Indi luyag ni Satanas kag sang iya mga demonyo nga mag-alagad ka sa Dios. Luyag nila patalikuron ang tanan sa Dios kon mahimo nila. Paano nila ginahimo ini? Ang isa ka paagi amo ang butig nga relihion. (2 Corinto 11:13-15) Ang isa ka relihion butig kon wala ini nagapanudlo sing kamatuoran gikan sa Biblia. Ang butig nga relihion kaangay sang bugos nga kuwarta—daw matuod ini tulukon, apang wala ini sing pulos. Makahatag ini sa imo sing daku nga gamo.

Ang relihioso nga kabutigan indi gid makapahamuot kay Jehova, ang Dios sang kamatuoran. Sang si Jesus yari sa duta, may isa ka relihioso nga grupo nga luyag magpatay sa iya. Nagdumdom sila nga ang ila paagi sang pagsimba amo ang husto. Sila nagsiling: “Kami may isa ka Amay, ang Dios.” Nag-ugyon bala si Jesus? Wala! Sia nagsiling sa ila: “Kamo gikan sa inyo amay nga Yawa.” (Juan 8:41, 44) Madamo nga tawo karon ang nagadumdom nga nagasimba sila sa Dios, apang ang matuod nagaalagad sila kay Satanas kag sa iya mga demonyo!—1 Corinto 10:20.

 Subong nga ang dunot nga kahoy nagapamunga sing malain nga bunga, ang butig nga relihion nagapamunga sing mga tawo nga nagahimo sing malain nga mga butang. Ang kalibutan puno sing kagamo bangod sang malain nga mga butang nga ginahimo sang mga tawo. May imoralidad, pag-ilinaway, pagpangawat, pagpamigos, pagpatay, kag panglugos. Madamo nga nagahimo sining malain nga mga butang ang may relihion, apang wala sila ginapahulag sang ila relihion nga himuon ang maayo. Indi sila mahimo mangin mga abyan sang Dios luwas kon mag-untat sila sa paghimo sing malain nga mga butang.—Mateo 7:17, 18.

Ang butig nga relihion nagatudlo sa mga tawo nga mangamuyo sa mga idolo. Ang Dios nagasiling nga indi dapat mangamuyo sa mga idolo. Makatarunganon ini. Luyag mo bala kon ang isa ka tawo indi makighambal sa imo kundi sa imo lamang laragway? Mahimo bala nga mangin matuod nga abyan mo ina nga tawo? Indi, indi mahimo. Luyag ni Jehova nga makighambal sa iya ang mga tawo, indi sa isa ka estatwa ukon isa ka laragway, nga wala sing kabuhi.—Exodo 20:4, 5.

Ang butig nga relihion nagatudlo nga wala sing malain sa pagpatay sa iban sa tion sang inaway. Si Jesus nagsiling nga ang mga abyan sang Dios dapat may gugma sa tunga nila. Wala naton ginapatay ang mga tawo nga ginahigugma naton. (Juan 13:35) Sayop gani nga patyon naton ang malain nga mga tawo. Sang mag-abot ang mga kaaway ni Jesus agod dakpon sia, wala niya pagtuguti ang iya mga disipulo nga makig-away agod amligan sia.—Mateo 26:51, 52.

Ang butig nga relihion nagatudlo nga ang mga malauton magaantos sa kalayuhon nga impierno. Apang, ang Biblia nagatudlo nga ang sala nagadul-ong sa kamatayon. (Roma 6:23) Si Jehova isa ka Dios sang gugma. Paantuson bala sang isa ka mahigugmaon nga Dios ang mga tawo sing dayon? Indi sa pagkamatuod! Sa Paraiso, mangin isa lamang ang relihion, ang relihion nga ginakahamut-an ni Jehova. (Bugna 15:4) Ang tanan nga relihion nga napasad sa kabutigan ni Satanas madula.