Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mateo 18:1-35

  • Pinakamataas sa Ginharian (1-6)

  • Mga kasandaran (7-11)

  • Ilustrasyon tuhoy sa nagtalang nga karnero (12-14)

  • Pagdaug sa utod (15-20)

  • Ilustrasyon tuhoy sa indi mapinatawaron nga ulipon (21-35)

18  Sadto nga tion, nagpalapit kay Jesus ang mga disipulo kag nagpamangkot: “Sin-o gid bala ang pinakamataas sa Ginharian sang langit?”+  Gintawag niya ang isa ka bata kag ginpatindog sa tunga nila  kag nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, kon indi kamo magbag-o* kag mangin kaangay sang mga bata,+ indi gid kamo makasulod sa Ginharian sang langit.+  Gani, ang bisan sin-o nga nagapaubos sang iya kaugalingon kaangay sini nga bata amo ang pinakamataas sa Ginharian sang langit;+  kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa bata nga kaangay sini tungod sa akon ngalan nagabaton man sa akon.  Apang ang bisan sin-o nga nagapasandad sa isa sining mga kubos nga nagatuo sa akon, maayo pa sa iya nga higtan sa liog sing daku nga galingan nga bato kag itagbong sa madalom nga dagat.+  “Makaluluoy ang kalibutan bangod nangin kabangdanan ini sang kasandaran! Magaabot gid man ang kasandaran, apang makaluluoy ang tawo nga mangin kabangdanan sang pag-abot sini!  Gani, kon ang imo kamot ukon tiil nagapasandad sa imo, utda ini kag ihaboy.+ Maayo pa nga isa lang ang imo kamot ukon tiil apang may kabuhi ka sangsa duha ang imo kamot ukon tiil apang ihaboy ka man lang sa kalayo nga wala sing katapusan.+  Kag kon ang imo mata nagapasandad sa imo, lukata ini kag ihaboy. Maayo pa nga isa lang ang imo mata apang may kabuhi ka sangsa duha ang imo mata apang ihaboy ka sa kalayuhon nga Gehenna.*+ 10  Indi gid ninyo pagtamayon ang isa sining mga kubos, kay nagasiling ako sa inyo nga makita pirme sang ila mga anghel sa langit ang nawong sang akon Amay sa langit.+ 11 * —— 12  “Ano sa banta ninyo? Kon ang isa ka tawo may 100 ka karnero kag nagtalang ang isa,+ indi bala bayaan niya ang 99 sa kabakuluran kag pangitaon ang isa nga nagtalang?+ 13  Kon makita niya ini, nagasiling gid ako sa inyo, mas daku ang iya kalipay tungod sining isa sangsa 99 nga wala magtalang. 14  Subong man, indi luyag sang akon* Amay sa langit nga malaglag ang bisan isa sining mga kubos.+ 15  “Kon ang imo utod nakasala sa imo, kadtui sia kag sugiri sang iya sala nga kamohanon lang.+ Kon magpamati sia sa imo, nadaug mo ang imo utod.+ 16  Apang kon indi sia magpamati sa imo, mag-upod ka sang isa ukon duha pa agod ang tanan nga ginsiling mapamatud-an sang duha ukon tatlo ka saksi.+ 17  Kon indi sia magpamati sa ila, isugid mo sa kongregasyon. Kon indi sia magpamati bisan sa kongregasyon, kabiga sia nga kaangay sang tawo sang mga pungsod+ kag kaangay sang manugsukot sing buhis.+ 18  “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang gapuson ninyo sa duta gingapos na sa langit, kag ang hubaran ninyo sa duta ginhubaran na sa langit. 19  Sa liwat nagasiling ako sa inyo, kon ang duha sa inyo sa duta magsugtanay tuhoy sa importante nga butang nga ila ipangamuyo, ihatag ini sa ila sang akon Amay sa langit.+ 20  Kay kon diin may duha ukon tatlo nga nagatipon sa akon ngalan,+ yara ako sa tunga nila.” 21  Dayon nagpalapit si Pedro sa iya kag nagpamangkot: “Ginuo, pila ka beses ko patawaron ang akon utod nga nakasala sa akon? Pito bala ka beses?” 22  Si Jesus nagsiling sa iya: “Nagasiling ako sa imo, indi pito ka beses, kundi 77 ka beses.+ 23  “Kay ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka hari nga luyag magsukot sang mga utang sang iya mga ulipon. 24  Sang ginasukot na niya sila, gindala sa iya ang isa ka tawo nga nakautang sing 10,000 ka talanton.* 25  Apang bangod indi sia makabayad, nagsugo ang iya agalon nga ibaligya sia upod ang iya asawa, mga anak, kag tanan niya nga pagkabutang agod makabayad sia.+ 26  Gani, ang ulipon nagluhod kag nagpakiluoy sa iya, ‘Angan-angana lang ako anay, kay bayaran ko ikaw.’ 27  Ang iya agalon naluoy sa iya, gani ginpalakat niya sia kag wala na ginpabayaran ang iya utang.+ 28  Sang naglakat na sia, nasugata niya ang pareho man niya nga ulipon nga may utang sa iya nga 100 ka denario.* Ginliab niya sia kag ginkuga, nga nagasiling, ‘Bayari ang utang mo sa akon.’ 29  Gani, nagluhod sia kag nagpakiluoy, ‘Angan-angana lang ako anay, kay bayaran ko ikaw.’ 30  Apang, wala sia magpasugot, sa baylo ginpabilanggo niya sia tubtob mabayaran niya ang iya utang. 31  Sang makita sang iban pa nga mga ulipon ang natabo, ginsubuan gid sila. Gani, ginkadtuan nila ang ila agalon kag ginsugiran sang tanan nga natabo. 32  Gani ginpatawag sang agalon yadto nga ulipon kag ginsilingan: ‘Malaut nga ulipon, wala ko ikaw ginpabayad sang imo utang sang nagpakiluoy ka sa akon. 33  Indi bala nga dapat ka man maluoy sa pareho mo nga ulipon subong nga naluoy ako sa imo?’+ 34  Bangod sini, naakig gid ang agalon kag ginpabilanggo sia tubtob nga mabayaran niya ang tanan niya nga utang. 35  Amo man ang himuon sang akon langitnon nga Amay sa inyo+ kon indi ninyo pagpatawaron sing tinagipusuon ang inyo utod.”+

Footnote

Sa literal, “magliso.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A3.
Ukon mahimo, “inyo.”
10,000 ka talanton nga pilak nga katumbas sang 60,000,000 ka denario. Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.