MAKITA mo bala ang nagakatabu diri? Ini ang hangaway sang Israel. Ang mga tao nga nagaduko nagainum. Si Hukom Gideon amo ang nagatindog malapit sa ila. Ginabantayan niya kon paano sila nagainum sing tubig.

Makita mo bala kon paano nagainum ang mga tao? Ang iban nagasubsob sa tubig. Apang ang isa nagsandok sing tubig sa iya kamut, agod makita niya ang nagakatabu sa palibot niya. Importante ini. Si Jehova nagsiling kay Gideon nga pilion lamang ang mga tao nga nagabantay samtang nagainum. Tan-awon ta kon ngaa.

Ang mga Israelinhon yara sa kagamo liwat. Naglalis sila kay Jehova. Ang kataohan sang Midian naggahom sa ila kag nagahalit sa ila. Gani nagtuaw sing bulig ang mga Israelinhon kay Jehova.

Si Jehova nagsiling kay Gideon nga magkuha sing hangaway, gani nagtipon si Gideon sing 32,000 ka mangangaway. Apang may 135,000 ka mangangaway batok sa Israel. Pero si Jehova nagsiling kay Gideon: ‘Sobra ang imo tinao.’ Ngaa nagsiling sina si Jehova?

Bangod kon magdaug ang Israel, basi magdumdom sila nga sila ang nagpadaug sang ila kaugalingon kag wala nagakinahanglan sing bulig ni Jehova. Gani nagsiling si Jehova kay Gideon: ‘Papaulia ang tanan nga nahadlok.’ Sang ginhimu ini ni Gideon, 22,000 ka tao ang nagpauli.

Ginatilawan ni Gideon ang iya mga tinawo

Apang, pamatii! Si Jehova nagsiling: ‘Sobra gihapon ang imo tinao.’ Gani ginpainum ni Gideon ang mga tao sa sining sapa kag ginpapauli ang nagsubsob sang ila nawong sa tubig, kag wala nagabantay. ‘Ihatag ko sa imo ang kadalag-an upod sa 300 ka tinao nga nabilin,’ panaad ni Jehova.

Ginhatagan ni Gideon sing budyong ang kada isa sang 300 ka tinao, kag sing tibud nga may sulu sa sulod. Sang tungang-gab-i, ginlibotan nila ang dulogan sang kaaway. Sing dungan ginpatunog nila ang ila budyong kag ginbuka ang ila tibud kag nagsinggit sing mabaskog. Nagmata ang kaaway nga mga soldado. Hinadlokan sila kag nagdinalagan. Nagdaug ang mga Israelinhon sa inaway.

Mga Hukom kapitulo 6 tubtob 8.Mga Pamangkot:

 • Paano kag ngaa ang mga Israelinhon yara sa daku nga kagamo?
 • Ngaa ginsilingan ni Jehova si Gideon nga sobra ang iya hangaway?
 • Pasad sa laragway, ipaathag kon paano ginbuhinan ni Jehova ang kadamuon sang hangaway ni Gideon sa 300 ka tao lamang.
 • Paano gin-organisar ni Gideon ang iya 300 ka tinao, kag paano nagdaug sa inaway ang Israel?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Hukom 6:36-40.

  Paano ginpat-od ni Gideon kon ano ang kabubut-on ni Jehova?

  Paano naton mahibaloan karon kon ano ang kabubut-on ni Jehova? (Hulu. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 • Basaha ang Hukom 7:1-25.

  Ano nga leksion ang maton-an naton gikan sa 300 nga nagpabilin nga alisto kon ipaanggid sa mga indi nangin alisto? (Huk. 7:3, 6; Roma 13:11, 12; Efe. 5:15-17)

  Subong nga ang 300 nakatuon paagi sa pagtan-aw kay Gideon, paano kita nagatuon paagi sa pagtan-aw sa Daku Pa nga Gideon, si Jesucristo? (Huk. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Ped. 2: 21)

  Paano ang Hukom 7:21 nagabulig sa aton nga mangin kontento sa bisan ano nga hilikuton nga ipahimu sa aton sa sulod sang organisasyon ni Jehova? (1 Cor. 4:2; 12:14-18; Sant. 4:10)

 • Basaha ang Hukom 8:1-3.

  Kon tuhoy sa paghusay sang indi paghangpanay sa ulot mo kag sang isa ka utod nga lalaki ukon babayi, ano ang maton-an naton kay Gideon sa paghusay niya sa problema nga nagtuhaw sa ulot nila kag sang mga Efraimnon? (Hulu. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luc. 9:48)