Linda: Sang 12 anyos ako, ginsugiran ako ni Nanay nga may manghod ako nga ginpaadoptar. Nagpamensar ako kon natawo man sia nga apa pareho ko. Pero nagdaku ako nga wala makakilala sa iya.

Sally: Wala ako makahibalo nga gin-adoptar ako. Ginakastigo ako sang akon “iloy” kag ginaulipon, gani nagdaku ako nga masinulub-on kag nagbatyag nga nagaisahanon—nga nagpabudlay pa gid sa akon nga natawo nga apa. Dayon nakilala ko ang mga Saksi ni Jehova kag nagtuon ako sa Biblia. Sang nahibaluan ini sang akon “iloy,” ginhanot niya ako sang paha kag gin-islan niya ang kandado sang puertahan agod indi ako makagua. Sang 20 anyos ako, naglayas ako, kag gintatap ako sang mga Saksi. Sang maaga nga bahin sang 2012, nabawtismuhan ako.

 Linda: Sang 20 anyos ako, gintun-an ako sang mga Saksi ni Jehova. Sang ulihi, nagtambong ako sa distrito nga mga kombension sa Jakarta, diin ang programa gin-interpret sa mga apa. Madamo ako sing nakilala nga apa diri, lakip na si Sally, nga Saksi nga taga-North Sumatra. Mamag-an ang buot ko sa iya pero wala ako makahibalo kon ngaa.

Sally: Nag-amigahay kami ni Linda. Daw anggid kami sing hitsura, pero ginbalewala ko lang ini.

Linda: Sang Agosto 2012, isa ka adlaw antes ako mabawtismuhan, ginhandum ko gid nga makita ang akon manghod nga nadula. “Palihug buligi ako nga makita ang akon manghod,” pakiluoy ko kay Jehova, “bangod gusto ko sia sugiran parte sa imo.” Wala madugay, nakabaton si Nanay sing text halin sa isa ka tawo nga nakahibalo parte sa akon manghod. Amo ini ang umpisa sang sunodsunod nga mga hitabo nga nagresulta sa pagkontak ko kay Sally.

Sally: Sang ginpaathag ni Linda nga ako ang iya nadula nga manghod, nagkadto dayon ako sa Jakarta agod magkitaay kami. Paggua sa erport, nakita ko si Linda—upod sa akon amay, iloy, kag isa ko pa ka magulang nga babayi—nga nagahulat sa akon. Indi ko mahangpan ang akon ginabatyag. Naghaksanay kami kag naghalukay—si Nanay ang pinakamadugay nga naghakos sa akon. Tanan kami nagahibi. Sang naghibi nga nagapangayo sing pasaylo sanday Nanay kag Tatay sa pagpaadoptar sa akon, naghinibi pa gid kami kag naghinaksanay.

Linda: Bangod lain ang amon gindak-an, kinahanglan namon tun-an nga magpaumod sa amon lainlain nga personalidad kag pamatasan. Pero palangga gid namon ang isa kag isa.

Sally: Sa karon, updanay kami ni Linda sa balay kag sa pareho nga kongregasyon sang sign-language sa Jakarta.

Linda: Nagbulagay kami ni Sally sing sobra 20 ka tuig. Nagapasalamat kami kay Jehova nga nag-updanay gid man kami!