Ang kamatayon amo ang baliskad sang kabuhi. Ang kamatayon kaangay sang isa ka mahamuok nga pagtulog. (Juan 11:11-14) Ang patay indi makabati, makakita, makahambal, ukon makahunahuna sing bisan ano. (Manugwali 9:5, 10) Ang butig nga relihion nagatudlo nga ang patay nagakadto sa kalibutan sang mga espiritu agod magpuyo upod sa ila mga katigulangan. Indi subong sina ang ginatudlo sang Biblia.

Ang mga napatay indi makabulig sa aton, kag indi sila makahalit sa aton. Kinaandan na nga ang mga tawo nagahimo sing mga rituwal kag mga halad nga ila ginapatihan magapahamuot sa mga napatay. Ang Dios wala nahamuot sa sini kay napasad ini sa isa sang kabutigan ni Satanas. Indi man ini makapahamuot sa mga patay, kay wala sila sing kabuhi. Indi naton dapat kahadlukan ukon simbahon ang mga patay. Ang Dios lamang ang dapat naton simbahon.—Mateo 4:10.

Ang mga patay mabuhi liwat. Pukawon ni Jehova ang mga patay agod mabuhi sa paraiso nga duta. Ina nga tion sa palaabuton pa. (Juan 5:28, 29; Binuhatan 24:15) May ikasarang ang Dios nga pukawon ang mga napatay sing subong kapat-od nga sarang mo mapukaw ang isa ka tawo nga nagakatulog.—Marcos 5:22, 23, 41, 42.

Ang ideya nga indi kita mapatay isa ka binutig nga ginapalapnag ni Satanas nga Yawa. Ginapapati ni Satanas kag sang iya mga demonyo ang mga tawo nga ang espiritu sang mga patay buhi kag nagatuga sing balatian kag iban pa nga mga palaligban. Ginalimbungan ni Satanas ang mga tawo, kon kaisa paagi sa mga damgo kag mga palanan-awon. Ginapakamalaut ni Jehova ang mga tawo nga nagatinguha sa pagpakighambal sa mga patay.—Deuteronomio 18:10-12.