Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Numeros 16:1-50

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagrebelde ni Kora, ni Datan, kag ni Abiram (1-19)

  • Paghukom sa mga rebelde (20-50)

16  Nagdampiganay si Kora+ nga anak ni Izhar,+ nga anak ni Kohat,+ nga anak ni Levi,+ si Datan kag si Abiram nga mga anak ni Eliab,+ kag si On nga anak ni Peleth, nga mga kaliwat ni Ruben.+  Nagrebelde sila kay Moises upod ang 250 ka Israelinhon nga bantog nga mga lalaki, kag mga pangulo kag pinili halin sa katilingban.  Nagtipon sila batok+ kay Moises kag kay Aaron kag nagsiling sila: “Nagasobra na kamo! Balaan ang bug-os nga katilingban,+ kag si Jehova yara sa tunga nila.+ Gani, ngaa ginapakataas ninyo ang inyo kaugalingon sa katilingban ni Jehova?”  Sang mabatian ini ni Moises, nagluhod sia dayon kag nagduko.  Dayon nagsiling sia kay Kora kag sa tanan nga kadampig niya: “Buas sa aga ipahibalo ni Jehova kon sin-o ang iya+ kag kon sin-o ang balaan kag kon sin-o ang dapat magpalapit sa iya.+ Ang pilion niya+ amo ang magpalapit sa iya.  Himua ninyo ini: Ikaw Kora kag ang tanan mo nga kadampig,+ magkuha kamo sing incensario.+  Buas butangan ninyo ini sing kalayo kag sing incienso sa atubangan ni Jehova. Ang tawo nga pilion ni Jehova+ amo ang balaan. Nagasobra na kamo, kamo nga mga anak ni Levi!”+  Nagsiling pa si Moises kay Kora: “Palihug, magpamati kamo nga mga anak ni Levi.  Kulang pa bala nga ginpain kamo sang Dios sa katilingban sang Israel+ kag gintugutan niya kamo nga magpalapit sa iya agod maghimo sang mga hilikuton sa tabernakulo ni Jehova kag mag-alagad sa katilingban,+ 10  kag ikaw kag ang tanan mo nga utod nga mga anak ni Levi gindala niya palapit sa iya? Kag karon luyag man ninyo kuhaon pati ang pagkasaserdote?+ 11  Bangod sini, ikaw kag ang tanan mo nga kadampig nga nagtipon nagapamatok kay Jehova. Tuhoy kay Aaron, sin-o gid bala sia nga magkumod kamo batok sa iya?”+ 12  Sang ulihi, ginpatawag ni Moises si Datan kag si Abiram+ nga mga anak ni Eliab, apang nagsiling sila: “Indi kami magkadto! 13  Kulang pa bala nga ginpagua mo kami sa duta diin nagailig ang gatas kag dugos agod mapatay sa kamingawan?+ Kag karon luyag mo pa nga ikaw lang ang maggahom sa amon? 14  Apang ang matuod, wala mo kami gindala sa duta diin nagailig ang gatas kag dugos+ kag wala mo kami ginhatagan sing palanublion nga duta kag ulubasan. Lukaton mo bala ang mga mata sinang mga tawo?* Indi kami magkadto!” 15  Gani naakig gid si Moises kag nagsiling sia kay Jehova: “Indi pagbatuna ang ila dulot nga uyas. Wala ako sing ginkuha sa ila bisan isa lang ka asno, kag wala man ako sing ginhalitan sa ila.”+ 16  Dayon nagsiling si Moises kay Kora: “Ikaw kag ang tanan mo nga kadampig mag-atubang buas kay Jehova, ikaw kag sila kag si Aaron. 17  Dalhon sang kada isa ang iya incensario kag butangan ninyo ini sing incienso, kag dalhon sang kada isa ang iya incensario sa atubangan ni Jehova, 250 ka incensario. Ikaw kag si Aaron magdala man sing incensario.” 18  Gani ang kada isa nagkuha sang iya incensario kag ginbutangan ini sing kalayo kag sing incienso kag nagtindog sila sa puertahan sang tolda nga tilipunan* upod kay Moises kag kay Aaron. 19  Sang matipon na ni Kora ang iya mga kadampig+ batok sa ila sa puertahan sang tolda nga tilipunan, nagpakita ang himaya ni Jehova sa bug-os nga katilingban.+ 20  Nagsiling si Jehova kay Moises kag kay Aaron: 21  “Magpalayo kamo sa sini nga grupo, agod malaglag ko sila dayon.”+ 22  Bangod sini, nagluhod sila kag nagduko kag nagsiling sila: “O Dios, ang Dios nga nagahatag sing kabuhi sa tanan nga katawhan,*+ maakig ka bala sa bug-os nga katilingban tungod sa sala sang isa lang ka tawo?”+ 23  Nagsiling si Jehova kay Moises: 24  “Silinga ang katilingban, ‘Magpalayo kamo sa tolda ni Kora, ni Datan, kag ni Abiram!’”+ 25  Dayon nagkadto si Moises kay Datan kag kay Abiram, kag nag-upod sa iya ang mga gulang+ sang Israel. 26  Nagsiling sia sa katilingban: “Palihug, magpalayo kamo sa tolda sining malaut nga mga tawo kag indi kamo magtandog sang bisan ano nga ila, agod indi kamo malaglag bangod sang ila sala.” 27  Nagpalayo sila dayon sa palibot sang tolda ni Kora, ni Datan, kag ni Abiram. Dayon naggua si Datan kag si Abiram kag nagtindog sila sa puertahan sang ila tolda, upod sa ila asawa, sa ila mga anak, kag sa ila magagmay nga kabataan. 28  Dayon nagsiling si Moises: “Paagi sini mahibaluan ninyo nga ginpadala ako ni Jehova agod himuon ini tanan nga butang, kag indi ini akon-akon lang:* 29  Kon ining katawhan mapatay pareho sang pagkapatay sang tanan nga tawo, kag kon ang silot sa ila pareho sa silot sa tanan nga tawo, indi si Jehova ang nagpadala sa akon.+ 30  Apang kon indi kinaandan ang himuon sa ila ni Jehova, kag magnganga ang duta* kag lamunon sila kag ang tanan nga ila kag magpanaug sila nga buhi sa Lulubngan,* mahibaluan gid ninyo nga ining mga tawo wala magtahod kay Jehova.” 31  Pagkatapos niya mahambal ini, nagbuka ang duta nga ila ginatindugan.+ 32  Kag nagnganga ang duta* kag ginlamon sila kag ang ila mga panimalay kag ang tanan nga nagdampig kay Kora+ kag ang tanan nila nga pagkabutang. 33  Gani sila kag ang tanan nga ila nahulog nga buhi sa Lulubngan.* Gintabunan sila sang duta, kag nadula na sila sa katilingban.+ 34  Bangod sang ila pagsinggit, nagpalagyo ang tanan nga Israelinhon sa ila palibot, kag nagsiling sila: “Nahadlok kami nga basi lamunon man kami sang duta!” 35  Dayon naggua ang kalayo halin kay Jehova+ kag ginsunog sini ang 250 ka lalaki nga nagahalad sing incienso.+ 36  Nagsiling si Jehova kay Moises: 37  “Silinga si Eleazar nga anak ni Aaron nga saserdote nga kuhaon niya ang mga incensario+ sa kalayo, kay balaan ini. Silinga man sia nga laptahon niya sa malayo ang kalayo. 38  Ang mga incensario sang mga lalaki nga napatay bangod nakasala sila* himuon nga manipis nga mga metal agod ihaklap sa halaran,+ kay ginhalad nila ini sa atubangan ni Jehova, gani balaan na ini. Mangin isa ini ka tanda para sa mga Israelinhon.”+ 39  Gani ginkuha ni Eleazar nga saserdote ang saway nga mga incensario nga ginhalad sang mga nasunog, kag ginpulpog nila ini tubtob magnipis agod ihaklap sa halaran, 40  suno sa ginsiling ni Jehova sa iya paagi kay Moises. Isa ini ka pahanumdom para sa mga Israelinhon, nga wala sing iban nga tawo* nga indi kaliwat ni Aaron ang magpalapit sa pagsunog sing incienso sa atubangan ni Jehova,+ kag agod indi pag-ilugon si Kora kag ang iya mga kadampig.+ 41  Pagkadason gid nga adlaw, nagkumod ang bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon batok kay Moises kag kay Aaron,+ kag nagsiling sila: “Kamo ang nagpatay sa katawhan ni Jehova.” 42  Sang magtipon ang katilingban batok kay Moises kag kay Aaron, nagtulok sila tanan sa tolda nga tilipunan, kag nakita nila nga gintabunan ini sang panganod, kag nagpakita ang himaya ni Jehova.+ 43  Nagkadto si Moises kag si Aaron sa atubangan sang tolda nga tilipunan,+ 44  kag nagsiling si Jehova kay Moises: 45  “Magpalayo kamo sa sini nga katilingban, agod malaglag ko sila dayon.”+ Bangod sini, nagluhod sila kag nagduko.+ 46  Dayon nagsiling si Moises kay Aaron: “Kuhaa ang incensario kag butangi ini sing kalayo halin sa halaran+ kag butangi ini sing incienso kag magkadto ka dayon sa katilingban kag maghimo ka sing pagtumbas para sa ila sala,+ bangod naakig gid si Jehova. Nagsugod na ang kalalat-an!” 47  Ginkuha dayon ni Aaron ang incensario, suno sa ginsiling ni Moises, kag nagdalagan sia sa tunga sang katilingban. Nagsugod na ang kalalat-an sa katawhan, gani ginbutang niya ang incienso sa incensario kag naghimo sia sing pagtumbas para sa sala sang katawhan. 48  Nagpabilin sia nga nagatindog sa ulot sang mga patay kag sang mga buhi, kag sang ulihi nag-untat ang kalalat-an. 49  Ang kadamuon sang mga napatay sa kalalat-an 14,700, wala labot sa mga napatay bangod kay Kora. 50  Nagbalik si Aaron kay Moises sa puertahan sang tolda nga tilipunan sang nag-untat na ang kalalat-an.

Footnote

Mahimo nga nagapahangop ini nga luyag ni Moises nga magsunodsunod lang sila sa iya.
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Dios sang mga espiritu sang tanan nga unod.”
Ukon “indi ini halin sa akon tagipusuon.”
Sa literal, “inganga sang duta ang iya baba.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “ginnganga sang duta ang iya baba.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nakasala sila batok sa ila kalag.”
Sa literal, “sing estranghero.”