NAHIBALOAN mo bala ang ngalan sang pinakamakusog nga tao nga nagkabuhi? Isa sia ka hukom nga ang ngalan niya Samson. Si Jehova ang naghatag sing kusog kay Samson. Bisan sa wala pa mabun-ag si Samson, si Jehova nagsiling sa iya iloy: ‘Ang imo anak nga lalaki magadumala sa pagluas sa Israel gikan sa Pilistinhon.’

Si Samson nga nagapakig-away sa leon

Ang Pilistinhon mga malain nga tao nga nagapuyo sa Canaan. Ginahalitan gid nila ang mga Israelinhon. Isa ka bes, sang nagapakadto si Samson sa Pilistinhon, ginpatay niya ang isa ka daku nga leon paagi sa iya mga kamut lamang. Ginpatay man niya ang ginatos sang malain nga Pilistinhon.

Nian naghigugma si Samson kay Delila. Ang tagsa ka Pilistinhon nga mga lider nanaad kay Delila sing 1,100 ka bilog nga pilak kon sugiran niya sila kon ngaa makusog si Samson. Gani wala mag-untat sa pagpamangkot si Delila kay Samson kon ngaa tuman sa iya kakusog.

Si Delila kag si Samson

Sang ulihi, nanugid si Samson kay Delila: ‘Ang akon buhok wala pa gid mautdi. Kutob sang pagkabun-ag ko, ginpili ako sang Dios nga mangin pinasahi nga alagad niya nga ginatawag Nazareo. Kon mautdan ang akon buhok, madula ko ang akon kusog.’

Bueno, ginpatulog ni Delila si Samson sa iya sabak. Nian nagpatawag sia sing tao kag gin-utdan ang iya buhok. Sang magmata si Samson, nadula niya ang iya kusog. Ginbihag sia sang mga Pilistinhon kag gin-ulipon sia. Ginlukat nila ang iya mga mata.

Ginrumpag ni Samson ang duha mga haligi

Isa ka adlaw, ang mga Pilistinhon may daku nga sinalusalo sa pagsimba sa ila Dios nga si Dagon, kag ginpagua nila si Samson sa bilangguan agod kadlawan sia. Apang ang buhok ni Samson nagtubo liwat. Nangabay sia nga tuytoyan sa duha ka haligi nga nagasakdag sa tinukod. Nian nangayo sia sing kusog kay Jehova sa pangamuyo kag nagtuaw: ‘Tugoti ako nga mapatay kaupod sang mga Pilistinhon.’ Gintulod ni Samson ang mga haligi, kag narumpag ang balay sa 3,000 ka Pilistinhon nga nagasinalusalo, nagpatay sa tanan malain nga tao.

Hukom kapitulo 13 tubtob 16.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang pinakamakusog nga tao nga nabuhi sa duta, kag sin-o ang naghatag sa iya sing kusog?
 • Sang isa ka bes, ano ang ginhimu ni Samson sa isa ka daku nga leon, subong sang makita mo sa laragway?
 • Ano nga likom ang ginasugid ni Samson kay Delila sa laragway, kag paano ini nagresulta sa pagbihag sa iya sang mga Pilistinhon?
 • Paano napatay ni Samson ang 3,000 ka kaaway nga mga Pilistinhon sang adlaw nga napatay sia?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Hukom 13:1-14.

  Paano si Manoa kag ang iya asawa nagahatag sing maayong halimbawa para sa mga ginikanan sa pagpadaku sa ila mga anak? (Huk. 13:8; Sal. 127:3; Efe. 6:4)

 • Basaha ang Hukom 14:5-9 kag 15:9-16.

  Ano ang ginasugid sa aton sang mga rekord tuhoy sa pagpatay ni Samson sa leon, pagbugto sa bag-o nga mga lubid nga nagagapos sa iya, kag paggamit sa sulang nga tul-an sang asno sa pagpatay sa 1,000 ka tao tuhoy sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu ni Jehova?

  Paano ang balaan nga espiritu nagabulig sa aton karon? (Huk. 14:6; 15:14; Zac. 4:6; Bin. 4:31)

 • Basaha ang Hukom 16:18-31.

  Paano naapektuhan si Samson sang malain nga mga kaupod, kag ano ang maton-an naton gikan sa sini? (Huk. 16:18, 19; 1 Cor. 15:33)