Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Mateo 21:1-46

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pagsulod ni Jesus madinalag-on (1-11)

  • Si Jesus nagtinlo sa templo (12-17)

  • Higuera ginpakamalaut (18-22)

  • Awtoridad ni Jesus ginhangkat (23-27)

  • Ilustrasyon tuhoy sa duha ka anak (28-32)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugpatay nga mga agsador (33-46)

    • Ginsikway ang pinakaimportante nga bato (42)

21  Sang malapit na sila sa Jerusalem, nagdulog sila sa Betfage sa Bukid sang mga Olibo. Ginpauna ni Jesus ang duha ka disipulo,+  kag ginsilingan sila: “Magkadto kamo sa baryo nga yara sa unhan. Pagsulod ninyo didto, makita ninyo ang isa ka asno nga nagaid upod sang iya tinday. Hubari sila kag dalha sa akon.  Kon may magpamangkot sa inyo, isiling ninyo, ‘Kinahanglan sila sang Ginuo.’ Kag sa gilayon ipadala niya sila.”  Natabo ini agod matuman ang ginsiling paagi sa manalagna:  “Isiling ninyo sa anak nga babayi sang Sion: ‘Tan-awa! Magaabot sa imo ang imo hari+ nga may kalulo.+ Nagasakay sia sa tinday sang isa ka asno.’”+  Gani naglakat ang duha ka disipulo kag gintuman ang instruksion ni Jesus.+  Gindala nila ang asno kag ang iya tinday, kag ginhapinan nila ini sang ila mga kunop kag ginpungkuan niya ini.+  Ginhumlad sang kalabanan nga mga tawo ang ila kunop sa dalan,+ samtang ang iban naman nag-utod sang mga sanga sang mga kahoy kag nagladlad sini sa dalan.  Kag ang mga tawo nga nagauna kag nagasunod sa iya padayon nga nagasinggit: “Nagapangamuyo kami, luwasa ang Anak ni David!+ Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova!*+ Luwasa sia, nagapangamuyo kami, sa kahitaasan!”+ 10  Kag sang nagsulod sia sa Jerusalem, nagkinagula ang mga tawo sa siudad, kag nagpamangkutanay: “Sin-o sia?” 11  Ang mga tawo nagsiling: “Sia ang manalagna nga si Jesus,+ nga halin sa Nazaret sang Galilea!” 12  Nagsulod si Jesus sa templo kag gintabog ang tanan nga nagabaligya kag nagabakal sa templo, kag ginbaliskad niya ang mga lamesa sang mga manugbaylo sing kuarta kag ang pulungkuan sang mga nagabaligya sang mga salampati.+ 13  Nagsiling sia sa ila: “Nasulat na, ‘Ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan,’+ apang ginahimo ninyo ini nga kueba sang mga kawatan.”+ 14  Nagpalapit man sa iya sa templo ang mga bulag kag mga piang, kag gin-ayo niya sila. 15  Sang nakita sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba ang makatilingala nga mga butang nga ginhimo niya kag ang mga bata nga lalaki sa templo nga nagasinggit, “Nagapangamuyo kami, luwasa ang Anak ni David!”+ naakig sila.+ 16  Nagsiling sila kay Jesus: “Nabatian mo bala ang ila ginasiling?” Nagsabat si Jesus: “Huo. Wala gid bala ninyo mabasahi ini, ‘Paagi sa baba sang mga bata kag mga lapsag, dayawon ka’?”+ 17  Dayon ginbiyaan niya sila kag naggua sa siudad pakadto sa Betania kag didto sia nagpaligad sang gab-i.+ 18  Pagkaaga, samtang nagapabalik sia sa siudad, gingutom sia.+ 19  Nakita niya ang isa ka kahoy nga higuera sa higad sang dalan kag ginpalapitan niya ini, apang wala sia sing nakita nga bunga kundi mga dahon lang.+ Gani nagsiling sia: “Halin karon, indi ka na gid makapamunga.”+ Kag sa gilayon nalaya ang higuera. 20  Sang makita ini sang mga disipulo, natingala sila kag nagsiling: “Ngaa nalaya gilayon ang higuera?”+ 21  Nagsabat si Jesus: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo: Kon may pagtuo kamo kag wala nagaduhaduha, indi lang ang ginhimo ko sa higuera ang mahimo ninyo kundi kon magsiling man kamo sa sini nga bukid, ‘Alsa kag saylo sa dagat,’ mahanabo ini.+ 22  Kag ang tanan nga pangayuon ninyo sa pangamuyo nga may pagtuo, mabaton ninyo.”+ 23  Sang nagsulod sia sa templo, ang puno nga mga saserdote kag ang mga gulang nagpalapit sa iya samtang nagapanudlo sia. Nagpamangkot sila: “Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sini nga mga butang? Kag sin-o ang naghatag sa imo sini nga awtoridad?”+ 24  Nagsabat si Jesus: “Mamangkot man ako sa inyo. Kon sabton ninyo ako, sugiran ko man kamo kon ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang: 25  Diin naghalin ang awtoridad ni Juan sa pagbawtismo? Sa langit ukon sa mga tawo?” Naghambalanay sila: “Kon magsiling kita, ‘Sa langit,’ masiling sia, ‘Ti, ngaa wala kamo magpati sa iya?’+ 26  Apang kon magsiling kita, ‘Sa mga tawo,’ mahadlok kita sa mga tawo, kay ginakabig sang tanan si Juan nga isa ka manalagna.” 27  Gani, nagsabat sila kay Jesus: “Wala kami makahibalo.” Dayon nagsiling sia sa ila: “Indi ko man kamo pagsugiran kon ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang. 28  “Ano sa banta ninyo? Ang isa ka tawo may duha ka anak. Nagpalapit sia sa magulang kag nagsiling, ‘Anak, kadto ka karon sa ulubasan kag mag-obra.’ 29  Nagsabat sia, ‘Indi ako magkadto,’ apang sang ulihi naghinulsol sia kag nagkadto. 30  Ginpalapitan niya ang manghod kag amo man ang ginsiling niya. Nagsabat sia, ‘Huo, Tay,’ apang wala sia magkadto. 31  Sin-o sa duha ang naghimo sang kabubut-on sang ila amay?” Nagsabat sila: “Ang magulang.” Si Jesus nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang mga manugsukot sing buhis kag ang makihilawason nga mga babayi magauna sa inyo sa Ginharian sang Dios. 32  Kay si Juan nagkari sa inyo sa pagtudlo sang dalan sang pagkamatarong, apang wala kamo magpati sa iya. Apang, ang mga manugsukot sing buhis kag ang makihilawason nga mga babayi nagpati sa iya.+ Kag bisan nakita ninyo ini, wala magbag-o ang inyo hunahuna kag wala kamo magpati sa iya. 33  “Pamatii ang isa pa ka ilustrasyon: May isa ka tag-iya sang duta nga nagtanom sang mga ubas sa iya ulubasan.+ Ginkudalan niya ini kag nagkutkot sia sing buho para linasan sang ubas. Dayon nagpatindog sia sing torre,+ kag ginpaagsa ang ulubasan sa mga mangunguma. Kag naglakat sia sa iban nga pungsod.+ 34  Sang tion na sa pagpamupo sa mga bunga, ginpakadto niya ang iya mga ulipon sa mga agsador agod kuhaon ang iya parte. 35  Apang, gindakop sang mga agsador ang iya mga ulipon, ang isa ginbunal nila, ang isa pa ginpatay nila, ang isa pa gid ginbato nila.+ 36  Ginpakadto pa gid niya ang iban niya nga mga ulipon nga mas madamo pa sangsa nauna, apang amo gihapon ang ginhimo nila sa ila.+ 37  Sang ulihi ginpakadto niya ang iya anak nga lalaki. Naghunahuna sia, ‘Tahuron nila ang akon anak.’ 38  Sang makita sang mga agsador ang iya anak, nagsiling sila, ‘Amo ini ang manunubli.+ Kari kamo, patyon naton sia agod makuha naton ang iya palanublion!’ 39  Gani gindakop nila sia kag ginguyod pagua sa ulubasan kag ginpatay.+ 40  Gani, kon magkari ang tag-iya sang ulubasan, ano ang himuon niya sa mga agsador?” 41  Nagsabat sila: “Bangod malaut sila, pamatyon niya sila kag ipaagsa ang ulubasan sa iban nga mga agsador, nga magahatag sa iya sang iya parte kon pamupuon na ang bunga sini.” 42  Nagsiling si Jesus sa ila: “Wala gid bala ninyo mabasahi sa Kasulatan, ‘Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod nangin ang pinakaimportante nga pamusod nga bato.*+ Ginhimo ini ni Jehova,* kag makatilingala ini sa aton mga mata’?+ 43  Gani nagasiling ako sa inyo, ang Ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa isa ka pungsod nga nagapatubas sang mga bunga sini. 44  Subong man, ang tawo nga mahulog sa sini nga bato mabali.+ Kag ang tawo nga mahulugan sini madugmok.”+ 45  Pagkabati sang puno nga mga saserdote kag mga Fariseo sang iya mga ilustrasyon, nahangpan nila nga sila ang iya ginatumod.+ 46  Bisan pa luyag nila nga dakpon* sia, nahadlok sila sa mga tawo, kay ginakabig nila sia nga isa ka manalagna.+

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “ang ulo sang pamusod.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “arestuhon.”