Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 35: Si Jehova Naghatag sang Iya Kasugoan

Sugilanon 35: Si Jehova Naghatag sang Iya Kasugoan

MGA duha ka bulan paghalin nila sa Egipto, ang mga Israelinhon nag-abot sa Bukid sang Sinai, nga gintawag man Horeb. Diri man si Jehova nakighambal kay Moises sa nagadabdab nga sapinit. Ang mga tao nagdulog diri sa makadali.

Si Moises nagtaklad sa bukid sing isahanon. Sa putokputokan sang bukid, si Jehova nagsiling kay Moises nga luyag niya nga ang mga Israelinhon magtuman sa iya kag mangin iya pinasahi nga kataohan. Si Moises nagdulhog kag ginsiling ini sa mga Israelinhon. Ang mga tao nagsiling nga tumanon nila si Jehova bangod luyag nila nga mangin iya kataohan.

Nian ginpaaso ni Jehova ang putokputokan sang bukid, kag nagpadaguob sia. Sia nagsiling: ‘Ako si Jehova nga inyo Dios nga nagpagua sa inyo sa Egipto.’ Nian nagsugo sia: ‘Dili kamo magsimba sa bisan ano nga mga dios luas sa akon.’

Ang duha ka tapitapi nga bato

Ang Dios naghatag sa mga Israelinhon sing siam pa ka sugo. Nahadlok ang mga tao. Nagsiling sila kay Moises: ‘Ikaw ang maghambal sa amon, kay nahadlok kami nga kon ang Dios ang maghambal basi mapatay kami.’

Nian, ginpabalik sang Dios si Moises sa bukid. Nagtuman si Moises kag nagpabilin sa bukid sa 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i.

Ang Dios may madamung sugo para sa iya kataohan. Ginsulat ini ni Moises. Ang Dios naghatag man kay Moises sing duha ka tapitapi nga bato. Ginsulat diri sang Dios ang 10 ka sugo nga iya ginhambal sa kataohan. Gintawag ini Napulo ka Sugo.

Si Moises sa Bukid sang Sinai

Ang Napulo ka Sugo importante nga kasugoan. Apang madamu pa nga sugo ang ginhatag sang Dios sa mga Israelinhon. Isa sini amo ang: ‘Higugmaon mo si Jehova nga Dios sa bug-os mo nga tagipusuon, sa bug-os mo nga hunahona, sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga kusog.’ Kag ang isa pa amo: ‘Higugmaon mo ang imo isigkatao subong sang imo kaugalingon.’ Si Jesucristo nagsiling nga amo ini ang duha ka labing daku nga sugo nga ginhatag sang Dios sa Israel.

Exodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levitico 19:18; Mateo 22:36-40.Mga Pamangkot:

 • Mga duha ka bulan nga nakahalin sila sa Egipto, diin nagdulog ang mga Israelinhon?
 • Ano ang luyag ni Jehova nga himuon sang iya kataohan, kag ano ang ila ginsabat?
 • Ngaa ginhatagan ni Jehova si Moises sing duha ka tapitapi nga bato?
 • Luas sa Napulo ka Sugo, ano pa nga mga sugo ang ginhatag ni Jehova sa mga Israelinhon?
 • Suno kay Jesucristo, ano ang duha ka labing daku nga sugo?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Exodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; kag 31:18.

  Paano ang nasulat sa Exodo 19:8 nagabulig sa aton sa paghangop kon ano ang nadalahig sa pagdedikar sang aton kaugalingon subong isa ka Cristiano? (Mat. 16:24; 1 Ped. 4:1-3)

 • Basaha ang Deuteronomio 6:4-6; Levitico 19:18; kag Mateo 22:36-40.

  Paano ginapakita sang mga Cristiano ang ila gugma sa Dios kag sa isigkatao? (Mar. 6:34; Bin. 4:20; Roma 15:2)