Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 100: Si Jesus sa Hardin

Sugilanon 100: Si Jesus sa Hardin

SANG makahalin sa naibabaw nga hulot, si Jesus kag ang iya mga apostoles nagkadto sa hardin sang Getsemani. Ginsingganan sila ni Jesus nga magpulaw kag magpangamuyo. Nian nagpalayo-layo sia, kag nagduko agod mangamuyo.

Nian nagbalik si Jesus sa iya mga apostoles. Ano sa banta mo ang ila ginahimu? Nagakatulog sila! Tatlo ka beses nga ginsingganan sila ni Jesus nga magpulaw sila, apang kada balik niya nagakatulog sila. Sang ulihi si Jesus nagsiling: ‘Ang takna nag-abot nga itugyan ako sa akon mga kaaway.’

Sadto gid nga tinion, ang kadam-an sang mga tao nga may mga espada kag batuta nag-abot! Sang malapit na sila, may isa nga nag-una sa kadam-an kag nagkadto kay Jesus kag ginhalokan sia. Ang tao amo si Judas Iscariote. Ngaa ginhalokan niya si Jesus?

Ang pagluib ni Judas kay Jesus

Si Jesus namangkot: ‘Judas, ngaa gintugyan mo ako paagi sa halok?’ Huo, ang halok isa ka tanda. Nagapahibalo ini sa mga tao nga amo ini si Jesus, ang tao nga ginapangita nila. Gani nagpalapit ang mga kaaway ni Jesus kag ginbutong sia. Sa gilayon ginhunos ni Pedro ang espada nga dala niya kag ginlabu ang tao sa tupad niya. Nagliw-as ang espada sa ulo sang tao apang nautod ang iya natuo nga dulonggan. Apang gintandog ni Jesus ang dulonggan sang tao kag gin-ayo ini.

Si Jesus nagsiling kay Pedro: ‘Itagub mo ang imo espada. Wala ka bala nagahunahona nga sarang ako makapangabay sa akon Amay sing linibo ka anghel sa pagluas sa akon?’ Huo, sarang sia! Apang wala si Jesus nangayo sa Dios sing mga anghel, kay nahibal-an niya nga nag-abot ang tion nga kuhaon sia sang iya mga kaaway. Gani nagpadala sia sa iya mga kaaway.

Mateo 26:36-56; Lucas 22:39-53; Juan 18:1-12.Mga Pamangkot:

 • Diin nagkadto si Jesus kag ang iya mga apostoles pagkatapos maghalin sa naibabaw nga hulot, kag ano ang ginsiling ni Jesus nga himuon nila?
 • Ano ang nakita ni Jesus pagbalik niya sa nahamtangan sang mga apostoles, kag pila ka beses nga natabu ini?
 • Sin-o ang nagsulod sa hardin, kag ano ang ginhimu ni Judas Iscariote, subong sang ginapakita sa laragway?
 • Ngaa ginhalokan ni Judas si Jesus, kag ano ang ginhimu ni Pedro?
 • Ano ang ginsiling ni Jesus kay Pedro, apang ngaa wala mangayo si Jesus sa Dios sing mga anghel?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 26:36-56.

  Paano ang paagi sang paglaygay ni Jesus sa iya mga disipulo isa ka maayong halimbawa para sa Cristianong mga gulang karon? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efe. 4:29, 31, 32)

  Paano gintamod ni Jesus ang paggamit sing armas batok sa isigkatao? (Mat. 26:52; Luc. 6:27, 28; Juan 18:36)

 • Basaha ang Lucas 22:39-53.

  Sang nagpakita ang anghel kay Jesus sa hardin sang Getsemani agod palig-unon sia, nagpakita bala ini nga nagaluya na ang pagtuo ni Jesus? Ipaathag. (Luc. 22:41-43; Isa. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7)

 • Basaha ang Juan 18:1-12.

  Paano gin-amligan ni Jesus ang iya mga disipulo gikan sa mga nagapamatok sa iya, kag ano ang maton-an naton gikan sa sining halimbawa? (Juan 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Sant. 2:25)