Sang napatay si Jesus, naglisensia ang manggaranon nga si Jose kay Pilato nga sia ang makuha sang bangkay ni Jesus sa usok. Ginputos ni Jose ang bangkay ni Jesus sing maayo nga klase sang tela nga linen kag ginbutangan sing mahamot nga mga tanom, dayon ginbutang niya ini sa bag-o nga lulubngan. Gintabunan niya ang lulubngan sing mabug-at nga bato. Ang puno nga mga saserdote nagsiling kay Pilato: ‘Nabalaka kami basi kawaton sang pila ka disipulo ni Jesus ang iya bangkay kag magsiling nga nabuhi sia liwat.’ Gani ginsilingan sila ni Pilato: ‘Markahi ninyo ang lulubngan kag bantayi ini.’

Pagligad sang tatlo ka adlaw, may pila ka babayi nga nagkadto sa lulubngan kag nakita nila nga napaligid na ang bato. Sa sulod sang lulubngan, ang anghel nagsiling sa mga babayi: ‘Indi kamo magkahadlok. Ginbanhaw si Jesus. Lakat kamo kag hambali ninyo ang mga disipulo nga makigkita sila sa iya sa Galilea.’

Nagdalidali si Maria Magdalena sa pagpangita kay Pedro kag kay Juan. Ginsilingan niya sila: ‘May nagkuha sang bangkay ni Jesus!’ Nagdalagan si Pedro kag si Juan pabalik sa lulubngan. Sang nakita nila nga wala na ini sing unod, nagpauli sila.

Sang nagbalik si Maria sa lulubngan, nakita niya ang duha ka anghel sa sulod kag nagsiling sia sa ila: ‘Wala ako makahibalo kon diin nila gindala ang akon Ginuo.’ Dayon may nakita sia nga tawo, kag abi niya hardinero, gani nagsiling sia: ‘Ginuo, palihug sugiri ako kon diin mo sia gindala.’ Pero sang nagsiling ang tawo, “Maria!” nakilala niya nga si Jesus ang tawo. Nagsiling sia: “Manunudlo!” dayon ginkaptan niya si Jesus. Ginsilingan sia ni Jesus: ‘Kadtui ang akon mga kauturan kag sugiri sila nga nakita mo ako.’ Nagdalagan dayon si Maria pakadto sa mga disipulo para sugiran sila nga nakita niya si Jesus.

Pagkahapon sina nga adlaw, ang duha ka disipulo nagalakat sa dalan halin sa Jerusalem pakadto sa Emaus. May tawo nga nagdungan sa ila kag ginpamangkot sila kon ano ang ila ginaistoryahan. Nagsabat sila: ‘Wala mo bala nabatian? Sang nagligad nga tatlo ka adlaw, ginpapatay sang puno nga mga saserdote si Jesus. Pero subong, ang pila ka babayi nagasiling nga buhi sia!’ Ang tawo namangkot: ‘Wala bala kamo nagapati sa mga manalagna? Nagsiling sila nga kinahanglan mapatay  ang Cristo kag buhion liwat.’ Padayon niya nga ginpaathag sa ila ang Kasulatan. Pag-abot nila sa Emaus, ginhagad sang mga disipulo ang tawo nga mag-upod sa ila. Sang manihapon na sila, nangamuyo ang tawo para sa tinapay. Pagkatapos niya pangamuyo, narealisar nila nga sia gali si Jesus. Dayon nadula si Jesus.

Nagdalidali kadto ang duha ka disipulo sa balay nga ginatipunan sang mga apostoles sa Jerusalem kag ginsugiran sila sang natabo. Sang didto sila sa sulod sang balay, nagpakita si Jesus sa ila tanan. Sang primero, indi magpati ang mga apostoles nga si Jesus ang nagpakita sa ila. Dayon nagsiling sia: ‘Tan-awa ninyo ang akon mga kamot; tanduga ninyo ako. Nasulat na nga ang Cristo mabuhi liwat.’

“Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.”—Juan 14:6