Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 88: Ginbautismohan ni Juan si Jesus

Sugilanon 88: Ginbautismohan ni Juan si Jesus

TAN-AWA ang salampati nga nagapanaug sa ulo sang tao. Si Jesus ang tao. Mga 30 años karon sia. Kag ang tao nga upod sa iya amo si Juan. Kilala mo bala si Juan? Anak sia ni Elisabet. Sia yadto ang nagkibo sa kalipay bisan sang wala pa mabun-ag, sang ginduaw ni Maria si Elisabet.

Ang pagbawtismo kay Jesus

Bag-o lang matum-oy ni Juan si Jesus sa tubig sang Suba sang Jordan. Amo ini ang pagbautismo sa isa ka tao. Una, ginatum-oy sia sa idalom sang tubig, kag nian ginapabutwa. Amo ini ang ginahimu ni Juan sa mga tao, gani gintawag sia nga Juan Bautista. Apang ngaa ginbautismohan ni Juan si Jesus?

Bueno, nagkadto si Jesus kay Juan kag nangabay nga bautismohan. Si Juan nagabautismo sa mga tao nga naghinulsol sa malain nga butang nga ginhimu nila. Apang si Jesus wala gid makahimu sing malain. Gani ngaa luyag niya magpabautismo?

Sa wala pa si Jesus makakadto kay Juan, isa sia ka panday, kaangay sang bana ni Maria, nga si Jose. Apang ang Dios may pinasahi nga hilikuton para kay Jesus. Gani sa pagpakita nga nagkari na sia karon sa paghimu sang kabubot-on sang iya Amay, nangabay si Jesus kay Juan nga bautismohan sia.

Nahamuot ang Dios sa sini. Sang pagtakas ni Jesus sa tubig, ang tingog gikan sa langit nagsiling: ‘Ini ang Anak ko, nga akon nahamut-an.’ Subong man, daw subong bala nga nabuksan ang langit kag ining salampati nanaug kay Jesus. Indi ini matuod nga salampati. Daw salampati lamang ini. Balaan nga espiritu ini sang Dios.

Madamu karon sing binagbinagon si Jesus. Nagkadto sia sa mamingaw nga duog sa 40 ka adlaw. Tatlo ka beses, nagtinguha si Satanas nga malapas ni Jesus ang kasugoan sang Dios, apang indi luyag ni Jesus.

Sa tapos sadto, nagbalik si Jesus kag nakasugata sing pila ka tao nga nangin iya unang mga sumolunod, ukon disipulo. Ang iban sa ila amo sanday Andres, Pedro (ginatawag man Simon), Felipe kag Natanael (ginatawag man Bartolome). Si Jesus kag ining bag-ong mga disipulo nagkadto sa distrito sang Galilea. Didto, sa Cana, nagkadto si Jesus sa daku nga sinalusalo sang kasal, kag ginhimu ang iya unang milagro. Nahibaloan mo bala kon ano yadto? Ginhimu niya ang tubig nga alak.

Mateo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Marcos 6:3; Juan 1:29-51; 2:1-12.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang duha ka lalaki sa laragway?
 • Paano ginabautismohan ang isa ka tao?
 • Sin-o ang kinaandan na nga ginabautismohan ni Juan?
 • Sa anong pinasahi nga rason nangabay si Jesus kay Juan nga bautismohan sia?
 • Paano ginpakita sang Dios nga nahamuot Sia nga si Jesus nagpabautismo?
 • Ano ang natabu sang nagkadto si Jesus sa isa ka mamingaw nga duog sa sulod sang 40 ka adlaw?
 • Sin-o ang pila sa una nga mga sumolunod, ukon mga disipulo ni Jesus, kag ano ang iya una nga milagro?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 3:13-17.

  Ano nga sulondan ang ginpahamtang ni Jesus para sa pagpabautismo sang iya mga disipulo? (Sal. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luc. 3:21, 22)

 • Basaha ang Mateo 4:1-11.

  Paano ang lantip nga paggamit ni Jesus sa Kasulatan nagapalig-on sa aton nga ton-an ang Biblia sing regular? (Mat. 4:5-7; 2 Ped. 3:17, 18; 1 Juan 4:1)

 • Basaha ang Juan 1:29-51.

  Kay sin-o gintuytuyan ni Juan Bautista ang iya mga disipulo, kag paano naton sia mailug karon? (Juan 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Basaha ang Juan 2:1-12.

  Paano ginpakita sang una nga milagro ni Jesus nga si Jehova wala sing ginadingot nga maayo gikan sa Iya mga alagad? (Juan 2:9, 10; Sal. 84:11; Sant. 1:17)