Madamo nga Israelinhon ang nagsimba naman liwat sa butig nga mga dios, amo nga gintugutan ni Jehova nga sakupon sila sang mga Filistinhon. Pero may pila ka Israelinhon nga nagapalangga kay Jehova. Ang isa sa ila amo si Manoa. Wala sila sing bata sang iya asawa. Isa ka adlaw, nagpadala si Jehova sing anghel sa asawa ni Manoa. Ang anghel nagsiling sa iya: ‘Magabun-ag ka sing bata nga lalaki. Sia ang magaluwas sang mga Israelinhon sa mga Filistinhon. Mangin Nazareo sia.’ Kabalo ka bala kon ano ang mga Nazareo? Pinasahi sila nga mga alagad ni Jehova. Kag indi sila puede magpautod sing buhok.

Sang ulihi, ginbun-ag ang bata ni Manoa kag ginngalanan nila ini nga Samson. Sang nagdaku si Samson, ginhatagan sia ni Jehova sing kusog. Masarangan niya patyon ang leon paagi lang sa iya mga kamot. Isa ka bes, ginpatay ni Samson ang 30 ka Filistinhon nga sia lang isa. Naakig gid ang mga Filistinhon sa iya kag nagapangita sila sing paagi nga patyon sia. Isa ka gab-i, sang nagtulog si Samson sa Gaza, nagkadto ang mga Filistinhon sa geyt sini nga siudad kag naghulat didto para patyon si Samson pagkaaga. Pero sang tungang gab-i, nagbangon si Samson kag nagkadto sa geyt sang siudad, kag ginkakas ang puertahan sini. Ginpas-an niya ini kag gindala sa ibabaw sang bukid malapit sa Hebron!

Sang ulihi, ginkadtuan sang mga Filistinhon ang nobya ni Samson nga si Delila, kag nagsiling: ‘Bayaran ka namon sang linibo ka bilog nga pilak kon hibaluon mo kon ngaa makusog gid si Samson. Gusto namon sia dakpon kag prisuhon.’ Interesado si Delila sa kuarta, gani nagpasugot sia. Sang primero, indi pag-isugid ni Samson kay Delila kon ngaa makusog gid sia. Pero pirme sia ginapilit ni Delila, gani ginsugid niya ang iya sekreto. ‘Wala pa gid mautdan ang akon buhok kay isa ako ka Nazareo,’ siling niya. “Kon mautdan ang akon buhok, madula ang akon kusog.” Nagsala gid si Samson nga ginsugid niya ina kay Delila, indi bala?

 Ginsugid ini dayon ni Delila sa mga Filistinhon: ‘Bal-an ko na ang iya sekreto!’ Ginpatulog niya si Samson sa iya sabak, kag ginpautod niya ang buhok sini sa isa ka tawo. Nagsinggit dayon si Delila: “Samson, may mga Filistinhon!” Nagbugtaw si Samson, kag nadula na ang iya kusog. Gindakop sia sang mga Filistinhon, ginbulag, kag ginpriso.

Isa ka adlaw, nagtipon ang linibo ka Filistinhon sa templo sang ila dios nga si Dagon, kag nagasinggit sila: ‘Ginhatag sang aton dios sa aton si Samson! Dal-a ninyo sia diri para maglingaw sa aton.’ Ginpatindog nila sia sa tunga sang duha ka haligi kag ginhimo nga kaladlawan. Si Samson nagpanawag: ‘O Jehova, palihug hatagi ako liwat sing kusog bisan subong lang.’ Sadto nga tion, naglaba na ang buhok ni Samson. Gintulod ni Samson ang mga haligi sang templo sing tudotudo. Narumpag ang templo kag napatay ang tanan nga tawo nga ara didto, pati na si Samson.

“Sa tanan nga butang may kusog ako paagi sa isa nga nagapabakod sa akon.”—Filipos 4:13