MAGBALIK kita sing pila ka tuig sa wala pa magkadto si Esdras sa Jerusalem. Si Mardoqueo kag si Ester amo ang labing importante nga mga Israelinhon sa ginharian sang Persia. Si Ester ang rayna, kag ang iya pakaisa nga si Mardoqueo ikaduha sa hari. Paano ini natabu?

Ang mga ginikanan ni Ester napatay sang diutay pa sia, gani ginpadaku sia ni Mardoqueo. Si Asuero, nga hari sang Persia, may palasyo sa siudad sang Susan, kag si Mardoqueo isa sang iya mga alagad. Isa ka adlaw ang asawa sang hari nga si Vasti wala magtuman sa iya, gani nahibal-an mo bala kon sin-o ang ginpili sang hari nga mangin iya bag-ong asawa? Huo, amo ang matahom nga pamatan-on nga si Ester.

Naakig si Haman kay Mardoqueo

Ining bugalon nga tao sa laragway amo si Haman. Tuman sia ka importante, kag ang tanan nagasaludo sa iya. Apang, tan-awa! Si Mardoqueo indi magsaludo sa iya. Sa hunahona niya sayop ang magsaludo sa sinang malain nga tao. Naakig gid sa sini si Haman.

Gani ginbutangbutangan ni Haman ang mga Israelinhon sa hari kag nagsiling nga dapat sila patyon. Wala makahibalo si Asuero nga si Ester isa ka Israelinhon. Gani naghimu sia sing sugo nga sa gintalana nga adlaw patyon ang tanan nga Israelinhon.

Sang mabatian ni Mardoqueo ang sugo, natublag gid sia. Nagpadala sia sing mensahe kay Ester: ‘Dapat ka magpakiluoy sa hari nga luason kita.’ Gin-agda ni Ester ang hari kag si Haman sa isa ka dakung sinalusalo. Nian gin-agda niya sila sa isa pa ka sinalusalo sang masunod nga adlaw.

Sa sinalusalo, ginsugiran ni Ester ang hari: ‘Ang akon kataohan kag ako palatyon.’ Naakig ang hari. ‘Sin-o ang nangahas sa paghimu sinang butang?’ pamangkot niya.

‘Ining malain nga Haman!’ siling ni Ester.

Ginaakusahan ni Ester si Haman

Nagmandu ang akig nag hari nga patyon si Haman. Pagkatapos, ginhimu sang hari si Mardoqueo nga ikaduha sa iya sa gahom. Ang bag-ong sugo ginhimu sa pagtugot sa mga Israelinhon sa pagbatu para sa ila kabuhi sa adlaw nga palatyon sila. Bangod importante na karon nga tao si Mardoqueo, madamu ang nagbulig sa mga Israelinhon, kag naluas sila gikan sa ila mga kaaway.

Tolon-an nga Ester sang Biblia.Mga Pamangkot:

 • Sin-o si Mardoqueo kag si Ester?
 • Ngaa nangita si Hari Asuero sing bag-o nga asawa, kag sin-o ang iya ginpili?
 • Sin-o si Haman, kag ngaa naakig gid sia?
 • Ano nga sugo ang ginhimu, kag ano ang ginhimu ni Ester sang mabaton niya ang mensahe gikan kay Mardoqueo?
 • Ano ang natabu kay Haman, kag ano ang natabu kay Mardoqueo?
 • Paano naluas ang mga Israelinhon gikan sa ila mga kaaway?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Ester 2:12-18.

  Paano ginpakita ni Ester ang kapuslanan sang pagpalambo sing “malinong kag malulo nga espiritu”? (Est. 2:15; 1 Ped. 3:1-5)

 • Basaha ang Ester 4:1-17.

  Subong nga si Ester ginhatagan sing kahigayunan nga maghikot para sa matuod nga pagsimba, ano nga kahigayunan ang ginahatag sa aton karon agod ipakita ang aton debosyon kag katutom kay Jehova? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)

 • Basaha ang Ester 7:1-6.

  Paano ang madamu sa kataohan sang Dios karon nagbutang sang ila kaugalingon sa peligro nga hingabuton, subong sang ginhimu ni Ester? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Ped. 2:12)