SANG magbalik si Moises sa Egipto, ginsugid niya sa iya utod nga si Aaron ang mga milagro. Ang tanan nga Israelinhon nagpati nga si Jehova upod sa ila sang ginpakita nila ining mga milagro.

Nian si Moises kag si Aaron nagkadto kay Paraon. Ginsiling nila ang luyag ni Jehova nga palakton ang mga Israelinhon sa 3 ka adlaw kag magsimba sa kahanayakan. Apang si Paraon nagsiling: ‘Wala ako nagapati kay Jehova. Indi ko pagpalakton ang Israel.’

Tapat pa nga ginpatrabaho ni Paraon ang mga Israelinhon. Ginbasol sang mga Israelinhon si Moises kag ginsuboan sia. Apang si Jehova nagsiling sa iya: ‘Pahanabuon ko nga palakton ni Paraon ang akon kataohan.’

Si Moises kag si Aaron nagkadto kay Paraon

Si Moises kag si Aaron nagkadto liwat kay Paraon. Naghimu sila sing milagro. Ginhaboy ni Aaron ang iya sungkod, kag nangin dakung man-ug. Apang ginpahaboy man ni Paraon sa iya mga mangin-alamon ang mga sungkod, kag nangin man-ug. Apang toloka! Ginakaon sang man-ug ni Aaron ang iban nga man-ug. Indi gihapon pagpalakton ni Paraon ang mga Israelinhon.

Gani dapat tudloan ni Jehova sing leksion si Paraon. Ano ang iya ginhimu? Nagpadala sia sing 10 ka kalalat-an sa Egipto.

Sa tapos sang madamu nga kalalat-an, si Paraon nagsiling: ‘Untata ang kalalat-an kag palakton ko ang Israel.’ Apang kon mag-untat ang kalalat-an, nagabaylo ang iya hunahona. Sang ulihi, sa tapos sang ika-10 nga kalalat-an, ginpalakat ni Paraon ang mga Israelinhon.

Nahibaloan mo bala ang tagsa sang 10 ka kalalat-an? Ton-an naton ini.

Exodo 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Mga Pamangkot:

 • Ano ang epekto sa mga Israelinhon sang mga milagro nga ginhimu ni Moises kag ni Aaron?
 • Ano ang ginsiling ni Moises kag ni Aaron kay Paraon, kag ano ang ginsiling ni Paraon?
 • Subong sang ginapakita sa laragway, ano ang natabu sang ginhaboy ni Aaron ang iya sungkod?
 • Paano gintudloan ni Jehova si Paraon sing leksion, kag ano ang ginhimu ni Paraon?
 • Ano ang natabu pagkatapos sang ikanapulo nga kalalat-an?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Exodo 4:27-31 kag 5:1-23.

  Ano ang buot silingon ni Paraon sang magsiling sia: “Wala gid ako makakilala kay Jehova”? (Ex. 5:2; 1 Sam. 2:12; Roma 1:21)

 • Basaha ang Exodo 6:1-13, 26-30.

  Sa anong kahulogan wala magpakilala si Jehova kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob? (Ex. 3:13, 14; 6:3; Gen. 12:8)

  Ano ang ginabatyag naton sa aton pagkahibalo nga gingamit gihapon ni Jehova si Moises, bisan pa nga sa pamatyagan ni Moises indi sia kalipikado para sa buluhaton nga ginhatag sa iya? (Ex. 6:12, 30; Luc. 21:13-15)

 • Basaha ang Exodo 7:1-13.

  Sang maisugon nga ginpahibalo ni Moises kag ni Aaron ang mga paghukom ni Jehova batok kay Paraon, ano nga sulondan ang ginhatag nila para sa mga alagad sang Dios karon? (Ex. 7:2, 3, 6; Bin. 4:29-31)

  Paano ginpakita ni Jehova nga labaw sia sa mga dios sang Egipto? (Ex. 7:12; 1 Cron. 29:12)