Nabalitaan ni Jezebel ang natabo sa mga manalagna ni Baal, kag naakig gid sia. Nagpadala sia sing mensahe kay Elias: ‘Buas, patay ka na pareho sang mga manalagna ni Baal.’ Hinadlukan gid si Elias gani nalagyo sia sa kamingawan. Nangamuyo sia: ‘Jehova, sobra na ini. Tuguti na lang ako nga mapatay.’ Bangod sa kakapoy, natulugan si Elias sa idalom sang kahoy.

Ginpukaw sia sang anghel kag mahinay nga ginsilingan: “Bangon ka kag magkaon.” Nakita ni Elias ang tipulon nga tinapay sa ibabaw sang ginpainit nga bato kag ang isa ka tibod nga tubig. Nagkaon sia kag nag-inom kag nagtulog liwat. Ginpukaw sia liwat sang anghel kag nagsiling: ‘Magkaon ka. Kay kinahanglan mo sing kusog sa imo malawig nga paglakat.’ Gani, nagkaon pa gid si Elias. Dayon nagpanglakaton sia sing 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i, asta nakaabot sia sa Bukid Horeb. Nagsulod sia sa kueba kag nagtulog. Pero si Jehova nakighambal sa iya. Si Jehova nagsiling: “Ano ang ginahimo mo diri, Elias?” Si Elias nagsabat: ‘Wala gintuman sang mga Israelinhon ang ila ginpromisa sa imo. Ginguba nila ang imo mga halaran kag ginpatay ang imo mga manalagna. Kag subong, gusto man nila ako patyon.’

Si Jehova nagsiling sa iya: ‘Maggua ka kag magtindog sa bukid.’ Una, may mabaskog nga hangin nga nag-agi sa kueba. Sunod naglinog, pagkatapos may kalayo. Dayon nabatian ni Elias ang kalmado kag mahinay nga tingog. Gintabunan ni Elias ang iya guya sang iya kunop kag nagtindog sa gua sang kueba. Dayon ginpamangkot sia ni Jehova kon ngaa nalagyo sia. Si Elias nagsabat: ‘Ako na lang isa ang nabilin.’ Pero ginsilingan sia ni Jehova: ‘Indi lang ikaw ang nabilin. May 7,000 pa sa Israel nga nagasimba sa akon. Lakat ka, kag haplasan mo si Eliseo bilang manalagna nga magabulos sa imo.’ Ginhimo dayon ni Elias ang ginsiling ni Jehova sa iya. Sa banta mo, buligan ka man bala ni Jehova kon tumanon mo ang ginapahimo niya sa imo? Huo, buligan ka man niya. Tan-awon naton kon ano ang natabo sa tion sang grabe nga tig-ilinit.

“Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat, ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay.”—Filipos 4:6