TAN-AWA! Si Moises nagalapagyo gikan sa Egipto. Makita mo bala ang mga tao nga nagalagas sa iya? Nahibaloan mo bala kon ngaa luyag nila patyon si Moises? Tan-awon ta kon mahibal-an naton.

Nagpalagyo si Moises halin sa Ehipto

Si Moises nagdaku sa balay ni Paraon. Nangin tuman sia kaalam kag dungganon. Nahibaloan ni Moises nga indi sia Egiptohanon, kundi ang matuod niya nga mga ginikanan Israelinhon nga mga ulipon. Isa ka adlaw, sang 40 años sia, si Moises naglakat agod tan-awon kon maanoano ang iya kataohan. Nakita niya ang isa ka Egiptohanon nga nagalatigo sa isa ka Israelinhon nga ulipon. Wala sing nagatan-aw, gani ginlamposan niya ang Egiptohanon kag napatay. Nian gintagu ni Moises ang bangkay sa balas.

Sang masunod nga adlaw naglakat si Moises agod tan-awon liwat ang iya kataohan. Nakita niya ang duha ka Israelinhon nga nagaaway, gani nagsiling si Moises sa isa nga may sayop: ‘Ngaa ginasakit mo ang imo utod?’

Ang lalaki nagsiling: ‘Sin-o ang naghimu sa imo nga amon manuggahom kag hukom? Patyon mo bala ako subong sang Egiptohanon?’

Hinadlokan si Moises. Nahibaloan sang mga tao ang iya ginhimu! Bisan si Paraon nakabati sini, kag nagpadala sing mga lalaki sa pagpatay kay Moises. Gani nalagyo si Moises gikan sa Egipto.

Si Moises nalagyo tubtob sa duta sang Midian. Didto nakilala niya ang pamilya ni Jetro. Ginpangasawa niya ang isa sang iya mga anak nga si Zipora kag nangin manugbantay sing karnero. Sa 40 ka tuig nagpuyo sia sa duta sang Midian. Nian isa ka adlaw natabu ang makatilingala nga butang nga nagbalhin sang bug-os nga kabuhi ni Moises. Tan-awon naton ining makatilingala nga butang.

Exodo 2:11-25; Binuhatan 7:22-29.Mga Pamangkot:

 • Diin nagdaku si Moises, apang ano ang nahibaloan niya tuhoy sa iya mga ginikanan?
 • Ano ang ginhimu ni Moises sang 40 anyos sia?
 • Ano ang ginsiling ni Moises sa isa ka Israelinhon nga tao nga nagapakig-away, kag ano ang ginsabat sini nga tao?
 • Ngaa nalagyo si Moises gikan sa Egipto?
 • Diin nagkadto si Moises, kag sin-o ang nakilala niya didto?
 • Sang nalagyo si Moises gikan sa Egipto, ano ang ginhimu niya sa sulod sang 40 ka tuig?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Exodo 2:11-25.

  Bisan pa natun-an ni Moises sa sulod sang mga tinuig ang kaalam sang mga Egiptohanon, paano niya ginpakita ang iya katutom kay Jehova kag sa iya kataohan? (Ex. 2:11, 12; Heb. 11:24)

 • Basaha ang Binuhatan 7:22-29.

  Ano nga leksion ang matun-an naton gikan sa pagtinguha ni Moises nga luason ang Israel gikan sa pagkaulipon sa Egipto paagi sa iya kaugalingon lamang? (Bin. 7:23-25; 1 Ped. 5:6, 10)