sang Paghukom indi isa ka padali nga hitabo nga 24 oras lamang. Magalawig ini sing isa ka libo ka tuig.

Sa sulod sining isa ka libo ka tuig, si Jesucristo “magahukom sa mga buhi kag sa mga patay.” (2 Timoteo 4:1) Ang “mga buhi” amo ang “daku nga kadam-an” nga makalampuwas sa Armageddon. (Bugna 7:9-17) Nakita man ni apostol Juan “ang mga patay . . . nga nagatindog sa atubangan sang trono” sang paghukom. Suno gid sa saad ni Jesus, ‘ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang tingog sang Cristo kag magagua’ paagi sa pagkabanhaw. (Juan 5:28, 29; Binuhatan 24:15) Pero sa ano napasad ukon nabase ang paghukom sa ila tanan?

Suno sa palanan-awon ni apostol Juan, “ginbukad ang mga linukot,” kag “ang mga patay ginhukman pasad sa mga butang  nga nasulat sa mga linukot suno sa ila mga buhat.” (Bugna 20:12) Ini bala nga mga linukot mga rekord sang hinimuan sadto sang mga tawo? Indi, kay ang paghukom indi pag-ibase sa nahimo sang mga tawo antes sila napatay. Paano naton ini nabal-an? Ang Biblia nagasiling: “Ang isa nga napatay nahilway na sa iya sala.” (Roma 6:7) Kon sa aton pa, ang mga banhawon mabuhi liwat nga wala na sing sala. Gani mahimo gid nga ang mga linukot nagarepresentar sa dugang pa nga ipatuman sang Dios. Para mabuhi asta san-o, dapat tumanon sang mga makalampuwas sa Armageddon kag sang mga banhawon ang mga sugo sang Dios, pati na ang bag-o nga mga sugo nga mahimo ipahayag ni Jehova sa sulod sang isa ka libo ka tuig. Gani, ang mga indibiduwal pagahukman base sa ila himuon sa tion sang Adlaw sang Paghukom.

Ang Adlaw sang Paghukom magahatag sa binilyon ka tawo sang ila una nga kahigayunan nga matun-an ang kabubut-on sang Dios kag tumanon ini. Buot silingon, madamo gid ang tudluan. “Ang mga pumuluyo [sang duta] makatuon sang pagkamatarong.” (Isaias 26:9) Pero indi tanan magatuman sa kabubut-on sang Dios. Ang Isaias 26:10 nagasiling: “Bisan pa kaluy-an ang malauton, indi sia makatuon sing pagkamatarong. Bisan sa duta sang pagkamatarong magahimo sia sing kalautan, kag indi niya makita ang pagkahalangdon ni Jehova.” Ini nga mga malauton laglagon sa Adlaw sang Paghukom kag wala na sing paglaum nga mabuhi liwat.—Isaias 65:20.

Sa katapusan sang Adlaw sang Paghukom, ang mga makalampuwas “mabuhi” sing bug-os bilang perpekto nga mga tawo. (Bugna 20:5) Gani sa Adlaw sang Paghukom, ang mga tawo ibalik sa ila orihinal nga kahimtangan. (1 Corinto 15:24-28) Dayon matabo ang katapusan nga pagtilaw. Si Satanas buy-an kag pasugtan nga magpatalang sa mga tawo sa katapusan nga tion. (Bugna 20:3, 7-10) Maeksperiensiahan sang mga magapamatok sa iya ang bug-os nga katumanan sang saad sang Biblia: “Ang mga matarong magapanubli sang duta, kag magapuyo sila sa sini sa wala sing katubtuban.” (Salmo 37:29) Huo, ang Adlaw sang Paghukom mangin pagpakamaayo sa tanan nga matutom nga tawo!

^ par. 2 Parte sa Armageddon, palihug tan-awa ang Insight on the Scriptures, Volume 1, pahina 594-595, 1037-1038, kag ang kapitulo 20 sang Simbaha ang Lamang Matuod nga Dios, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.