TAN-AWA ang diutay nga bata nga nagahibi, kag nagauyat sa tudlo sang babae. Si Moises ini. Nahibaloan mo bala kon sin-o ang matahom nga babae? Prinsesa sia, anak ni Paraon.

Nakita sang anak nga babayi ni Paraon si Moises

Si Moises gintagu sang iya iloy tubtob sang tatlo sia ka bulan, bangod indi niya luyag nga patyon sia sang mga Egiptohanon. Apang nahibal-an niya nga basi makit-an sia, gani ginsulod niya si Moises sa alat, kag ginbutang ang alat sa matag-as nga kahilamnan sa Suba sang Nilo. Ang utod ni Moises nga si Miriam ginpabantay agod tan-awon ang matabu.

Nian ang anak nga babae ni Paraon nagkadto sa Suba sang Nilo agod maligo. Sa hinali nakita niya ang alat. Ginpakuha niya ini sa isa sang iya mga suloguon. Nian ginbuksan niya ini kag nakita ang matahom nga bata nga si Moises. Naluoy ang prinsesa kay Moises, kag indi niya luyag nga mapatay sia.

Nian nag-abot si Miriam. Makita mo sia sa laragway. Si Miriam nagsiling: ‘Matawag bala ako sing Israelinhon nga babae nga magatatap sa bata para sa imo?

‘Palihug,’ siling sang prinsesa.

Si Miriam maabtik nga nagdalagan sa iya iloy kag gindala sia sa prinsesa. Ang prinsesa nagsiling: ‘Dalha ining bata kag tatapa sia para sa akon, kag bayaran ko ikaw.’

Gani ang iloy ni Moises nagtatap sang iya kaugalingon nga anak. Sang ulihi gindala niya sia sa anak ni Paraon, nga nag-adoptar sa iya subong iya anak nga lalaki. Amo ina kon ngaa nagdaku si Moises sa balay ni Paraon.

Exodo 2:1-10.Mga Pamangkot:

  • Sin-o ang bata sa laragway, kag kay sin-o tudlo ang ginauyatan niya?
  • Ano ang ginhimu sang iloy ni Moises agod indi mapatay si Moises?
  • Sin-o ang bata nga babae sa laragway, kag ano ang ginhimu niya?
  • Sang makita sang anak nga babae ni Paraon ang bata, ano ang ginsiling ni Miriam?
  • Ano ang ginsiling sang prinsesa sa iloy ni Moises?

Dugang pa nga pamangkot

  • Basaha ang Exodo 2:1-10.

    Ano ang kahigayunan sang iloy ni Moises agod hanason kag tudluan si Moises sang bata pa sia, kag ano nga halimbawa ang ginahatag sini para sa mga ginikanan karon? (Ex. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Hulu. 22:6; Efe. 6:4; 2 Tim. 3:15)