Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 101: Ginpatay si Jesus

Sugilanon 101: Ginpatay si Jesus

TAN-AWA ang makakulogmat nga butang nga nagakatabu! Ginapatay si Jesus. Ginbitay nila sia sa usok. Ginlansangan ang iya mga kamut kag tiil. Ngaa may luyag maghimu sini?

Sang nagatagumatayon si Jesus

Bangod ang iban nga persona nagadumot kay Jesus. Ang isa sa ila amo ang malauton nga anghel nga si Satanas nga Yawa. Sia ang naghaylo sa mga kaaway ni Jesus sa paghimu sining makakulogmat nga krimen.

Bisan sang wala pa malansang si Jesus sa usok, ang iya mga kaaway naghimu sing malain sa iya. Nadumdoman mo bala kon paano ang relihiosong mga lider nagkadto sa hardin sang Getsemani kag gindala sia? Bueno, tan-awon ta ang masunod nga natabu.

Sang gindala si Jesus, nagpalalagyo ang iya mga apostoles bangod hinadlokan sila. Apang si Pedro kag si Juan wala magpalayo gid. Nagsunod sila agod tan-awon ang matabu kay Jesus.

Gindala sang mga saserdote si Jesus sa tigulang nga si Anas, nga amo anay ang mataas nga saserdote. Dayon gindala nila si Jesus sa balay ni Caifas, nga amo karon ang mataas nga saserdote. Madamung relihiosong mga lider ang nagtipon sa iya balay.

May kasaba sila diri. Ang kataohan nagbinutig tuhoy kay Jesus. Ang relihiosong mga lider nagsiling tanan: ‘Dapat patyon si Jesus.’ Nian ginduplaan nila sia sa nawong, kag ginsumbag sia.

Samtang nagakatabu ini, si Pedro yadto sa ugsaran. Ang suloguon nga babae nagtulok kay Pedro, kag nagsiling: ‘Ining tao upod man kay Jesus.’

‘Indi, indi ako upod!’ sabat ni Pedro.

Makatlo nga nagsiling ang kataohan nga upod sia ni Jesus, kag sa kada tion si Pedro nagsiling nga indi ini matuod. Sang ikatlo nga pagsiling sini ni Pedro, nagbalikid si Jesus kag nagtulok sa iya. Naghinulsol gid si Pedro sa iya pagbinutig, kag naglakat sia kag naghibi.

Sang pagbutlak sang adlaw sang Biernes sang aga, gindala sang mga saserdote si Jesus sa ila dakung tiliponan, ang duog sang Sanhedrin. Ginhambalan nila diri liwat ang himuon nila sa iya. Gindala nila sia kay Poncio Pilato, ang manuggahom sang distrito sang Judea.

Ginsingganan nila si Pilato nga dapat patyon si Jesus. Apang si Pilato nagsiling sa ila: ‘Wala ako sing makita nga malain nga ginhimu niya.’ Nian ginpadala ni Pilato si Jesus kay Herodes Antipas. Wala man sing makita nga sala si Herodes kay Jesus, gani ginpabalik niya sia kay Pilato.

Luyag ni Pilato nga hilwayon si Jesus. Apang luyag sang mga kaaway ni Jesus nga hilwayon ang kawatan nga si Barabbas sa baylo niya. Udto na karon. Ginpagua ni Pilato si Jesus kag nagsiling: ‘Tan-awa! Ang inyo hari!’ Apang ang pangulong mga saserdote nagsinggit: ‘Dalha sia!’ Patya sia!’ Gani gindala nila si Jesus agod patyon.

Sang temprano sang Biernes sang hapon ginlansang si Jesus sa usok. Sa kada kiliran ni Jesus may kriminal man nga palatyon sa usok. Wala ini sa laragway. Sa wala pa mapatay si Jesus, ang isa sa mga kriminal nagsiling sa iya: ‘Dumdoma ako kon magsulod ka sa imo ginharian.’ Si Jesus nagsabat: ‘Nagasaad ako sa imo nga mangin kaupod ko ikaw sa paraiso.’

Indi bala makadalayaw ina nga saad? Kon maghari si Jesus sa langit, banhawon niya ining tao agod makapuyo sa bag-ong paraiso sa duta. Dili bala kita malipay sa sina?

Mateo 26:57-75; 27:1-50; Lucas 22:54-71; 23:1-49; Juan 18:12-40; 19:1-30.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang una nga may salabton sa kamatayon ni Jesus?
 • Ano ang ginhimu sang mga apostoles sang si Jesus gindala sang relihioso nga mga lider?
 • Ano ang natabu sa balay ni Caifas, ang mataas nga saserdote?
 • Ngaa naglakat kag naghibi si Pedro?
 • Sang ginpabalik na si Jesus kay Pilato, ano ang ginsinggit sang pangulong mga saserdote?
 • Ano ang natabu kay Jesus sang temprano sang Biernes sang hapon, kag ano ang ginsaad niya sa isa ka kriminal nga nagabitay sa usok sang pag-antos sa tupad niya?
 • Diin magaluntad ang Paraiso nga ginsambit ni Jesus?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 26:57-75.

  Paano ginpakita sang mga katapo sang mataas nga hukmanan sang mga Judiyo nga malaut ang ila tagipusuon? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • Basaha ang Mateo 27:1-50.

  Ngaa masiling naton nga indi tunay ang paghinulsol ni Judas? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11)

 • Basaha ang Lucas 22:54-71.

  Ano nga leksion ang maton-an naton gikan sa pagpanghiwala ni Pedro kay Jesus sang gab-i nga ginluiban kag gindakop sia? (Luc. 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Cor. 10:12)

 • Basaha ang Lucas 23:1-49.

  Ano ang reaksion ni Jesus sa inhustisya nga ginhimu sa iya, kag ano ang maton-an naton gikan sa sini? (Luc. 23:33, 34; Roma 12:17-19; 1 Ped. 2:23)

 • Basaha ang Juan 18:12-40.

  Ano ang ginapakita sang katunayan nga bisan pa si Pedro makadali nga nadaug sang kahadlok sa tao, nakabawi sia kag nangin isa ka talalupangdon nga apostol? (Juan 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Ped. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Basaha ang Juan 19:1-30.

  Ano ang balanse nga pagtamod ni Jesus sa materyal nga mga butang? (Juan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  Paano ang ginsiling ni Jesus sang nagatagumatayon sia isa ka deklarasyon sang kadalag-an nga ginsakdag niya ang pagkasoberano ni Jehova? (Juan 16:33; 19:30; 2 Ped. 3:14; 1 Juan 5:4)