Gintuman sang mga apostoles ang sugo ni Jesus nga ipalapnag ang maayong balita sa bilog nga duta. Sang 47 C.E., ginpadala sang mga kauturan sang Antioquia si Pablo kag si Bernabe sa paglakbay para magbantala. Nakalab-ot sila sa bilog nga Asia Minor, sa mga lugar pareho sang Derbe, Listra, kag Iconio.

Ginbantalaan ni Pablo kag ni Bernabe ang tanan nga tawo, manggaranon man ukon imol, bata ukon tigulang. Madamo ang nagbaton sang kamatuoran parte sa Cristo. Sang ginbantalaan ni Pablo kag ni Bernabe ang gobernador sang Cipre nga si Sergio Paulo, gusto sila punggan sang isa ka babaylan. Si Pablo nagsiling sa babaylan: “Silutan ka ni Jehova.” Gulpi lang nabulag ang babaylan. Sang nakita ini ni Gobernador Paulo, nangin tumuluo sia.

Nagbantala si Pablo kag si Bernabe sa tanan nga lugar, sa mga balay, sa mga tiendahan, sa dalan, kag sa mga sinagoga. Sang gin-ayo nila ang isa ka lupog sa Listra, naghunahuna ang mga nakakita nga mga dios sila, gani ginsimba nila sila. Pero ginpunggan sila ni Pablo kag ni Bernabe, nga nagasiling: ‘Ang Dios lamang ang dapat ninyo simbahon! Mga tawo lang kami.’ Dayon, may nag-abot nga mga Judiyo kag ginsilingan ang mga tawo nga hingabuton si Pablo. Ginbato sang mga tawo si Pablo, ginguyod paggua sa siudad, kag ginbayaan nga daw patay na. Pero buhi si Pablo! Ginkadtuan sia dayon sang mga kauturan para buligan kag gindala sia pabalik sa siudad. Sang ulihi, nagbalik si Pablo sa Antioquia.

Sang 49 C.E., naglakbay liwat si Pablo. Sa tapos niya mabisita liwat ang mga utod sa Asia Minor, ginbantala niya ang maayong balita sa mas malayo nga lugar, sa Europa. Nagkadto sia sa Atenas, Efeso, Filipos, Tesalonica, kag iban pa nga lugar. Si Silas, si Lucas, kag ang  pamatan-on nga si Timoteo nag-upod kay Pablo sa iya paglakbay. Nagbuligay sila sa pagtukod sang mga kongregasyon kag ginpabakod nila ini. Nagtener si Pablo sa Corinto sing isa ka tuig kag tunga para pabakuron ang mga kauturan didto. Nagbantala sia, nagpanudlo, kag nagsulat sa madamo nga kongregasyon. Nagahimo man sia sing mga tolda para makakuarta. Sang ulihi, nagbalik si Pablo sa Antioquia.

Sang 52 C.E., ginsugdan ni Pablo sa Asia Minor ang iya ikatlo nga paglakbay. Naglakbay sia sing malayo pa aminhan asta sa Filipos dayon nagdiretso sa Corinto. Pila ka tuig nga nagtener si Pablo sa Efeso nga nagapanudlo, nagapang-ayo, kag nagabulig sa kongregasyon. Adlaw-adlaw man sia nga nagapamulongpulong sa awditoryum sang eskwelahan. Madamo ang namati kag nagbag-o sang ila kabuhi. Sang ulihi, sa tapos mabantala ni Pablo ang maayong balita sa madamo nga lugar, nagbalik sia sa Jerusalem.

“Gani kadtui ninyo ang mga tawo sa tanan nga pungsod kag tudlui ninyo sila agod mangin disipulo ko.”—Mateo 28:19