Naakig ang mga Fariseo kay Jesus kag nagapangita sila sing rason para dakpon sia. Nagsiling sila nga indi sia dapat magpang-ayo sang mga masakiton sa Adlaw nga Inugpahuway. Isa ka bes, sang Adlaw nga Inugpahuway, nakita ni Jesus ang bulag nga tawo nga nagapakilimos sa dalan. Ginsilingan niya ang iya mga disipulo: ‘Makita ninyo ang gahom sang Dios nga magabulig sa sini nga tawo.’ Ginsamo ni Jesus ang iya laway sa duta kag naghimo sing lunang, dayon ginhamlit niya ini sa mga mata sang tawo. Ginsilingan sia ni Jesus: ‘Maglakat ka kag manghilam-os sa punong sang Siloam.’ Ginhimo ini sang tawo, kag sa una nga tion sa iya kabuhi, makakita na sia.

Indi makapati ang mga tawo. Nagsiling sila: ‘Indi bala amo ini ang tawo nga nagapungko kag nagapakilimos anay, ukon pareho lang sila hitsura?’ Nagsabat ang tawo: ‘Ako amo ang natawo nga bulag!’ Ginpamangkot sia sang mga tawo: ‘Ngaa indi ka na bulag?’ Sang ginsugid niya sa ila ang natabo, gindala nila sia sa mga Fariseo.

Ang tawo nagsugid sa mga Fariseo: ‘Ginhamlitan ni Jesus ang akon mga mata kag ginsilingan ako nga maglakat kag manghilam-os. Gintuman ko sia, kag subong makakita na ako.’ Ang mga Fariseo nagsiling: ‘Kon si Jesus nagpang-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway, ang iya gahom wala naghalin sa Dios.’ Pero nagsiling ang iban: ‘Kon wala naghalin sa Dios ang iya gahom, indi gid sia makapang-ayo.’

 Ginpatawag sang mga Fariseo ang mga ginikanan sang tawo kag ginpamangkot: ‘Paano nga nakakita na subong ang inyo bata?’ Nahadlok ang iya mga ginikanan kay naghambal ang mga Fariseo nga ang bisan sin-o nga magtuo kay Jesus tabugon sa sinagoga. Gani nagsiling sila: ‘Wala kami kabalo. Pamangkuta ninyo sia.’ Madamo pa sing ginpamangkot ang mga Fariseo sa tawo asta nga nagsiling sia: ‘Ginsugiran ko na kamo. Ngaa sige pa kamo pamangkot sa akon?’ Naakig ang mga Fariseo, gani gintabog nila sia.

Ginpangita ni Jesus ang tawo, kag ginpamangkot: ‘Magatuo ka bala sa Mesias?’ Ang tawo nagsabat: ‘Magatuo ako kon makilala ko sia.’ Si Jesus nagsiling: ‘Ako amo ang Mesias.’ Indi bala nga maayo gid si Jesus? Wala lang niya gin-ayo ang tawo, kundi ginbuligan pa niya sia nga makatigayon sing pagtuo.

“Sala gid kamo, bangod wala kamo makahangop sang Kasulatan ukon sang gahom sang Dios.”—Mateo 22:29