MASUGID mo bala kon ano ang ginabasa sang bata nga babae kag sang iya mga abyan? Huo, amo Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia. Kag ginabasa nila ang sugilanon gid nga ginabasa mo karon—“Kon Paano Kita Magkabuhi sing Dayon.”

Bata nga lalaki nga nagabasa

Nahibal-an mo bala ang ila ginaton-an? Una nga kita dapat magtuon tuhoy kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo kon luyag naton mabuhi sing dayon. Ang Biblia nagasiling: ‘Amo ini ang paagi agod mabuhi sing dayon. Magtuon tuhoy sa lamang matuod nga Dios, kag sa iya anak, nga si Jesucristo.’

Paano kita makatuon tuhoy kay Jehova kag kay Jesus? Ang isa ka paagi amo ang pagbasa sing Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia. Madamu ang ginasugid sini tuhoy sa ila, indi bala? Apang kapin pa ang himuon naton sang sa pagbasa sining libro.

Biblia

Nakita mo bala ang isa pa ka libro sa salog? Biblia ina. Ipabasa sa isa ang mga bahin sang Biblia nga ginpasaran sang mga sugilanon sa sining libro. Ang Biblia nagasugid sa aton sang tanan nga dapat naton mahibal-an tuhoy sa pag-alagad sa Dios. Gani dapat naton ton-an ini sing masunson.

Apang ang pagtuon lamang tuhoy kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo indi tuman na. Nahibal-an mo bala kon ano pa ang kinahanglan, agod maagom naton ang walay katapusan nga kabuhi?

Dapat kita magkabuhi nahisuno sa mga butang nga aton naton-an. Nadumdoman mo bala si Judas Iscariote? Isa sia sang 12 nga ginpili ni Jesus nga mangin mga apostoles niya. Madamu ang nahibal-an ni Judas tuhoy kay Jesus kag kay Jehova. Apang nangin makagud sia kag gintugyan si Jesus sa iya mga kaaway sa 30 ka bilog nga pilak. Gani si Judas indi magabaton sing walay katapusan nga kabuhi.

Nadumdoman mo bala si Gehasi? Sa Sugilanon 69 nakita naton ang iya paghandum sa pila ka panapton kag kuarta nga indi iya. Gani nagbinutig sia agod makuha ini. Ginsilotan sia ni Jehova. Kag silotan man niya kita, kon lalison naton ang iya mga sugo.

Apang madamung tao ang nag-alagad kay Jehova sing matutom. Ang diutay nga si Samuel isa ka maayong huaran nga sundon. Dumdoma, aton nakita sa Sugilanon 55 nga 4 lamang ukon 5 ka tuig sia sang mag-alagad sa tabernakulo. Gani walay sapayan kon daw ano ka bata ikaw, indi ikaw tuman ka bata sa pag-alagad kay Jehova.

Sa pagkamatuod, ang tao nga luyag naton sundon amo si Jesucristo. Bisan sang bata pa sia, subong ginpakita sa Sugilanon 87, naghambal sia sa iban tuhoy sa iya langitnon nga Amay. Sundon ta ang iya huaran. Isugid ta sa iban ang aton dalayawon nga Dios nga si Jehova kag ang iya Anak, nga si Jesucristo. Kon himuon naton ini, nian magakabuhi kita sing dayon sa bag-ong paraiso sang Dios sa duta.

Juan 17:3; Salmo 145:1-21.Mga Pamangkot:

 • Ano ang dapat naton mahibaloan agod magkabuhi kita sing dayon?
 • Paano kita makatuon tuhoy kay Jehova nga Dios kag kay Jesus, subong sang ginapakita sang bata nga babae kag sang iya mga abyan sa laragway?
 • Ano pa nga libro ang makita mo sa laragway, kag ngaa dapat naton basahon ini pirme?
 • Luwas sa pagtuon tuhoy kay Jehova kag kay Jesus, ano pa ang kinahanglanon agod matigayon ang kabuhi nga walay katapusan?
 • Ano nga leksion ang maton-an naton gikan sa Sugilanon 69?
 • Ano ang ginapakita sang maayong halimbawa sang bata nga si Samuel sa Sugilanon 55?
 • Paano naton mailug ang halimbawa ni Jesucristo, kag kon himuon naton ini, ano ang masarangan naton himuon sa palaabuton?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Juan 17:3.

  Paano ginapakita sang Kasulatan nga ang pagkuha sing ihibalo tuhoy kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo nagakahulogan sing kapin pa sa pagsaulo lamang sa mga katunayan? (Mat. 7:21; Sant. 2:18-20; 1 Juan 2:17)

 • Basaha ang Salmo 145:1-21.

  Ano ang pila sang madamo nga mga rason nga dapat naton dayawon si Jehova? (Sal. 145:8-11; Bug. 4:11)

  Paano si Jehova “maayo sa tanan,” kag paano ini dapat magganyat sa aton nga mangin suod pa gid sa iya? (Sal. 145:9; Mat. 5:43-45)

  Kon ginahigugma gid naton si Jehova, ano ang himuon naton? (Sal. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)